maanantai 21. tammikuuta 2013

Yle: Sisäministeriö varoittaa uusnatseista ja uskonnollisesta radikalisoitumisesta

Yle Uutiset: Sisäministeriö varoittaa uusnatseista ja uskonnollisesta radikalisoitumisesta 21.1.2013
Sisäministeriön tiedote: Väkivaltaisen ekstremismin riski on Suomessa vähäinen
Väkivaltainen ekstremismi Suomessa - tilannekatsaus 1/2013 (pdf)

Aamulehti/STT: Sisäministeriö: Ääriliikkeiden väkivalta voi aiheuttaa paikallisia uhkia Suomessa
Kansan Uutiset: Suomen Vastarintaliike on pieni, mutta vaarallinen
Yle Svenska: Ministerium: Liten risk för extremism
Helsingin Sanomat: Raportti: Ääriliikkeiden uhka pieni Suomessa

Sisäministeriö on julkaissut ensimmäisen säännöllisen katsauksensa väkivaltaisesta ääriliikehdinnästä Suomessa. Ääriliikkeistä aiheutuvan laajamittaisen väkivallan riski on raportin mukaan pieni.

Katsauksessa tarkastellaan äärioikeistoa, äärivasemmistoa ja väkivaltaista ääri-islamia Suomessa. Ainoa raportissa nimeltä mainittu taho on kansallissosialistinen Suomen Vastarintaliike -järjestö.

Raportin mukaan SVL on pieni järjestö, jonka ideologia tuskin saa Suomessa kovin laajaa kannatusta. Järjestöä pidetään kuitenkin potentiaalisesti vaarallisena, koska se on organisoitu, demokratian vastainen ja taistelunhaluinen.

Riskinä maahanmuuttajien radikalisoituminen

- Pienikin joukko asialleen omistautuneita ja suunnitelmalliseen toimintaan sitoutuneita ekstremistejä voi aiheuttaa yhteiskunnallisesti ja paikallisesti merkittäviä turvallisuusuhkia, raportti toteaa.

Tilannekatsauksen mukaan ääri-islamilaisen ajattelun aiheuttama väkivallan uhka on Suomessa vähäinen. Ääri-islamilaisen terrori-iskun uhkaa pidetään kuitenkin merkittävimpänä valtion turvallisuutta uhkaavana ekstremismin muotona.

Sisäministeriö pitää riskinä toisen ja kolmannen sukupolven maahanmuuttajien radikalisoitumista. Ongelma syntyy, jos nuoret syrjäytyvät suomalaisesta yhteiskunnasta mutteivät enää myöskään koe vahnempiensa kulttuuria omakseen.

Koulutus tai työpaikka eivät kuitenkaan poista radikalisoitumisen mahdollisuutta.

- Kansainvälisen kokemuksen mukaan islamilaistaustaisten maahanmuuttajien kokemus ulkopuolisuudesta yhteiskunnassa lisää riskiä siitä, että yksilötasolla omaksutaan väkivaltainen uskontulkinta, raportti toteaa.

"Yksinäisiä susia" tunnistettu

Äärivasemmiston piiristä sisäministeriö ei ole löytänyt väkivaltaisen ekstremismin uhkaa. Kuokkavierasjuhlat ovat ohi, ja eläin- ja ympäristöaktivismikin on maltillistunut.

Ääriliikkeiden lisäksi tilannekatsauksessa puidaan myös yksinäisten toimijoiden aiheuttaman laajamittaisen väkivallan uhkaa. Viranomaiset ovat raportin mukaan tunnistaneet joitain henkilöitä, jotka ovat osoittaneet valmiutta yhteiskunnallisesti merkittäviin väkivallantekoihin.

Internetiä pidetään merkittävänä tekijänä yksittäisten ihmisten ääriajattelun lietsomisessa.

