perjantai 23. helmikuuta 2018

Suomenmaa: Pako­laisk­riisiä ei ratkaista omaan napaan tuijottamalla!

Suomenmaa: Pako­laisk­riisiä ei ratkaista omaan napaan tuijottamalla! 23.2.2018

Pa­ko­lais­kes­kus­te­lu kul­mi­noi­tuu hy­vin pit­käl­le pu­hee­seen sii­tä, kuin­ka pal­jon pa­ko­lai­sia pys­tym­me ot­ta­maan EU:n alu­eel­le ja eten­kin Suo­meen.

Vas­tak­kain ovat kak­si pien­tä ja ää­ne­käs­tä ää­ri­pää­tä, ote­taan kaik­ki ja ei ote­ta ke­tään. Tämä kes­kus­te­lu on kui­ten­kin yh­tä tyh­jän kans­sa, ei­kä sen avul­la saa­da ai­kaan rat­kai­sua pe­rim­mäi­seen on­gel­maan, Lähi-Idän konf­lik­ti­pe­säk­kee­seen.

Ti­lan­ne on es­ka­loi­tu­nut vuo­sien ja vuo­si­kym­men­ten ai­ka­na, me em­me voi enää lai­min lyö­dä vel­vol­li­suuk­si­am­me ja an­taa vi­at­to­mien si­vii­lien kär­siä Syy­ri­as­sa ja sen lä­hi­a­lu­eil­la.

Pa­ko­lais­kes­kus­te­lus­sa mei­dän tu­li­si kes­kit­tyä konf­lik­tin rat­kai­se­mi­seen, ja Suo­men tu­li­si ol­la etu­ne­näs­sä tar­jo­a­mas­sa dip­lo­maat­tis­ta osaa­mis­taan EU:n ja YK:n ta­sol­la.

On kui­ten­kin hy­vin epä­to­den­nä­köis­tä, et­tä rau­ha­no­mais­ta rat­kai­sua ny­kyi­sil­lä pa­nos­tuk­sil­la saa­tai­siin ai­kaan.

Toi­saal­ta taas pom­mit­ta­mi­nen tai so­ta­toi­met­kaan ei­vät rat­kai­se on­gel­maa, sil­lä so­das­sa on vain hä­vi­ä­jiä. Edus­kun­nal­la on nyt mah­dol­li­suus siir­tää re­surs­se­ja enem­män krii­sin rat­kai­se­mi­seen, ja näyt­tää hei­dän kun­ni­oi­tuk­sen­sa ih­mi­sar­vol­le ja ih­mi­syy­del­le.

Krii­sin rat­kai­su vaa­tii USA:n, Ve­nä­jän, Tur­kin, YK:n ja EU:n mas­sii­vis­ta ja sau­ma­ton­ta yh­teis­työ­tä, jo­hon si­säl­tyi­si pa­kot­tei­ta, so­ti­laal­lis­ta krii­sin­hal­lin­taa ja dip­lo­ma­ti­aa oi­ke­as­sa suh­tees­sa.

Mei­dän suo­ma­lais­ten täy­tyy EU:sta kä­sin, ja myös kah­den­vä­li­sis­sä kes­kus­te­luis­sa ko­ros­taa näil­le toi­mi­joil­le, et­tä rat­kai­su täy­tyy löy­tyä.

Yh­tei­seen neu­vot­te­lu­pöy­tään täy­tyy saa­da edel­lä mai­ni­tui­den li­säk­si myös pai­kal­li­sel­ta ta­sol­ta alue joh­ta­jia, eri kur­di­ryh­mit­ty­mien joh­ta­jia ja myös Syy­ri­an hal­lin­non joh­toa.

Ha­lu­ai­sin­kin lop­puun an­taa vin­kin tä­män maan kan­sa­ne­dus­ta­jil­le, mi­nis­te­reil­le ja eu­ro­par­la­men­taa­ri­koil­le.

Lo­pet­ta­kaa lap­sel­lis­ten ir­to­pis­tei­den ka­las­te­lua si­sään otet­ta­vien pa­ko­lais­ten mää­räs­tä ja kes­kit­ty­kää on­gel­man rat­kai­suun.

Mitä pi­dem­mäl­le konf­lik­tin an­ne­taan sy­ven­tyä, sitä vai­ke­am­pi se on rat­kais­ta.

Ai­ka al­kaa lop­pua.

Joo­nas Souk­kio
Pir­kan­maan kes­kus­ta­nuor­ten pu­heen­joh­ta­ja