torstai 29. marraskuuta 2012

Helsingin Uutiset: Kidutetut nuoret maahanmuuttajat uhkaavat jäädä ilman hoitoa

Helsingin Uutiset: Kidutetut nuoret maahanmuuttajat uhkaavat jäädä ilman hoitoa 29.11.2012
Diakonissalaitoksen tiedote: KITU Lapset ja nuoret -hankkeen loppuraportti valmistui
Raportti pdf-muodossa

Joka vuosi Suomeen saapuu arviolta yli tuhat uutta maahanmuuttajaa, joiden psyykkinen tila voi olla erittäin huono.

Raportti kidutettujen ja vaikeasti traumatisoituneiden turvapaikanhakijalasten ja -nuorten hoidon tarpeesta on valmistunut. Raportti kertoo hoidon rohkaisevista tuloksista, mutta lisäresursseja tarvitaan kipeästi.

Toimintaa uhkaa lakkauttaminen kuluvan vuoden lopussa huolimatta kansainvälisistä sopimuksista, jotka Suomi on ratifioinut.

Vuonna 2010 käynnistetyn kolmivuotisen KITU Lapset ja nuoret -hankkeen tarkoituksena oli ensimmäisenä Suomessa tarjota ja kehittää erikoistuneita lasten- ja nuorisopsykiatrisia palveluita maahan saapuville alle 24-vuotiaille pakolais- ja turvapaikanhakijalapsille ja -nuorille. Projektin aikana on hoidettu noin 65 lasta ja nuorta, joiden perheet mukaan lukien apua on saanut 100–150 ihmistä.

Hankkeen loppuarviointiin osallistui hankkeen yhteistyökumppaneita, pääasiassa vastaanottokeskuksien ja kuntien pakolaisyksiköiden sairaanhoitajia ja terveydenhoitajia. Lisäksi tietoja kerättiin muilta lasten ja nuorten hoitoa ja hoidon konsultointia tekeviltä tahoilta, hankkeen ohjausryhmältä ja työntekijöiltä sekä Diakonissalaitoksen johdolta ja potilailta.

Arviointien perusteella hanketta voidaan pitää onnistuneena. Hanke perustui selkeään ja monen tahon kokemaan tarpeeseen. Sen henkilöstö oli asiantuntevaa ja sitoutunutta. Palvelut toteutettiin potilaslähtöisesti ja matalan kynnyksen periaatteella. Työhön tarvitaan kuitenkin mittavia lisäresursseja, jotta hoidon tarpeeseen voidaan vastata ja toimintaa vahvistaa myös muualla Suomessa.

– Tarvitsemme moniammatillista, organisaatioiden rajat ylittävää yhteistyötä, jotta kidutuksesta kärsineet perheet selviävät arjessa ja integroituvat paremmin yhteiskuntaamme. Hoidon laiminlyönti toisi väistämättä kustannukset eteemme myöhemmin, sanoo KITU lapset ja nuoret -hankkeen projektipäällikkö Elina Hakkarainen.

Hankkeen kokemusten perusteella suositellaan joustavaa ja kokonaisvaltaista palvelun tuottamista pysyväisrahoituksella. Konsultointia ja koulutusta tulisi kehittää valtakunnallisesti ja keskitetysti. Tarvitaan lisää kokemusta ja lisäselvityksiä eri lähestymistapojen ja auttamismenetelmien tehokkuudesta.

Raportin ovat rahoittaneet Helsingin Diakonissalaitos ja Euroopan pakolaisrahasto.

Helsingin Diakonissalaitoksen ylläpitämä Kidutettujen kuntoutuskeskus on erikoissairaanhoitotasoinen poliklinikka, joka arvioi, hoitaa ja kuntouttaa Suomessa asuvia kidutuksen vuoksi traumatisoituneita pakolaisia ja turvapaikanhakijoita sekä heidän perheenjäseniään.

Kuntoutuskeskus kehittää uusia toimintamenetelmiä ja toimii valtakunnallisena osaamiskeskuksena muille kidutettuja hoitaville tahoille. Keskus kouluttaa, konsultoi ja työnohjaa sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisia, viranomaisia sekä vapaaehtois- ja kansalaisjärjestöjä.

Toimintaa rahoittavat Raha-automaattiyhdistys, Euroopan pakolaisrahasto ERF ja Helsingin Diakonissalaitos.

____________________________

Diakonissalaitoksen tiedote: KITU Lapset ja nuoret -hankkeen loppuraportti valmistui

Helsingin Diakonissalaitoksen Kidutettujen kuntoutuskeskukseen on jo vuosia suuntautunut kyselyjä siitä, minne ohjata erityisellä tavalla traumatisoituneita alaikäisiä pakolaisia ja turvapaikanhakijoita. Tähän tarpeeseen vastaamaan HDL käynnisti vuonna 2010 kolmivuotisen, Euroopan Pakolaisrahaston osarahoitteisen KITU Lapset ja nuoret -hankkeen.

Hankkeen tarkoituksena oli ensimmäisenä Suomessa tarjota ja kehittää erikoistuneita lasten- ja nuorisopsykiatrisia palveluita maahan saapuville alle 24-vuotiaille pakolais- ja turvapaikanhakijalapsille ja -nuorille.

Hankkeen loppuarviointiraporttia varten teetettiin itsearviointiin perustuva kysely tai haastattelu hankkeen yhteistyökumppaneille, pääasiassa vastaanottokeskuksien ja kuntien pakolaisyksiköiden sairaanhoitajille ja terveydenhoitajille. Lisäksi tietoja koottiin muilta lasten ja nuorten hoitoa ja hoidon konsultointia tekeviltä tahoilta, hankkeen ohjausryhmältä ja työntekijöiltä sekä Diakonissalaitoksen johdolta ja potilailta.

Arviointien perusteella hanketta voidaan pitää onnistuneena. Hanke perustui selkeään ja monen tahon kokemaan tarpeeseen. Sen henkilöstö oli asiantuntevaa ja sitoutunutta. Palvelut toteutettiin potilaslähtöisesti ja matalan kynnyksen periaatteella. Työhön tarvitaan kuitenkin mittavia lisäresursseja, jotta hoidon tarpeeseen voidaan vastata ja toimintaa vahvistaa myös muualla Suomessa.

- Tarvitsemme moniammatillista, organisaatioiden rajat ylittävää yhteistyötä, jotta kidutuksesta kärsineet perheet selviävät arjessa ja integroituvat paremmin yhteiskuntaamme. Hoidon laiminlyönti toisi väistämättä kustannukset eteemme myöhemmin, sanoo KITU lapset ja nuoret -hankkeen projektipäällikkö Elina Hakkarainen.

Hankkeen kokemusten perusteella suositellaan joustavaa ja kokonaisvaltaista palveluntuottamista pysyväisrahoituksella. Konsultointia ja koulutusta tulisi kehittää valtakunnallisesti ja keskitetysti. Lisäksi suositellaan perhetyön ja palveluohjauksen käyttämistä muun asiakastyön tukena kyseiselle kohderyhmälle.

Lisätietoja

Elina Hakkarainen, projektipäällikkö