sunnuntai 28. huhtikuuta 2013

HS: Martin Scheinin: Asiantuntijan velvollisuus on huomauttaa vääristä keinoista

HS, mielipide: Martin Scheinin: Asiantuntijan velvollisuus on huomauttaa vääristä keinoista 28.4.2013
HS, mielipide: Ben Zys­ko­wicz: Kerjäämiskielto meni mielestäni näin 27.4.2013

Kan­san­edus­ta­ja Ben Zys­ko­wicz (kok) näyt­tää pu­hu­neen it­sen­sä pus­siin. Uu­sim­mas­sa kir­joi­tuk­ses­saan (HS Mie­li­pi­de 27. 4.) hän sa­noo al­ku­pe­räi­ses­sä kym­me­nen koh­dan lis­tas­saan vää­ris­tä ih­mis­oi­keus­tul­kin­nois­ta (HS 21. 4.) tie­toi­ses­ti ja ero­tuk­sek­si muis­ta ta­pauk­sis­ta käyt­tä­neen­sä eri­lais­ta muo­toi­lua ker­jää­mi­sen kiel­los­ta, "kos­ka auk­to­ri­ta­tii­vis­ta tul­kin­ta­rat­kai­sua ei (vie­lä?) ole ole­mas­sa".

Hy­vä, mut­ta sii­nä vä­lis­sä (HS 25. 4.) hän oli eh­ti­nyt vas­ta­ta Tuo­mas Oja­sen kri­tiik­kiin (HS 23. 4.) vää­ris­te­le­vien ka­ri­ka­tyy­rien si­säl­lyt­tä­mi­ses­tä lis­taan­sa sa­no­mal­la, et­tei Oja­nen voi­nut osoit­taa hä­nen lis­tas­saan vir­hei­tä, kos­ka "e­si­mer­kit pe­rus­tui­vat to­del­li­siin tul­kin­ta­rat­kai­sui­hin".

Esit­täes­sään kym­me­nen koh­dan lis­tan­sa Zys­ko­wicz sa­noi, et­tei kri­ti­soi asian­tun­ti­joi­den mie­li­pi­tei­tä vaan to­del­li­sia pe­rus­tus­lain tul­kin­to­ja. Nyt (27. 4.) hän sa­noo kri­ti­soi­van­sa mi­nun ja Oja­sen mie­li­pi­tei­tä ker­jää­mis­kiel­los­ta.

Sit­ten Zys­ko­wicz lai­naa Hel­sin­gin Sa­no­mia (11. 7. 2010) vää­rän mie­li­pi­teem­me osoit­ta­mi­sek­si: "Se­kä Oja­sen et­tä Schei­ni­nin mu­kaan la­ki oli­si vas­toin pe­rus­tus­la­kia ja Eu­roo­pan ih­mi­soi­keus­so­pi­mus­ta."

Lai­naus on vää­ris­te­le­vä ka­ri­ka­tyy­ri. Sii­hen on otet­tu virk­keen pää­lau­se, mut­ta ei si­vu­lau­set­ta "jos hal­li­tuk­sen esi­tys yli­pää­tään kir­joi­te­taan työ­ryh­män vä­li­ra­por­tin pe­rus­teel­la". Täs­sä oli al­ku­pe­räi­sen kri­tiik­kim­me ydin: si­sä­mi­nis­te­riön työ­ryh­mä oli laa­ti­nut ker­jää­mi­sen kiel­tä­mi­sek­si eh­do­tuk­sen, jo­ka oli­si mer­kin­nyt syr­jin­tää kan­sa­lai­suu­den tai et­ni­sen al­ku­pe­rän pe­rus­teel­la.

Juu­ri tuon syr­ji­vän vai­ku­tuk­sen ta­kia eh­do­tus oli pe­rus­tus­lain ja ih­mis­oi­keus­so­pi­mus­ten vas­tai­nen.

