torstai 11. lokakuuta 2012

Uusi Suomi: ”Jos ympärileikkaukset kielletään, toiminta menee maan alle”

Uusi Suomi: ”Jos ympärileikkaukset kielletään, toiminta menee maan alle” 11.10.2012
Väestöliiton lausunto 2003 (pdf)

Väestöliiton mielestä poikien ympärileikkausasiassa tarvitaan viranomaisohjeet. Ympärileikkausten nopea kieltäminen voisi liiton toimitusjohtajan Helena Hiilan mukaan kuitenkin johtaa siihen, että leikkaukset vain siirtyisivät maan alle.

Sexpo-säätiö on lähettänyt Väestöliitolle avoimen kirjeen, jossa ihmetellään, miksi liitto ei suorasanaisesti vastusta poikien ympärileikkauksia. Väestöliitto puolustaa muun muassa lasten ruumiilista koskemattomuutta. ”Miten lapsen terveen peniksen silpomisen salliminen sopii näihin arvoihin”, Sexpon kirjeessä kysytään.

Hiila korostaa, että liitolle ensisijainen tavoite on lasten ruumiillinen koskemattomuus, mutta ympärileikkauksia ei voida kieltää hetkessä.

- Asiaa on hyvin vaikeaa lopettaa kerralla. Se johtaisi lasten edun vastaiseen tilanteeseen, sillä leikkauksia saatettaisiin kuitenkin tehdä. Jos leikkaukset kielletään, toiminta menee maan alle, ja lapsia saatetaan alkaa kuskata ulkomaille, Hiila kuvailee.

Poikien ympärileikkausta koskevan ohjeistuksen tai lain säätäminen on liiton ensisijainen tavoite. Väestöliitto on päättänyt lähettää sosiaali- ja terveysministeriöön kirjeen, jossa vaaditaan tekemään ympärileikkauksia koskeva lainsäädäntö tai viranomaisohje.

Hiilan mukaan poikia on ympärileikattu Suomessa niin kauan, kuin maassa on ollut juutalaisvähemmistö. Maahanmuuton lisääntyessä poikien ympärileikkaukset ovat kuitenkin nousseet kritiikin kohteeksi.

Yksi mahdollisuus olisikin, että ympärileikkaukseen alettaisiin suhtautua entistä kriittisemmin myös uskonnollisten yhteisöjen sisällä.

- Kyllähän uskonnotkin kehittyvät ajan mukana, Hiila sanoo.

Sexpon kirjeessä myös sanotaan, että ympärileikkaukset ovat aiheuttaneet pojille "peniksen arpeutumisesta, tunnon menetyksestä ja jopa koko peniksen amputaatioita".

- En tiedä tästä asiasta, Hiila sanoo.

Hiila toteaa, että ainakaan Suomessa ympärileikkauksista ei kuitenkaan ole suoranaista terveydellistä hyötyä. Tätä on korostanut myös muun muassa lääkäriliitto. Kuitenkaan poikien ympärileikkauksia ei ole kriminalisoitu missään muualla maailmassa, joten Suomi olisi leikkaukset kieltäessään ensimmäinen niin tehnyt valtio.

Hiilan mukaan pohdittaessa leikkausten kieltämistä tai sallimista pitäisi punnita tarkkaan esimerkiksi kiellon seurauksia.

- Ovatko leikkausten haittavaikutukset niin suuria, että kieltämisestä aiheutuva riski voidaan ottaa Suomessa ensimmäisenä maailmassa, Hiila kysyy.

________________________________________

Väestöliiton lausunto 2003

STM060:00/2003

SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ

Poikien ympärileikkauksia koskevaa lainsäädäntötarvetta selvittävä työryhmä
Lausuntonaan poikien ympärileikkauksia koskevan lainsäädännön tarpeesta,
Väestöliitto ry esittää
seuraavaa:

Maahanmuuton myötä suomalainen yhteiskunta on uusien tilanteiden edessä. Suomeen tulleiden
maahanmuuttajien traditionaaliset kontaktit ovat murtuneet. Heillä saattaa olla taloudellisten
vaikeuksien ja hajanaisten yhteisöjen vuoksi hankaluuksia järjestää uskontonsa edellyttämiä poikien
ympärileikkauksia. Maahanmuuttajat ovat olleet tästä ymmällään ja yrittäneet turvautua korvaaviin
ratkaisuihin. Poikien ympärileikkauksella on varsinkin juutalaisten ja muslimien keskuudessa
keskeinen asema.

