maanantai 22. huhtikuuta 2013

HS: Maahanmuuttajien lukiovalmennus uhkaa päättyä Vuosaaressa

Helsingin Sanomat: Maahanmuuttajien lukiovalmennus uhkaa päättyä Vuosaaressa 22.4.2013
Yle: Maahanmuuttajanuoria kannustetaan lukioon

Vuo­saa­ren lu­kios­sa on val­men­net­tu maa­han­muut­ta­jia lu­kioon. Kou­lu­tus uh­kaa päät­tyä syk­syl­lä, kos­ka ra­hoi­tus lop­puu. Kau­pun­ki et­sii uut­ta ra­hoi­tus­ta.

Maa­han­muut­ta­jil­le tar­koi­tet­tu lu­kioon val­men­ta­va kou­lu­tus Vuo­saa­ren lu­kios­sa uh­kaa päät­tyä en­si syk­sy­nä.
Ko­kei­lu al­koi kak­si vuot­ta sit­ten han­ke­ra­hoi­tuk­sel­la, jo­ka päät­tyy ke­säl­lä.
Kau­pun­ki et­sii nyt ra­hoi­tus­ta omas­ta kuk­ka­ros­taan. Ny­ky­muo­toi­se­na kou­lu­tus mak­sai­si noin 120 000 eu­roa.
"Ko­vin isois­ta sum­mis­ta ei ko­ko­nai­suu­den kan­nal­ta ole ky­se", myön­tää lin­ja­joh­ta­ja Liisa Pohjolainen ope­tus­vi­ras­tos­ta.
Asias­ta pi­tää kui­ten­kin päät­tää pian. Poh­jo­lai­sen mu­kaan pe­rus­kou­luis­ta on jo tul­lut ky­se­ly­jä kou­lu­tuk­sen jat­kos­ta.

OPE­TUS­MI­NIS­TE­RIÖ val­mis­te­lee par­hail­laan esi­tys­tä, jon­ka mu­kaan maa­han­muut­ta­jil­le val­men­ta­va lu­kio­kou­lu­tus tu­li­si la­ki­sää­tei­sek­si vuon­na 2014.
Sil­loin Hel­sin­ki suun­nit­te­lee jo­pa kou­lu­tuk­sen laa­jen­ta­mis­ta Vuo­saa­ren lu­kion li­säk­si jo­hon­kin toi­seen lu­kioon.
Vuo­saa­ren lu­kion reh­to­ri Marko Paju pi­tää har­mit­ta­va­na, mi­kä­li toi­min­taan tu­lee Hel­sin­gis­sä vuo­den tau­ko.
"Meil­lä on nyt osaa­mis­ta ja toi­mi­va ra­ken­ne, jo­ten oli­si kur­jaa ajaa se vuo­dek­si alas ja aloit­taa sen jäl­keen alus­ta."

MAA­HAN­MUUT­TA­JIS­TA suun­tau­tuu pe­rus­kou­lun jäl­keen lu­kioon sel­väs­ti har­vem­pi nuo­ri kuin muus­ta ikä­luo­kas­ta.
Vuo­saa­ren val­men­ta­vas­sa kou­lu­tuk­ses­sa opis­ke­li­joi­ta on ol­lut vuo­sit­tain 15. Kou­lu­tuk­seen va­li­taan haas­tat­te­luin.
Val­ta­osa heis­tä on kou­lu­tuk­sen jäl­keen jat­ka­nut lu­kioon ja ny­kyi­sis­tä­kin mo­ni näyt­täi­si ar­vo­sa­no­jen pe­rus­teel­la pää­se­vän lu­kioon, sa­noo pro­jek­ti­vas­taa­va Katja Mannerström.
Kou­lu­tuk­sen ero kymp­pi­luok­kaan on, et­tä pe­rus­kou­lun kurs­sien li­säk­si suo­mea opis­kel­laan te­hok­kaas­ti – jo­pa kym­me­nen viik­ko­tun­tia.
Man­nerst­röm ker­too, et­tä kie­len ope­tuk­ses­ta on ol­lut eni­ten hyö­tyä hie­man vart­tu­neem­pi­na Suo­meen tul­leil­le nuo­ril­le.
Kie­len­opis­ke­lun li­säk­si kou­lu­tuk­ses­sa ko­ro­te­taan pe­rus­kou­lun ar­vo­sa­no­ja ja suo­ri­te­taan osaa lu­kio­kurs­seis­ta.

