perjantai 4. heinäkuuta 2014

HS: Koulun laatu ei yksin selitä muuttohaluja pk-seudulla

Helsingin Sanomat: Koulun laatu ei yksin selitä muuttohaluja pk-seudulla 4.7.2014

Pelkkä alueen koulun laatu ei ratkaise, minne pääkaupunkiseudun lapsi­perheet muuttavat. On kuitenkin viitteitä siitä, että joillakin alueilla kou­lun merkitys kasvaa.

Asiasta kertoo perjantaina Yhdyskuntasuunnittelu-lehdessä ilmestynyt artikkeli. Kaupunkimaantieteen professori Mari Vaattovaara ja kaupun­kitutkijat Hanna Dhalmann ja Katja Vilkama tutkivat erityisesti sitä, mi­ten maahanmuuttajataustaisen väestönosan kasvu ja koulujen taso vai­kuttaa muuttamiseen.

Kouluvalinnoista ja kaupunginosien välisestä muuttoliikkeestä on käyty kiivastakin keskustelua viime vuosina.

Samat tutkijat ovat aiemmin selvittäneet muuttopäätösten taustalla ole­via syitä (HS 25. 10. 2013). Tutkimuksen mukaan muuttosyyt olivat eri­laisia alueilla, joilla asuu suhteellisen paljon maahanmuuttajia, kuin muilla alueilla.

Ensiksi mainituilla asuinympäristön sosiaaliset ongelmat ja maahan­muuttajien määrä olivat muuttajien mukaan merkittävimpiä syitä läh­teä pois.

Sama ilmiö näkyy koulujen kohdalla. Maahanmuuttajakeskittymistä pois muuttaneet perheet pitivät koulujen laatua tärkeämpänä kriteerinä uuden asuinalueen valinnalle kuin muilta alueilta muuttaneet.

Termi "maahanmuuttajakeskittymä" on tutkijoiden.

Noin kolmannes näillä alueilla asuvista toivoi, että heidän lastensa kou­lussa olisi nykyistä vähemmän maahanmuuttajataustaisia oppilaita. Kie­li- ja oppimisvaikeuksien pelättiin vievän opettajien aikaa ja vaikuttavan opetuksen laatuun.

Koulun "monietnistyminen" olisi kuitenkin syy harkita asuinalueen vaihtoa vain 12 prosentille vastaajista. Kyselyyn osallistui yhteensä 637 lapsiperhettä.

Käytännössä vanhemmat toivovat kouluihin maahanmuuttajataustaisia oppilaita, kunhan heitä ei ole liikaa. 72 prosenttia vastaajista piti hyvänä asiana sitä, että lapset kohtaavat muita kulttuureja samassa naapurus­tossa.

Jos asuinalue on piirteiltään halutunlainen, myös sen koulu yleensä kel­paa vanhemmille. Erot asuntojen hinnoissa ja saatavuudessa ovat edel­leen selvästi merkittävin syy siihen, että joku vaihtaa asuinaluetta