tiistai 28. huhtikuuta 2020

Hbl: Europadomstolen kan revidera Finlands fällande dom i uppmärksammat asylärende – polisen misstänker att mannen inte blev dödad efter avvisningen

Hbl: Europadomstolen kan revidera Finlands fällande dom i uppmärksammat asylärende – polisen misstänker att mannen inte blev dödad efter avvisningen 28.4.2020

Mannens dotter hävdade att de finländska myndigheterna var ansvariga för hennes pappas död efter ett negativt asylbeslut. Nu är dottern misstänkt för grovt bedrägeri och grov förfalskning.

Finland fick i november i fjol en fällande dom i Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna (Europadomstolen). Domen berörde ett fall där en asylsökande som fått avslag på sin asylansökan frivilligt återvände till Irak på ett flyg som organiserats av finska staten, varefter han blev skjuten på gatan i Bagdad i december 2017. Mannen hade kommit till Finland med sin familj i september 2015.

Domstolen ansåg att Migrationsverket hade misslyckats med att bedöma vilka risker mannen utsattes för på grund av sin bakgrund som officer i Saddam Husseins armé och tjänsteman på inrikesministeriet, om han återvände till sitt hemland.

Mannens 24-åriga dotter, som var den som överklagade Migrationsverkets beslut till Europadomstolen efter att Helsingfors förvaltningsdomstol avslog hennes besvär och Högsta förvaltningsdomstolen inte gav besvärstillstånd, fick 20 000 euro i skadestånd och 4 500 euro i ersättning för rättegångskostnader.

Förra veckan meddelade Centralkriminalpolisen (CKP) att det finns skäl att misstänka att mannen trots allt är vid liv och att man har inlett en förundersökning där man misstänker en person för grovt bedrägeri och grov förfalskning. Personen i fråga är dottern, som häktades vid Västra Nylands tingsrätt i fredags.

Fick flera tips
Förundersökningsledaren, kriminalkommissarie Jan Aarnisalo säger att polisen började utreda ärendet i februari i år, strax efter att domen vunnit laga kraft.

– Vi fick flera tips om saken och vi intervjuade flera personer och gick igenom det skriftliga materialet som ingått i besväret till Europadomstolen, och utifrån vad som framkom vaknade misstankarna om att allt inte står rätt till, säger han.

Ett av de centrala dokumenten i det skriftliga materialet är dödsattesten som levererades till domstolen. CKP översatte dokumentet från arabiska och konstaterade att det såg ovanligt ut. Dokumenten skickades till irakiska myndigheter som bekräftade att de var förfalskade.

– Många har undrat hur de här dokumenten har kunnat gå igenom hos de finländska myndigheterna, men det stämmer inte överens med verkligheten. De finska myndigheterna tog aldrig ställning till just de här dokumenten, de presenterades först i samband med besväret till Europadomstolen, säger Aarnisalo.

Han säger att polisen har en rätt god uppfattning om var mannen befinner sig, men kan inte bekräfta om det är i Finland, de övriga nordiska länderna, Irak eller någon annan plats.

Förundersökningen fortsätter nu med förhör av dottern och andra personer med insikt i saken. Aarnisalo tycker inte att det är ovanligt att polisen yrkat på häktningen av henne.

– Det är normalt i en utredning där man misstänker två grova brott. Syftet är att förhindra sabotage av förundersökningen.

Polisens förundersökning väntas bli klar mot slutet av sommaren.

Domen kan revideras
Europadomstolens uppgift är att övervaka att domstolens 47 medlemsländer inte kränker europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna (Europakonventionen). Precis som andra domstolar kommenterar den inte enskilda rättsfall. SPT har inte heller kunnat nå Finlands nuvarande domare i Europadomstolen Pauliine Koskelo.

Tidigare domaren i Europadomstolen Matti Pellonpää uppger att det finns några alternativa handlingsmodeller om det visar sig att CKP:s misstankar stämmer och Finlands fällande dom åtminstone delvis bygger på falska uppgifter.

