torstai 4. huhtikuuta 2013

Sisäministeriö: Ulkomaalaislakia muutetaan direktiivin perusteella

Sisäministeriön tiedote: Ulkomaalaislakia muutetaan direktiivin perusteella 4.4.2013

Hallitus antoi tänään eduskunnalle esityksen ulkomaalaislain muuttamisesta. Esityksen taustalla on pitkään oleskelleiden kolmansien maiden kansalaisten asemasta annetun EU-direktiivin laajentaminen koskemaan myös kansainvälistä suojelua saavia.

Esityksessä ehdotetaan, että ulkomaalaislakiin otetaan direktiivin mukaiset säännökset, joiden myötä myös pakolaiset ja toissijaista suojelua saavat henkilöt voisivat saada EU:n alueella pitkään oleskelleen kolmannen maan kansalaisen aseman. Tällä hetkellä tuo mahdollisuus on nimenomaisesti rajattu pois.
Direktiivin muutoksen tarkoituksena on edistää kansainvälistä suojelua saavien henkilöiden kotoutumista lähentämällä heidän asemaansa jäsenvaltion kansalaisten asemaan. Suomessa esityksellä ei kuitenkaan arvioida olevan kovin suuria vaikutuksia. Pakolaisilla ja toissijaista suojelua saavilla ei todennäköisesti ole Suomessa suurta tarvetta hakea pitkään oleskelleen kolmannen maan kansalaisen EU-oleskelulupaa, oska kansainvälistä suojelua saavat voivat saada pysyvän oleskeluluvan ja Suomen kansalaisuuden lyhyemmässä ajassa eli ennen EU-oleskeluluvan edellyttämän maassa oleskeluajan täyttymistä.

Direktiivin tavoitteena on myös varmistaa jäsenvaltioiden välinen tiedonvaihto pitkään oleskelleen kolmannen maan kansalaisen aseman taustalla olevasta suojelun tarpeesta, jotta palauttamiskiellon periaatetta kunnioitetaan kansainvälisten ja kansallisten velvoitteiden mukaisesti.

Ulkomaalaislain muutoksen on tarkoitus tulla voimaan heinäkuun alussa 2013.

Lue lisää esitysehdotuksesta: www.intermin.fi/fi/lainvalmistelu/muut_lainvalmisteluhankkeet