torstai 4. huhtikuuta 2013

HS: Kaikkea ei tarvitse hyväksyä

Helsingin Sanomat, pääkirjoitus: Kaikkea ei tarvitse hyväksyä 4.4.2013

Ää­ri­lin­jan aja­tuk­sis­taan tun­ne­tun mus­li­mi­saar­naa­jan An­jem Chou­da­ryn vie­rai­lu Suo­mes­sa oli ter­ve­tul­lut muis­tu­tus sii­tä, et­tä ra­di­ka­lis­mi ei tun­ne ra­jo­ja.

Pää­siäi­sen al­la Vii­kis­sä vie­rail­lut Chou­da­ry saar­na­si de­mok­ra­tiaa, va­paut­ta ja maal­lis­tu­mis­ta vas­taan. Ra­port­tien mu­kaan Chou­da­ry toi­voi nä­ke­vän­sä is­la­min li­pun Suo­men edus­kun­ta­ta­lon ka­tol­la.

Ky­se ei ole mis­tä ta­han­sa saar­na­mie­hes­tä. Bri­tan­nia on kiel­tä­nyt kym­me­nen vii­me vuo­den ai­ka­na usei­ta Chou­da­ryn pe­rus­ta­mia is­la­mis­ti­jär­jes­tö­jä.

Ra­di­ka­lis­tien vie­rai­lu­ja Suo­meen ei saa si­vuut­taa olan­ko­hau­tuk­sel­la. De­mo­kraat­ti­ses­sa maas­sa vi­ha­pu­het­ta ei pi­dä hy­väk­syä, tu­li se mis­tä suun­nas­ta ta­han­sa.

Suo­mi ei kuu­lu maail­man kes­kuk­siin, mut­ta se ei tar­koi­ta, et­tei Suo­mes­sa­kin voi­si ol­la ky­syn­tää ja tar­jon­taa ko­van lin­jan is­la­mis­mil­le. Ra­di­ka­lis­mia vas­taan ei voi kui­ten­kaan ro­kot­taa, vaan si­tä pi­tää tor­jua pit­kä­jän­tei­sin kei­noin.

Kan­sain­vä­li­ses­ti aja­tel­tu­na tä­mä tar­koit­taa ter­ro­ris­min­vas­tai­sen yh­teis­työn tii­vis­tä­mis­tä. Ko­ti­maan kan­nal­ta avain­ase­mas­sa on de­mo­kraat­tis­ten ar­vo­jen pai­not­ta­mi­nen maa­han­muut­ta­jien ko­tout­ta­mi­ses­sa.

Vä­hät­te­ly ja vai­ke­ne­mi­nen ei­vät pois­ta uh­kia, ei­kä kaik­kea tar­vit­se hy­väk­syä.