Tilannekatsauksen on laatinut väkivaltaisen ekstremismin ennalta ehkäisyn kansallinen toimenpideverkosto. Se pohjaa suojelupoliisin omaan katsaukseen ja muihin lähteisiin.

Mistä on kyse?
- Sisäministeriö raportoi ääriliikkeiden uhasta jatkossa puolivuosittain
- Nyt ääriajattelun aiheuttaman väkivallan uhka on vähäinen
- Yksinäiset toimijat voivat kuitenkin aiheuttaa merkittävän uhan
- Sisäministeriön tilannekatsauksen mukaan ääriajattelusta kumpuavaa väkivaltaa tapahtuu Suomessa paikallisesti ja yksilötasolla, mutta laajamittaisen väkivallan riski on pieni.

___________________________________

Sisäministeriön tiedote: Väkivaltaisen ekstremismin riski on Suomessa vähäinen

VEnsimmäisessä kansallisen yhteistyöverkoston tekemässä väkivaltaisen esktremismin tilannekatsauksessa arvioidaan väkivaltaisen ekstremismin riskin olevan Suomessa vähäinen. Väkivaltainen ekstremismi ei tällä hetkellä uhkaa valtion turvallisuutta, mutta paikallisesti ja yksilötasolla voivat äärioikeisto ja väkivaltainen ääri-islam kuitenkin aiheuttaa turvallisuusuhkia. Tilannekatsauksessa käydään läpi äärioikeiston, äärivasemmiston ja radikaalien vaihtoehtoliikkeiden, väkivaltaisen ääri-islamin sekä yksittäisten toimijoiden väkivallan riskiä. Lisäksi katsauksessa tarkastellaan riskitekijöitä näihin liikkeisiin ajautumiselle ja keinoja eri ääriliikkeiden tunnistamiseksi.

Äärioikeistolainen väkivalta usein sattumanvaraista

Äärioikeistolainen ekstremismi on Suomessa kokonaisuutena arvioiden vähäistä. Äärioikeistolaiset radikaaliryhmät ovat pääosin uusnatsismiin ja rasistiseen skinheadperinteeseen pohjautuvia pieniä ja paikallisia kerhoja. Äärioikeistoon liittyvä rikollisuus muodostuu valtaosin pahoinpitelyistä, vahingonteoista sekä muusta häiriökäyttäytymisestä. Laajamittaista väkivaltaista toimintaa ei ole ilmennyt. Rikokset ovat useimmiten luonteeltaan spontaaneja, eikä niihin liity suunnitelmallisuutta.

Skinheadryhmien näkyvä käytännön toiminta, myös rasistinen rikollisuus, on satunnaista. Ryhmät voivat kuitenkin aiheuttaa alueellisia ongelmia ja uhkaa paikallisesti yksilöille tai vähemmistöryhmille. Skinheadeille on yleistä jatkuva varustautuminen puukoilla ja muilla toisen vahingoittamiseen soveltuvilla esineillä. Tämä lisää vakavien vammojen riskiä satunnaisissakin yhteenotoissa.

Äärivasemmistolainen radikaaliliikehdintä on Suomessa myös vähäistä. Merkittävintä toimintaa ilmenee anarkismin viitekehyksessä. Muita äärivasemmistolaisiin ideologioihin pohjautuvia radikaalia toimintaa harjoittavia ryhmiä Suomessa ei ole havaittu. Suomessa ei myöskään ole tällä hetkellä huomionarvoista radikaaleihin vaihtoehtoliikkeisiin liittyvää ekstremismiä, mutta anarkistiliikkeen sekä radikaalin eläinoikeus- ja ympäristöliikkeen toimintaympäristöt ovat osin päällekkäisiä. Vuosituhannen vaihteessa väkivaltaan liittyvää ääriliikehdintää ilmeni sekä eläinoikeus- että ympäristöliikkeessä.

