tiistai 16. toukokuuta 2017

Suomenmaa: TEM:in ylitarkastaja pakolaisten yksityisestä spon­so­roin­nista: "On hyvä tehdä uusia avauksia"

Suomenmaa: TEM:in ylitarkastaja pakolaisten yksityisestä spon­so­roin­nista: "On hyvä tehdä uusia avauksia" 16.5.2017

Yksityiset sponsorit ovat viime vuosina kotouttaneet Kanadassa yli 14 000 Lähi-idästä saapunutta pakolaista.

Kokemukset ovat olleet rohkaisevia; ruohon­juu­ri­tason kontaktit ovat edistäneet työl­lis­ty­mistä ja asettumista osaksi yhteisöä.

– Meillä hyvin­voin­ti­valtio on perinteisesti hoitanut kotout­ta­mis­pal­velut, mutta on hyvä tehdä uusia avauksia, työ- ja elin­kei­no­mi­nis­te­riön ylitarkastaja Paula Karjalainen sanoo.

Kolumnisti Satu Mäki-Lassila kirjoitti Suomenmaan viik­ko­leh­dessä 5.5.2017 Kanadan kotout­ta­mis­mal­lista, jossa yksityiset toimijat ottavat vastuuta pakolaisten auttamisesta.

– Voisiko pakolaisten yksityinen sponsorointi sopia myös Suomeen? Mäki-Lassila kysyi kolumnissaan.

Karjalainen ei tyrmää esitystä, mutta huomauttaa yhteis­kun­ta­jär­jes­tel­mien eroista.

– Tällainen malli ei ole ollut meillä pöydällä. Pitää huomata, että kanadalainen yhteiskunta eroaa suomalaisesta.

Kanadassa suuri osa pakolaisia tukevista ryhmistä on syntynyt seurakuntien yhteyteen.

Myös erinäiset etniset ryhmät, kotout­ta­mis­jär­jestöt ja perheet ovat ryhtyneet sponsoreiksi.

Suomessakin valtiovalta toivoo kansa­lai­syh­teis­kun­nalta aktiivisuutta.

– Haluamme kanavoida kansa­lai­syh­teis­kunnan auttamishalua ja kannustamme yhteisöjä osallistumaan tulijoiden kotout­ta­mi­seen. Arkipäivän kohtaamiset eri väestönosien välillä edistävät pääsemistä osaksi yhteiskuntaa, Karjalainen kertoo.

Pääministeri Justin Trudeaun johdolla Kanadan hallitus on suhtautunut pakolaisten vastaa­not­ta­mi­seen myönteisesti.

Valtion ohella yksityiset sponsorit ovat ottaneet hoitaakseen kotout­ta­mis­toimia.

Kotouttaminen yksityisin tukitoimin on ollut mahdollista Kanadassa jo 1970-luvulta lähtien, mutta järjestelmän merkitys kasvoi huomattavaksi vasta Syyrian pako­laisk­riisin myötä vuoden 2015 aikana.

Sponsorointi kestää Kanadassa yleensä noin vuoden verran.

Tuona aikana kotoutettavat saavat sekä taloudellista apua että ohjeistusta vieraaseen yhteiskuntaan sopeu­tu­mi­sessa.

Tutkimusten mukaan yksityistä tukea saaneet pakolaiset ovat integ­roi­tu­neet osaksi yhteiskuntaan keskimäärin paremmin kuin julkisen puolen kotouttamat.

Esimerkiksi uuden kielen ja vieraiden tapojen oppiminen on ollut nopeampaa.

Järjestelmän eduiksi on laskettu myös julkisten varojen säästyminen ja kansa­lai­syh­teis­kunnan akti­voi­tu­minen.

Yksityinen pakolaisten tukeminen onkin tarjonnut monelle kansalaiselle konkreettisen keinon auttaa Lähi-idän huma­ni­taa­ri­sessa kriisissä.

Kotout­ta­mis­malli on herättänyt viime aikoina kiinnostusta ympäri maailmaa.

Esimerkiksi Saksa ja Irlanti ovat jo ottaneet käyttöön Kanadan mallia muistuttavat järjestelmät.

Lisäksi moni Euroopan maa on käynnistänyt kokeiluja.

YK:n pako­lais­jär­jestö UNHCR on neuvonut hallituksia käyttämään yksityistä sponsorointia osana julkista järjestelmää – ei sen korvikkeena.

– Monella pakolaisella on kuitenkin vaikeita traumoja, joiden hoito vaatii erityi­so­saa­mista. Vaarana on, että yksityinen auttaja uupuu, koska vastaaminen kotout­ta­mi­sesta on raskasta työtä, ylitarkastaja Karjalainen muistuttaa.