Perinteisen suomalaisen ja eurooppalaisen eettisen hoitokäsityksen mukaan lääketieteellisiä
toimenpiteitä ilman lääketieteellistä perustetta ei tulisi tehdä. Tätä tulisi Väestöliiton mielestä
korostaa myös Suomeen saapuville maahanmuuttajille. Väestöliitto suosittaa maahanmuuttajien
kotouttamisohjelmaan sisällytettäväksi tietoutta siitä, että ajatus poikien ei-lääketieteellisin
perustein tehtävästä ympärileikkauksesta on suomalaiselle kulttuurille vieras eikä sitä yleisesti
suosita.

On pohdittu lapsen itsemääräämisoikeutta ja lastensuojelunäkökohtia YK:n julistuksen lasten
oikeuksista ja Euroopan neuvoston biolääketieteen sopimuksen pohjalta. Siinä ilmaistaan, että
”Suostumukseen kykenemättömän henkilön koskemattomuuteen ei saa puuttua, jollei siitä ole
hänelle hyötyä” Lääketieteellisin argumentein poikien uskonnollisin perustein tehtävän
ympärileikkauksen ongelmaa ei voida ratkaista. Suomalaisessa yhteiskunnassa alaikäisten poikien
ja poikavauvojen ei-lääketieteellisillä perusteilla tehtävä ympärileikkaus on ennen kaikkea eettinen
kysymys: Sallitaanko Suomessa poikalapsen ympärileikkaus juutalaisen tai islaminuskon
edellyttämän tradition mukaan?

Valtakunnallinen terveydenhuollon eettinen neuvottelukunta (ETENE) antoi asiassa lausuntonsa
15.6.1999, ja se kannatti juutalaisten ja islaminuskoisten osalta asian hoitamista paikallisilla
sopimuksilla luottamuksellisesti ja kunnioittavassa hengessä.
Poikien ympärileikkausta ei ole kielletty muualla maailmassa. Lähes kaikki maat ovat
allekirjoittaneet YK:n julistuksen lasten oikeuksista. Sen ei ole Euroopan neuvoston sopimuksien
ohella tulkittu olevan ristiriidassa poikien ei-lääketieteellisten ympärileikkausten kanssa.

Suomessa on koko itsenäisyyden ajan ja myös modernin yhteiskunnan aikana sallittu poikien
ympärileikkaus sellaisille uskonnollisille ryhmille, joiden traditioon tämä toimenpide kuluu.
Näihin ryhmiin kuuluneet kansalaiset ovat olleet suomen kansalaisia monen sukupolven ajan ja siis
täysin osa suomalaista yhteiskuntaa. Väestöliiton mielestä ei ole eettisesti perusteltua ryhtyä nyt
kieltämään näiltä ryhmiltä oikeutta, joka heillä on ollut yli sadan vuoden ajan.

Väestöliiton näkemyksen mukaan ei-lääketieteellisten ympärileikkauksen kriminalisointi Suomessa
johtaisi siihen, että toiminta painuisi ”maan alle” tai ulkomaille ja tavoitellut terveydelliset seikat
ehkä menetettäisiin. Toiminta siirtyisi virallisen terveydenhuollon ulkopuolelle ja siltä jäisi
puuttumaan normaali potilasvastuu. Samoin toimenpide suoritettaisiin olosuhteissa, jotka eivät
täyttäisi lääketieteellisiä kriteereitä ja komplikaatiovaara lisääntyisi.

Väestöliitto esittää, että poikien ympärileikkaus voidaan sallia ei-lääketieteellisillä perusteilla
julkisten tai yksityisten terveyspalvelujen tiloissa asianmukaisen lääketieteellisen koulutuksen
saaneen terveydenhuoltohenkilöstön toimesta. Harkittavaksi jäisi myös mahdollisuus liittää
toimenpide sairausvakuutuskorvauksen piiriin. Tämä saattaisi edistää vähävaraisen
maahanmuuttajaväestön hakeutumista laillistettujen, turvallisten terveyspalvelujen piiriin ja
ympärileikkauksen riskit saataisiin mahdollisimman vähäisiksi.

Koska kysymyksessä on eettisestä hoitovalinnasta, lääkärillä ja muulla julkisen terveydenhuollon
hoitohenkilöstöllä tulisi säilyttää oikeus omilla eettisillä perusteillaan kieltäytyä suorittamasta
kyseistä toimenpidettä.

Helsingissä 25. elokuuta 2003

Kunnioittavasti

VÄESTÖLIITTO RY

Helena Hiila
toimitusjohtaja

Reino Hjerppe
puheenjohtaja