keskiviikko 19. maaliskuuta 2008

Maahanmuuttovirasto: Kansalaisuus myönnetään usein poikkeussäännösten perusteella

Maahanmuuttovirasto: Kansalaisuus myönnetään usein poikkeussäännösten perusteella 19.3.2008

Jotta Suomen kansalaisuuden voi saada hakemuksesta, on täytettävä selvitetyn henkilöllisyyden vaatimus sekä kuusi yleistä edellytystä, joihin kuuluvat asumisaika-, kielitaito- ja nuhteettomuusedellytys. Kansalaisuuslaissa on kuitenkin säännökset siitä, millä perusteella näistä edellytyksistä voidaan poiketa.

Poikkeussäännöksiä sovelletaan jatkuvasti. Tammikuussa 2008 kansalaisuusyksikössä tehtiin hakemuksiin 293 myönteistä päätöstä, joista 102 perustui poikkeussäännöksiin. Yli 35 prosentissa tapauksista oli siten poikettu asumisaika-, kielitaito- tai nuhteettomuusedellytyksestä. Eniten, yhteensä 86 tapauksessa, oli poikettu nuhteettomuusedellytyksestä.

Nuhteettomuusedellytys

Nuhteettomuusedellytys tarkoittaa sitä, että hakija ei ole saanut syyllistyä rangaistavaan tekoon eikä hän saa olla määrättynä lähestymiskieltoon. Rangaistavasta teosta ei silti välttämättä tule kansalaistamisen estettä, vaan nuhteettomuusedellytyksestä voidaan poiketa, jos rikos ja siitä seurannut rangaistus on pieni eikä rikoksia ole paljon.

Huomiota voidaan kiinnittää myös siihen, kuinka pitkä aika rikoksista on kulunut. Harkinnan apuna käytetään kansalaisuusyksikössä erityistä taulukkoa, jonka tarkoituksena on se, että nuhteettomuusedellytystä koskevia sääntöjä sovelletaan samalla tavalla.

Esimerkiksi rikesakkorikoksesta ei siten tule kansalaistamisen estettä, vaan hakemukseen sovelletaan nuhteettomuusedellytyksestä poikkeamista koskevaa säännöstä.

Kielitaitoedellytys

Kielitaitoedellytys puolestaan tarkoittaa sitä, että hakijalla tulee olla tyydyttävä suomen tai ruotsin kielen suullinen ja kirjallinen taito. Kielitaito on osoitettava esimerkiksi perusopetuksen päättötodistuksella, ylioppilastodistuksella tai todistuksella yleisen kielitutkinnon suorittamisesta (yleistaitotaso 3).

Esimerkiksi yli 65-vuotiailta hakijoilta ei kuitenkaan vaadita kielitaidon osoittamista samalla tavalla. Toisaalta yli 15-vuotiaat kanssahakijat, jotka eivät ole vielä saaneet perusopetuksen päättötodistusta, voivat osoittaa kielitaitonsa myös muilla koulutodistuksilla. Lisäksi kielitaitoedellytyksestä voidaan poiketa sellaisen lääkärintodistuksen perusteella, josta ilmenee, että kielitaidon osoittaminen vaaditulla tavalla on hakijan terveydentilan vuoksi mahdotonta.

Asumisaikaedellytys

Asumisaikaedellytys taas tarkoittaa sitä, että hakijan on tullut asua Suomessa luvallisesti

* joko kuusi vuotta yhtäjaksoisesti
* tai pätkissä yhteensä kahdeksan vuotta, joista kaksi viimeistä vuotta yhtäjaksoisesti.

Laissa on säädetty myös tietyille ryhmille (esim. Suomen kansalaisen puoliso, pakolaiset) yksilölliset poikkeamisedellytykset asumisaikaedellytyksestä, joita ei poikkeuksia tilastoitaessa ole otettu huomioon.