perjantai 19. huhtikuuta 2013

HS: Keskustassa kerjäävä joutuu sylkykupiksi

Helsingin Sanomat: Keskustassa kerjäävä joutuu sylkykupiksi 19.4.2013

Ro­ma­nia­lai­nen Joan So­lo­mon jou­tuu ka­dul­la is­tues­saan sie­tä­mään ohi­kul­ki­joi­den vi­han­pur­kauk­sia.
Ro­ma­nia­lai­nen Joan Solomon, 56, ei ha­lua pal­jas­taa va­lo­ku­vas­sa kas­vo­jaan.
Sa­moil­le kas­voil­le kol­me­kymp­pi­nen suo­ma­lais­mies syl­käi­si vii­me vii­kon tors­tai­na So­lo­mo­nin is­tues­sa ka­dul­la ker­jää­mäs­sä. En­sin len­si ra­ha­kip­po pot­kun voi­mas­ta.
"Ta­pan kaik­ki maa­han­muut­ta­jat ja ro­ma­nit", mies huu­si läh­ties­sään. Huu­don kuul­lut pai­kal­le sat­tu­nut nai­nen soit­ti pai­kal­le po­lii­sin.

SA­MA mies on syl­käis­syt So­lo­mo­nin kas­voil­le aiem­min­kin.
"Eh­kä hän te­kee sa­maa suo­ma­lai­sil­le­kin. Mut­ta jo­nain päi­vä­nä hän saat­taa tul­la ja lyö­dä. Hä­net pi­täi­si saa­da kiin­ni, tur­val­li­suu­den vuok­si", So­lo­mon sa­noo.
"Kaik­kien täy­tyi­si saa­da kä­vel­lä rau­has­sa ka­dul­la tun­te­mat­ta pel­koa."
Syl­jes­ke­ly ja epä­asial­li­nen huu­te­lu on va­li­tet­ta­van yleis­tä, ker­too Dia­ko­nis­sa­lai­tok­sen Pekka Tuomola.
"Yk­si syy on ra­sis­ti­nen ajat­te­lu­ta­pa. Ei­kä ker­jää­mi­nen ole kuu­lu­nut ka­tu­ku­vaan kym­me­niin vuo­siin", hän to­teaa.
Pot­ki­mi­ses­ta ja lyö­mi­ses­tä on tie­dos­sa yk­sit­täis­ta­pauk­sia. Tuo­mo­lan mu­kaan toi­nen on­gel­ma on Hel­sin­gin rau­ta­tie­ase­man var­ti­jat, jot­ka hää­tä­vät ih­mi­siä ase­mal­ta ul­ko­näön pe­rus­teel­la.

RAU­TA­TIE­ASE­MAL­TA tu­lee hää­tö jo­ka päi­vä, ker­too So­lo­mon.
"Ro­ma­nia ulos!" huu­ta­vat var­ti­jat ase­mal­la ja viit­ti­löi­vät pois­tu­maan, hän sa­noo.
"Mei­tä on ko­ko tal­ven hää­det­ty ulos kuin eläi­miä. Vaik­ka oli­sin os­ta­mas­sa kah­via, en saa is­tua ja juo­da si­tä rau­has­sa."
Oles­ke­luun puu­tu­taan, kun se ai­heut­taa häi­riö­tä, ker­too var­tioin­nis­ta vas­taa­va VR:n tur­val­li­suus­pääl­lik­kö Pekka Ahola.
"Jos vaan sei­sos­ke­lee ja läm­mit­te­lee, yleen­sä sii­hen ei puu­tu­ta. Iso­jen ryh­mien oles­ke­lus­ta syn­tyy usein myös me­te­löin­tiä tai häi­ri­köin­tiä", hän ker­too.
Jos on ker­taal­leen hää­det­ty, hää­tö tu­lee seu­raa­val­la ker­ral­la no­peam­min.

HEL­SIN­GIN kau­pun­gin ro­ma­ni­työ­ryh­män Jarmo Räihä ar­vioi, et­tä ker­jä­läi­siä on nyt noin 300 ja ke­säl­lä luul­ta­vas­ti vä­hin­tään 500.

DIA­KO­NIS­SA­LAI­TOK­SEN Pek­ka Tuo­mo­lan mu­kaan on lei­maa­vaa pu­hua ker­jä­läi­sis­tä. Dia­ko­nis­sa­lai­tok­sel­la pu­hu­taan liik­ku­vas­ta väes­tö­no­sas­ta.
"Vii­me ke­sä­nä hei­tä oli noin 500. Mut­ta suin­kaan kaik­ki ei­vät ole ker­jä­läi­siä."
Il­mo­jen läm­me­tes­sä Hel­sin­gin rau­ta­tie­ase­man ti­lan­ne hel­pot­taa. Joan So­lo­mon ei ole ai­keis­sa jää­dä kau­pun­kiin. "Jos saan ra­haa, läh­den en­si vii­kol­la ko­tiin."