maanantai 21. elokuuta 2017

Suomenmaa: Vanhanen korostaa EU-maiden yhteistyön tärkeyttä turva­pai­kan­ha­ki­joiden vastaa­not­ta­mi­sessa – "Entä jos meille tulisi 100 000 pakolaista idästä?"

Suomenmaa: Vanhanen korostaa EU-maiden yhteistyön tärkeyttä turva­pai­kan­ha­ki­joiden vastaa­not­ta­mi­sessa – "Entä jos meille tulisi 100 000 pakolaista idästä?" 21.8.2017
Helsingin Sanomat: Matti Vanhanen: Suomen koko turvapaikkapolitiikka pitää käydä läpi – ”Nytkin voi kysyä, että olisiko jotain voitu tehdä”

Pe­rus­suo­ma­lais­ten pu­heen­joh­ta­ja Jus­si Hal­la-aho lin­ja­si heti Tu­run per­jan­tais­ten ta­pah­tu­mien jäl­keen, et­tä kiel­tei­sen tur­va­paik­ka­pää­tök­sen saa­neet on pois­tat­ta­va Suo­mes­ta ri­pe­äs­ti, ei­kä maas­ta pois­ta­mis­ta odot­ta­via pi­täi­si pääs­tää va­paal­le ja­lal­le.
Kes­kus­tan pre­si­dent­tieh­do­kas Mat­ti Van­ha­nen ei al­le­kir­joi­ta tar­vet­ta ki­ris­tää ny­kyi­siä käy­tän­tö­jä.

– Hy­lä­tyn pää­tök­sen saa­neis­sa­kin on nii­tä, jot­ka ai­dos­ti ko­ke­vat, et­tä heil­lä oli­si ol­lut oi­keus tur­va­paik­kaan. Ei hei­tä voi van­kei­na koh­del­la, Van­ha­nen sa­noo.
Hän myös muis­tut­taa, et­tä va­li­tu­sai­kaa tur­va­paik­ka­pää­tök­ses­tä ly­hen­net­tiin vuo­si sit­ten 21 vuo­ro­kau­teen.
– Sitä on vai­kea enää ly­hen­tää. Pi­sin ai­ka, noin puo­li vuot­ta, me­nee va­li­tuk­sen kä­sit­te­lys­sä.

VAN­HA­NEN sa­noo, et­tä pro­ses­si pi­tää teh­dä oi­keus­lai­tok­sen vaa­ti­mal­la ta­val­la, ei­kä kä­sit­te­ly­ai­kaa voi po­liit­ti­sil­la vaa­ti­muk­sil­la ly­hen­tää.
– Oi­keus­lai­tok­sen si­säl­lä on tie­tys­ti ky­sy­mys sii­tä, voi­si­ko voi­ma­va­ro­ja pri­o­ri­soi­da ja pro­ses­sia no­peut­taa, mut­ta po­lii­tik­ko­jen asia ei ole puut­tua sii­hen.
Van­ha­nen kui­ten­kin ko­ros­taa, et­tä po­lii­sin ja suo­je­lu­po­lii­sin teh­tä­vä on pys­tyä pro­fi­loi­maan tur­va­paik­kaa odot­ta­via ih­mi­siä niin, et­tä mah­dol­li­siin ris­ki­ta­pauk­siin voi­daan puut­tua.

VAN­HA­NEN pu­hui maa­nan­tai­na ul­ko­po­li­tii­kas­ta Sa­von­lin­nan tai­de­lu­ki­os­sa. Vie­rai­lu on osa maa­nan­tai­na al­ka­nut­ta kes­kus­tan edus­kun­ta­ryh­män kak­si­päi­väis­tä ke­sä­ko­kous­ta.
Lu­ki­o­lais­tyt­tö ky­syi Van­ha­sel­ta, mik­si Suo­meen otet­tiin Ruot­sin­kin kaut­ta tul­lei­ta pa­ko­lai­sia, vaik­ka ei oli­si ol­lut pak­ko. Tyt­tö oli tuoh­tu­nut sii­tä, et­tä kaik­ki tän­ne tu­le­vat ei­vät an­sait­se tur­va­paik­kaa, mut­ta ter­ro­ris­min ris­ki li­sään­tyy pa­ko­lais­ten mu­ka­na.
– Ei kai mui­den­kaan mai­den oli­si ol­lut pak­ko ot­taa tur­va­pai­kan­ha­ki­joi­ta vas­taan. Oli­si­ko kaik­ki ih­mi­set pi­tä­nyt jät­tää Kreik­kaan, Van­ha­nen ky­syi.
Hän to­te­si, et­tä ai­dan ra­ken­ta­mi­nen Suo­men ra­jal­le ei vas­taa ih­mis­kä­si­tys­täm­me. Suo­mi on si­tou­tu­nut kan­sain­vä­li­siin so­pi­muk­siin, jot­ka an­ta­vat ih­mi­sil­le mah­dol­li­suu­den ha­kea tur­va­paik­kaa, Van­ha­nen to­te­si.
Hän muis­tut­ti, et­tä ri­kol­li­set voi­si­vat mat­kus­taa maa­il­mal­la muu­ten­kin kuin tur­va­pai­kan­ha­ki­joi­den mu­ka­na.
– Sik­si huo­mi­on kiin­nit­tä­mi­nen tur­va­pai­kan­ha­ki­joi­hin ei ole ihan ole koh­dal­laan. Tur­va­pai­kan­ha­ki­jat pa­ke­ne­vat it­se­kin ter­ro­ris­te­ja.

RA­JO­JEN sul­ke­mi­nen oli­si Van­ha­sen mu­kaan ly­hyt­nä­köis­tä myös sik­si, et­tä Suo­mi saat­taa it­se­kin kai­va­ta joku päi­vä mui­den EU-mai­den tu­kea.
– Ita­li­aan on tänä vuon­na tul­lut 100 000 tur­va­pai­kan­ha­ki­jaa. En­tä jos meil­le tu­li­si yh­tä pal­jon pa­ko­lai­sia idäs­tä? Sil­loin tar­vit­sem­me mui­den EU-mai­den tu­kea ja sitä, et­tä tur­va­pai­kan­ha­ki­joi­ta osoi­te­taan myös mui­hin mai­hin.
Suo­mel­la on yk­si EU:n suu­rim­mis­ta ul­ko­ra­jois­ta, ja kuka tie­tää, mi­ten maa­il­man ke­hi­tys ta­pah­tuu, Van­ha­nen sa­noi.
– Ve­nä­jäl­lä on noin 11 mil­joo­naa ul­ko­maa­lais­taus­tais­ta ih­mis­tä. Kun olem­me mu­ka­na yh­teis­työs­sä, var­mis­tam­me, et­tä voim­me tar­vit­ta­es­sa it­se­kin saa­da apua.

...