VAS­TAA­VAA am­ma­til­li­seen kou­lu­tuk­seen val­men­ta­vaa kou­lu­tus­ta on Hel­sin­gis­sä jär­jes­tet­ty maa­han­muut­ta­jil­le jo noin kym­me­nen vuot­ta.
Tä­nä lu­ku­vuon­na sii­hen osal­lis­tui noin 200 opis­ke­li­jaa.

________________________________

Yle: Maahanmuuttajanuoria kannustetaan lukioon

Opetusministeriö valmistelee parhaillaan lakiesitystä vuoden mittaisesta lukiovalmennuksesta, joka parantaisi maahanmuuttajien mahdollisuuksia pärjätä lukiossa. Erilaisia tuki- ja valmennuskeinoja pilotoidaan jo toista vuotta Vantaalla ja Helsingissä.

Vain vajaa neljännes vieraskielisistä nuorista jatkaa peruskoulun jälkeen lukioon, kun suomalaisnuorista lukion valitsee joka toinen.

Helsingissä pilotoidaan jo toista vuotta maahanmuuttajataustaisten nuorten valmentamista lukiota varten. Peruskoulun ja toisen asteen opintojen väliin tarjotaan opetusta ja ohjausta, joita maahanmuuttotaustaiset nuoret eivät saa kotona. Nuoret opiskelevat esimerkiksi suomen kieltä ja kokeilevat opiskella läpi lukion kursseja.

Lukioon valmistava koulutus maahanmuuttajille -hanke LUVA aloitettiin Helsingin Vuosaaressa vuonna 2011. Kurssilta on saatu positiivisia tuloksia: suurin osa valmennettavista nuorista päätyi lukioon opiskelemaan.

LUVA-projektin vastaava ohjaaja Katja Mannerströmin mielestä maahanmuuttajanuoret tarvitsevat tukea ja ohjausta nimenomaan peruskoulun viimeisellä luokalla.

- Suomen koulutuspolut on rakennettu sellaisille nuorille, jotka on syntyneet Suomessa ja joilla on vanhemmat, jotka ymmärtävät tätä yhteiskuntaa. Näiden nuorten vanhemmat pystyvät tekemään tekemään esimerkiksi läksyjä nuorten kanssa. Tämä kaikki puuttuu todella monelta maahanmuuttajanuorelta.

Apua myös lukiossa

Osallisena Suomessa -projekti on laajemman toiminnan hanke, joka edesauttaa monikulttuurisuutta Suomessa. Hankkeen osalta Vantaan Tikkurilan lukiossa on järjestetty tukitoimintaa maahanmuuttotaustaisille nuorille.

Lukiossa on parin vuoden ajan etsitty tapoja auttaa niitä maahanmuuttajanuoria, jotka ovat jo toisen asteen opiskelijoita. Lukiossakin nuoret saattavat tarvita suomen kielen opetusta ja apua esimerkiksi aineiden kirjoittamisessa.

Projektipäällikkö Hoda Shabrokhin mukaan auttaminen on monipuolisena parasta.

- Teemme monenlaisia projekteja, tukikursseja, opetusta ja kahvilan pyörittämistä. Tietysti suomen kieli korostuu, koska lukio perustuu sille, että luetaan ja kirjoitetaan.

Projekteihin on lähtenyt mukaan myös suomalaisia nuoria, sanoo Shabrokh.

- Liikkeelle ollaan toiminnassa lähdetty maahanmuuttajanuorten tarpeista, mutta täytyy sanoa, että myös suomalaiset nuoret tarvitsevat tätä tukea.

Mistä on kyse?
- Vain neljännes vieraskielisistä nuorista etenee lukioon - suomalaisnuorista joka toinen
- Vantaalla ja Helsingissä pyörineet osallistavat hankkeet ovat pilotoineet tapoja tukea nuorten lukiokoulutusta
- Valmennukseen osallistuneista nuorista suurin osa päätyi lukioon
- Opetusministeriö suunnittelee valtakunnallista lukio-valmennusta alkavaksi vuonna 2014