– Det kan få flera följder. Ett alternativ är att domstolen konstaterar att förutsättningarna för att ta ärendet till behandling inte har uppfyllts och att domen upphävs på grund av missbruk av klagorätten eller att den revideras, säger Pellonpää.

Om det skulle bli aktuellt med en revision kan den gälla hela domen eller bara delar av den. Europadomstolens domar kan inte överklagas.

I domen konstateras att Finland har kränkt Europakonventionens artikel 2, som gäller rätt till liv, och artikel 3, som gäller omänsklig behandling och tortyr, då mannen nekats asyl i Finland.

– Om det visar sig att mannen lever, kan det innebära att kränkningen av artikel 2 inte längre uppfylls medan kränkningen av artikel 3 fortfarande är aktuell. Den misstänkta förfalskningen av dödsattesten inverkar inte nödvändigtvis på artikel 3, säger Pellonpää.

– I det som framkommit finns inget som antyder att de omständigheter som gäller artikel 3 som berör tortyr eller omänsklig behandling borde bedömas på ett annat sätt.

Det innebär att den fällande domen skulle förbli i kraft, men att kvalificeringen för den skulle ändras.

Om Europadomstolen anser att de finska myndigheternas beslut om avvisning var felaktigt, trots de misstänkta falska uppgifterna, är det också möjligt att domen får stå kvar som sådan.

Pellonpää kan inte ta ställning till huruvida domstolen slarvat med granskningen av de dokument som levererats, bland annat dödsattesten. Europadomstolen har möjlighet att kräva tilläggsutredningar av parterna om det finns skäl att misstänka att uppgifterna som presenteras inte är korrekta, men det avgörs från fall till fall. Enligt honom händer det ibland att man försöker vilseleda domstolen med hjälp av falska uppgifter.

Problem i asylförfarandet
Enhetschefen för Utrikesministeriets enhet för människorättsdomstols- och människorättskonventionsärenden Krista Oinonen säger att situationen är exceptionell.

– För Finlands del har det här inte hänt förut. Det är extremt beklagligt om det visar sig att man försökt uppnå ekonomisk vinning genom att vilseleda Europadomstolen, säger hon.

Hon tillägger ändå att det är svårt att säga desto mera i det här skedet och vill vänta tills polisens förundersökning är klar.

– Om det visar sig att det har begåtts ett brott har Finland möjlighet att ansöka om revision av domen, varefter domstolen överväger om den tar upp ärendet till ny behandling på egen hand.

Oinonen säger att skadeståndet till dottern ännu inte har betalats ut. I allmänhet ska skadestånd betalas ut inom tre månader efter att domen har vunnit laga kraft, det vill säga i maj.

– I den här situationen kommer vi inte att betala ut skadeståndet inom tidsfristen.

Hon konstaterar – i likhet med Pellonpää – att misstankarna mot dottern inte ändrar på hela domen, även om de skulle visa sig vara sanna.

– I domen konstateras att Finland har brister i sitt asylförfarande. Det vill säga, vi har misslyckats med riskbedömningen, säger hon.

Migrationsverket medger fel
Strax efter Europadomstolens fällande dom i november i fjol meddelade Migrationsverket att man inleder en granskning av upp till 500 asylbeslut och utvecklar riskbedömningen. Granskningen kom till slut att omfatta 319 beslut, varav 97 procent uppfyllde Europadomstolens kriterier.

Migrationsverkets överdirektör Jaana Vuorio säger att granskningen var en direkt följd av domen.

– Vi visste om det här problemet, men Europadomstolens fällande dom lyfte fram det ytterligare. Vi uppmärksammade liknande brister i vår interna övervakning redan 2017 och tog itu med saken. Genom granskningen ville vi säkerställa att alla motsvarande fall har upptäckts.

Migrationsverket fick en hel del kritik efter att mannens påstådda död kom fram i nyheterna. Situationen var speciellt tung för de personer som varit inblandade i beslutsfattandet.

– Så om han lever så är det en god nyhet.

Vuorio anser att mannen borde ha fått asyl eller sekundärt skydd utifrån de uppgifter som han framställde i sin ansökan. På den punkten misslyckades Migrationsverket, anser hon, precis som Europadomstolen säger.