Ih­mis­oi­keus- ja pe­rus­tus­la­ki­asian­tun­ti­jois­ta saat­taa usein ol­la hyö­tyä oi­keu­del­li­ses­ti hy­väk­syt­tä­vän kei­non et­si­mi­ses­sä po­lii­tik­ko­jen iden­ti­fioi­maan yh­teis­kun­nal­li­seen on­gel­maan. Mut­ta jos asiaa aje­taan vää­rin kei­noin, on vel­vol­li­suu­tem­me huo­maut­taa sii­tä. Tuos­sa ti­lan­tees­sa po­lii­tik­ko­jen tu­li­si ar­vioi­da uu­del­leen jo­ko ta­voi­tet­ta tai kei­no­ja, sen si­jaan et­tä hae­taan po­pu­lis­ti­sia ir­to­pis­tei­tä asian­tun­ti­joi­ta ir­vai­le­mal­la.

Mar­tin Schei­nin
pro­fes­so­ri, Fi­ren­ze, Ita­lia

_______________________________________

Hel­sin­gin Sa­no­mien mie­li­pi­de­si­vul­la 21. huh­ti­kuu­ta esit­tä­mäs­sä­ni esi­merk­ki­luet­te­los­sa ar­vos­te­le­mis­ta­ni "ih­mi­soi­keus­fun­da­men­ta­lis­min" pe­rusoi­keus­tul­kin­nois­ta oli eri­ta­soi­sia tul­kin­ta­rat­kai­su­ja. Pe­rus­tus­la­ki­va­lio­kun­nan te­ke­mis­tä pää­tök­sis­tä käy­tin il­mai­sua "on vas­toin pe­rus­tus­la­kia". Lail­li­suus­val­vo­jien rat­kai­suis­ta käy­tin il­mai­su­ja "toi­mi vir­heel­li­ses­ti" ja "van­ki­la ei oli­si saa­nut".

Pro­fes­so­ri Mar­tin Schei­ni­nin tar­kas­te­le­mas­ta ker­jää­mis­kiel­los­ta (HS Mie­li­pi­de 26. 4.) käy­tin tie­toi­ses­ti ja ero­tuk­sek­si edel­lä mai­ni­tuis­ta il­mai­sua "o­li­si vas­toin Eu­roo­pan ih­mis­oi­keus­so­pi­mus­ta ja Suo­men pe­rus­tus­la­kia", kos­ka auk­to­ri­ta­tii­vis­ta tul­kin­ta­rat­kai­sua ei (vie­lä?) ole ole­mas­sa.

Hä­nen ja pro­fes­so­ri Tuo­mas Oja­sen tul­kin­ta on sen si­jaan tul­lut täy­sin sel­väk­si. Haas­ta­tel­tuaan hei­tä Hel­sin­gin Sa­no­mat 11. 7. 2010 se­los­ti hei­dän nä­ke­mys­tään seu­raa­vas­ti. "Nyt ker­jää­mi­nen yri­te­tään kiel­tää lail­la, mut­ta voi­ko se on­nis­tua? Ei, jos ky­sy­tään oi­keu­sop­pi­neil­ta. Hei­dän mie­les­tään la­ki on suun­nat­tu yh­tä ih­mis­ryh­mää, Ro­ma­nian ro­ma­nei­ta, vas­taan. Se on Suo­men pe­rus­tus­lain vas­tais­ta."

Edel­leen leh­ti ker­toi ju­tus­sa, et­tä "se­kä Oja­sen et­tä Schei­ni­nin mu­kaan la­ki oli­si vas­toin pe­rus­tus­la­kia ja Eu­roo­pan ih­mi­soi­keus­so­pi­mus­ta". Sa­maa tul­kin­taa on puol­ta­nut kol­mas­kin ih­mis­oi­keus­ju­ris­ti eli pro­fes­so­ri Ol­li Mäen­pää Hel­sin­gin Sa­no­mien ju­tus­sa 7. 10. 2010, jon­ka leh­ti oli ot­si­koi­nut "Oi­keu­sop­pi­neet tyr­mää­vät ker­jää­mis­kiel­lon". Jos pro­fes­so­ri Schei­nin on muut­ta­nut tul­kin­taan­sa asias­sa, olen sii­tä pel­käs­tään iloi­nen.

Ben Zys­ko­wicz
kan­san­edus­ta­ja (kok), Hel­sin­ki