tiistai 21. tammikuuta 2014

Helsingin poliisin vuoden 2013 tilastot: Rikoslakirikosten määrä väheni edelleen

Helsingin poliisin vuoden 2013 tilastot: Rikoslakirikosten määrä väheni edelleen 21.1.2014
Poliisin toiminnaliset luvut HPL 2013

Helsingin poliisin toiminnallisten tilastojen mukaan rikoslakirikosten määrä (pois luettuna liikennerikokset) oli edelleen laskusuunnassa ja väheni vuonna 2013 edelliseen vuoteen verrattuna 0,59 prosenttia. Rikoslakirikoksia kirjattiin yhteensä 68 774 kappaletta (2012: 69 183). Eniten vähennystä oli henkeen ja terveyteen kohdistuneissa rikoksissa, noin 13 prosenttia.

Kokonaisuudessaan kaikkien Helsingissä ilmoitettujen rikosten määrä kuitenkin kasvoi 0,26 prosenttia. Tämä johtuu vahingontekojen ja liikennerikkomusten määrän kasvusta.

Vähemmän väkivaltarikoksia

Helsingin poliisilaitoksessa väkivaltarikosten määrä väheni vuonna 2013 edelliseen vuoteen verrattuna lähes 13 prosenttia. Lukumääräisesti väkivaltarikoksista eniten vähenivät pahoinpitelyrikokset (-12,55 %).
Pahoinpitelyrikoksista eniten vähenivät yksityisillä paikoilla tapahtuneet pahoinpitelyt. Yksityisillä paikoilla tapahtuneita pahoinpitelyjä kirjattiin kaikkiaan lähes 16 prosenttia vähemmän. Yksityisissä asunnoissa tehdyt pahoinpitelyt vähenivät peräti 20 prosenttia.

Yleisillä paikoilla tapahtuneet pahoinpitelyt vähenivät noin 10 prosenttia. Ravintoloissa tapahtuneet pahoinpitelyt vähenivät noin 17 prosenttia ja muualla yleisellä paikalla tapahtuneet pahoinpitelyt noin seitsemän prosenttia.

Törkeät pahoinpitelyt kuitenkin lisääntyivät kaikkiaan lähes kymmenen prosenttia. Eniten törkeitä pahoinpitelyitä tapahtui yksityisissä asunnoissa, joiden määrä kasvoi jopa noin 20 prosenttia.
Henkirikoksia oli viime vuonna Helsingissä vain viisi.

Lasten seksuaalinen hyväksikäyttötapausten määrä väheni

Helsingin poliisilaitoksessa lasten seksuaalisia hyväksikäyttötapauksia kirjattiin vuonna 2013 noin 45 prosenttia vähemmän kuin vuonna 2012. Parina edellisenä vuotena tuli ilmi tapauksia, joissa lasten seksuaalinen hyväksikäyttö oli jatkunut useita vuosia ja ne aiheuttivat tuolloin tilastollisen piikin.

Vuonna 2013 liikennerikoksia kirjattiin noin 5 prosenttia vähemmän kuin edellisenä vuonna. Rattijuopumusten määrä oli laskusuunnassa noin 9 prosenttia, törkeät rattijuopumukset lähes 20 prosenttia.

Koska rikosilmoitusten luokittelu on muuttunut, ei Helsingissä kirjattujen perheväkivaltajuttujen määrä ole vertailukelpoinen.

Enemmän talous- ja huumausainerikoksia

Helsingin poliisilaitoksessa vuonna 2013 talousrikoksiksi luokiteltujen juttujen määrä kasvoi. Suurin muutos tapahtui törkeissä veropetoksissa. Rikoshyötyä saatiin takaisin 10 877 044 euroa.

Kaikkien huumausainerikosten määrässä oli kasvua noin 18 prosenttia edellisvuodesta. Törkeiden huumausainerikosten määrä kasvoi noin 71 prosenttia.

Yleisesti huumausainetilanne Helsingissä on huonontunut. Helsingin huumerikospoliisilla on ollut tutkinnassa useita laajoja rikoskokonaisuuksia, joissa on ollut epäiltynä suuri määrä henkilöitä. Tyypillistä jutuille on ollut se, että suuri osa epäillyistä on ollut nuoria poliisille entuudestaan tuntemattomia sekä ulkomaalaisia.

Huumausaineiden tarjonta on lisääntynyt pääkaupunkiseudulla. Luultavasti tällä on vaikutusta myös koko maan huumetilanteeseen. Tämä on käynyt ilmi tutkittavana olleiden tapausten kohdalla. Epäiltyjen hallusta takavarikoitiin kiinniottojen yhteydessä lähes poikkeuksetta suuria määriä muualle Suomeen levitettäväksi tarkoitettua huumausainetta.

Asuntomurtoja viime vuonna paljon

Omaisuusrikosten kokonaismäärä oli lähes vuoden 2012 tasolla, lisääntyen vain noin 0,4 prosenttia.

Helsingin poliisilaitoksen tutkimien asuntomurtojen määrä kasvoi noin 16 prosenttia verrattuna edelliseen vuoteen. Vapaa-ajan asuntoihin kohdistuneet murrot lisääntyivät noin 59 prosenttia.

Kiireellisten hälytystehtävien määrä väheni

Hälytystehtävien kokonaismäärä lisääntyi Helsingin alueella noin kuusi prosenttia, mutta kiireellisten tehtävien määrä väheni noin 13 prosenttia. Häiriökäyttäytymisestä j a ilki vallast a ilmoitettiin aiempaa enemmän, kasvua oli noin 14 prosenttia.

Helsingin poliisi on entistä enemmän jalkautunut häiriökohteisiin, mikä on osaltaan vaikuttanut yleisellä paikalla tapahtuneiden pahoinpitelyjen vähenemiseen. Muusta maasta poiketen poliisin toimintavalmiusaika Helsingissä on A-kiireellisyysluokan tehtävien osalta parantunut. Vuonna 2013 se oli keskimääräisesti 5,4 minuuttia, kun se edellisvuonna oli 5,6 minuuttia.

Vaikka perheväkivaltaan liittyvien hälytystehtävien määrä on vähentynyt (2012: 3 228 - 2013: 3 072) on niistä tehtyjen rikosilmoitusten määrä jyrkästi lisääntynyt (2012: 707 - 2013: 1 294).

Katuturvallisuusindeksi parani

Helsingissä katuturvallisuusindeksi nousi vuonna 2013. Katuturvallisuusindeksi oli 57,95 eli parannusta oli 4,1 pistettä. Tämä johtuu eniten lievien pahoinpitelyjen (- 513 kpl / -2 565 pist.) ja pahoinpitelyjen (-368 kpl / -1 840 pist.) vähentymisestä.

____________________________

Rasismi, ilmoitetut jutut
2011 50
2012 27
2013 26 -1 -3,70%