Suomessa väkivaltainen ääri-islam on yksilötason ongelma

Tilannekatsauksen mukaan organisoituneen radikaali-islamistisen ryhmän Suomessa tekemän terroriteon riski on edelleen vähäinen, koska Suomea ei pidetä merkittävänä viholliskohteena väkivaltaisten radikaali-islamistien näkökulmasta. Väkivaltaisen ääri-islamin lievempiä mahdollisia ilmenemismuotoja, kuten uskonnolla perusteltuja väkivallantekoja eri yhteisöjen sisällä tai lasten vapauteen kohdistuneita tekoja, ei ole Suomessa aiemmin tarkasteltu tästä näkökulmasta. Katsauksessa esitetyn arvion mukaan piilorikollisuuden osuus on näissä suuri.

Väkivaltaiseen ekstremismiin johtavan uskonnollisen radikalisoitumisen suhteen erityisenä huolenaiheena ovat tilannekatsauksen mukaan ne toisen ja kolmannen polven islaminuskoiset nuoret maahanmuuttajat, jotka eivät täysin samaistu suomalaiseen kulttuuriin, mutta eivät toisaalta tunne vanhempiensa kulttuuria omakseen. Näillä nuorilla syrjäytyminen lisää riskiä radikalisoitua uskonnollisesti. Syrjintä ja rasismi sekä ulkopuolisuuden kokemus yhteiskunnassa yleisesti lisäävät islamilaistaustaisten maahanmuuttajien radikalisoitumisvaaraa.

Internetillä voi olla merkittävä rooli yksittäisten toimijoiden radikalisoitumisessa

Suomessa on tunnistettu joitakin potentiaalisia yksinäisiä toimijoita, jotka ovat aiemmalla toiminnallaan, puheillaan tai kirjoituksillaan osoittaneet valmiutta, kiinnostusta tai suuntautuneisuutta yhteiskunnallisesti merkittävään väkivallantekoon. Tällaisen taustalla vaikuttavat esimerkiksi äärioikeistolaiset tai muut vihaideologiat, viha ja katkeruus yhteiskuntaa, poliitikkoja tai virkamiehiä kohtaan, yleinen ihmisviha sekä henkilökohtainen taipumus väkivaltaan.

Internetillä voi olla merkittävä rooli yksinäisten toimijoiden radikalisoitumisessa. Yksilöt voivat löytää internetistä tukea ja vahvistusta hyvinkin poikkeaville näkemyksilleen sekä kommunikoida samanmielisten toimijoiden kanssa. Anonyymeissä internetkeskusteluissa saatetaan käyttää omia todellisia näkemyksiä ja käytännön toimintaa huomattavasti radikaalimpaa retoriikkaa. Näin virtuaaliset yhteisöt voivat edistää yksilön radikalisoitumista, kun uhoavaksi ja provosoivaksi tarkoitettu retoriikka tosiasiallisesti vakuuttaa ja rohkaisee yksilöä toimimaan sen mukaisesti.

Kansallinen väkivaltaisen ekstremismin ehkäisyn yhteistyöverkosto

Sisäasiainministeriö asetti 4.10.2012 kansallisen väkivaltaisen ekstremismin ehkäisyn yhteistyöverkoston. Sen tehtävänä on mm. seurata väkivaltaisen ekstremismin tilannetta Suomessa ja kansainvälisesti, välittää tietoa eri viranomaisille, tehdä aloitteita ennalta ehkäisyn tehostamiseksi ja laatia vuosittain seurantaraportti.

Yhteistyöverkon perustaminen liittyy sisäisen turvallisuuden ohjelmaan. Yhteistyöverkoston puheenjohtajana toimii sisäisen turvallisuuden sihteeristön päällikkö Tarja Mankkinen. Verkoston toimikausi on 15.10.2012 - 5.6.2015.

Sisäisen turvallisuuden ohjelmasta, väkivaltaisen ekstremismin toimenpideohjelmasta ja väkivaltaisen ekstremismin tilannekatsauksesta löytyy lisää tietoa osoitteesta www.intermin.fi/sisainenturvallisuus