keskiviikko 30. toukokuuta 2018

Suomenmaa: Kansa­ne­dus­tajat tiukkaavat hallitukselta turva­pai­kan­ha­ki­joiden oikeus­tur­vasta – "Viime kädessä voi olla kyse ihmisten hengestä"

Suomenmaa: Kansa­ne­dus­tajat tiukkaavat hallitukselta turva­pai­kan­ha­ki­joiden oikeus­tur­vasta – "Viime kädessä voi olla kyse ihmisten hengestä" 30.5.2018

Eri puo­lu­eis­ta koos­tu­va kan­sa­ne­dus­ta­jien jouk­ko on jät­tä­nyt hal­li­tuk­sen vas­tat­ta­vak­si kir­jal­li­sen ky­sy­myk­sen tur­va­pai­kan­ha­ki­joi­den oi­keus­tur­vas­ta.

Kan­sa­ne­dus­ta­jat ker­to­vat saa­neen­sa va­ka­via yh­tey­de­not­to­ja asi­as­sa syys­kuun 2016 jäl­keen, kun ul­ko­maa­lais­la­kiin ol­tiin teh­ty usei­ta tiu­ken­nuk­sia kos­kien tur­va­paik­ka-asi­ois­sa teh­tä­viä va­li­tuk­sia sekä oi­keu­sa­vun saa­ta­vuut­ta tur­va­paik­ka­kä­sit­te­lys­sä.

Li­säk­si Tu­run yli­o­pis­ton oi­keus­tie­teel­li­sen tie­de­kun­nan, Åbo Aka­de­min ih­mi­soi­keu­sins­ti­tuu­tin ja yh­den­ver­tai­suus­val­tuu­te­tun to­teut­ta­mas­sa ja maa­lis­kuus­sa jul­kais­tus­sa tut­ki­muk­ses­sa to­det­tiin mer­kit­tä­vää tiu­ken­tu­mis­ta Maa­han­muut­to­vi­ras­ton lin­jas­sa ver­rat­ta­es­sa vuo­sia 2015 ja 2017.

Tätä tiu­ken­tu­mis­ta ei tut­ki­muk­sen mu­kaan voi­da kyt­keä mi­hin­kään sel­ke­ään lain­muu­tok­seen, jo­ten sen us­ko­taan ta­pah­tu­neen il­man sel­ke­ää la­ki­pe­rus­taa.

– Asia on va­ka­va ja ti­lan­teet voi­vat ol­la hy­vin­kin akuut­te­ja. Sik­si on tär­ke­ää sel­vit­tää, mi­ten hal­li­tus ai­koo var­mis­taa oi­keus­tur­van to­teu­tu­mi­sen, to­te­aa ky­sy­myk­sen en­sim­mäi­nen al­le­kir­joit­ta­ja, kan­sa­ne­dus­ta­ja Ai­la Pa­lo­nie­mi (kesk).

Kan­sa­ne­dus­ta­jien mu­kaan Suo­mel­la on ol­lut vah­va mai­ne oi­keus­val­ti­o­ky­sy­myk­sis­sä.

Nyt vaa­ra­na kui­ten­kin hei­dän mu­kaan­sa on, et­tä oi­keus­tur­va­ky­sy­myk­siä, jois­sa vii­me kä­des­sä voi ol­la kyse ih­mis­ten hen­ges­tä, ei hoi­de­ta­kaan asi­al­li­ses­ti.

– Ih­mi­soi­keus­ryh­mä on seu­ran­nut asi­aa ja il­mais­sut jo ai­em­min huo­len­sa. Nyt on­kin tär­ke­ää saa­da vas­tauk­sia, mi­ten asi­as­sa ai­o­taan ede­tä, pai­not­taa edus­kun­nan ih­mi­soi­keus­ryh­män pu­heen­joh­ta­ja Eva Bi­au­det (r).

Aloit­teen al­le­kir­joit­ta­jat to­te­a­vat, et­tä Suo­mi on si­tou­tu­nut nou­dat­ta­maan lu­kui­sia kan­sain­vä­li­sen ja EU-ta­son so­pi­muk­sia, jois­sa mää­rä­tään tur­va­paik­ka­ha­ke­mus­ten asi­an­mu­kai­ses­ta kä­sit­te­lys­tä ja tur­va­pai­kan­ha­ki­joi­den oi­keus­tur­vas­ta.

Kan­sa­ne­dus­ta­jien mie­les­tä si­vis­tys­val­ti­on ei mis­sään olo­suh­teis­sa pidä lais­taa näis­tä vel­voit­teis­ta.

– Eri­tyi­nen vas­tuum­me kos­kee haa­voit­tu­vas­sa ase­mas­sa ole­via ja alai­käi­siä tur­va­pai­kan­ha­ki­joi­ta. Näi­den ryh­mien tun­nis­ta­mi­nen ja aut­ta­mi­nen on en­si­ar­voi­sen tär­ke­ää. Tä­män vuok­si yk­si ky­sy­myk­sis­täm­me kuu­luu, mi­ten oi­keus­mi­nis­te­riö ai­koo var­mis­taa, et­tä eri­tyi­sen haa­voit­tu­vas­sa ase­mas­sa ole­vil­le tur­va­pai­kan­ha­ki­joil­le tar­jo­taan asi­an­mu­kai­nen neu­von­ta, tuki ja oi­keu­sa­pu, ko­ros­taa kan­sa­ne­dus­ta­ja Pil­vi Tors­ti (sd).

Kir­jal­li­nen ky­sy­mys si­säl­tää usei­ta ky­sy­myk­siä Suo­men tur­va­paik­ka­po­li­tiik­kaan liit­ty­en.

Kan­sa­ne­dus­ta­jat ky­sy­vät muun mu­as­sa oi­keus­mi­nis­te­ri­ön elo­kuus­sa 2017 il­moit­ta­man tur­va­pai­kan­ha­ki­joi­den oi­keu­sa­pua kos­ke­van sel­vi­tyk­sen pe­rään.