lauantai 17. marraskuuta 2012

HS: Rasismia on vaikea kätkeä

Helsingin Sanomat, pääkirjoitus: Rasismia on vaikea kätkeä 17.11.2012

Maa­han­muut­to­vas­tai­set puo­lueet nel­jäs­sä poh­jois­maas­sa ke­rää­vät vaa­li­tu­los­ten ja uu­sien mie­li­pi­de­ky­se­ly­jen va­los­sa yl­lät­tä­vän sa­man­suu­rui­sia kan­na­tus­lu­ku­ja. Ruot­si­de­mo­kraat­tien jul­ki­si­vua ro­mut­ta­va tuo­re ra­sis­mi­skan­daa­li kui­ten­kin osoit­taa, et­tä puo­lueet ovat alt­tii­ta äk­ki­muu­tok­sil­le.

Run­saan vuo­den ai­ka­na Poh­jo­lan pro­tes­ti­puo­luei­den pie­nim­mät kan­na­tus­lu­vut ovat kas­va­neet ja suu­rim­mat pie­nen­ty­neet niin, et­tä ne pää­ty­vät jon­kin ver­ran kym­me­nen pro­sen­tin ylä­puo­lel­le.

Vii­me val­ta­kun­nal­li­sis­sa vaa­leis­sa 2011 Nor­jan edis­tys­puo­lue sai 11,4 pro­sent­tia ja Tans­kan kan­san­puo­lue 12,3 pro­sent­tia ää­nis­tä. Lo­ka­kuun kun­nal­lis­vaa­leis­sa pe­rus­suo­ma­lais­ten osuus oli 12,3 pro­sent­tia. Ruot­si­de­mo­kraat­tien ää­ni­osuus val­tio­päi­vä­vaa­leis­sa 2010 oli vie­lä 5,7 pro­sent­tia, mut­ta uu­sim­mis­sa ky­se­lyis­sä puo­lueen kan­na­tus on jo yli kym­me­nen pro­sent­tia.

Sel­lai­sel­la kan­na­tuk­sel­la puo­lueet oli­si­vat vai­kut­ta­jia, vaik­ka ei­vät vält­tä­mät­tä vaa'an­kie­liä.

Poh­jois­mai­sil­la po­pu­lis­ti­puo­lueil­la on tär­kei­tä ero­ja, mut­ta kaik­ki nel­jä ovat yrit­tä­neet hil­li­tä es­tot­to­mim­pia ra­sis­te­ja ri­veis­sään. Ruot­sis­sa täl­lai­nen ope­raa­tio on nyt kään­ty­nyt täys­ka­tast­ro­fik­si.

Ruot­si­de­mo­kraa­tit ovat kas­vat­ta­neet kan­na­tus­taan jul­ki­sel­la nol­la­to­le­rans­sil­la ra­sis­ti­sia pu­hei­ta koh­taan. Kam­pan­jas­ta on vas­tan­nut puo­lue­joh­ta­ja Jim­mie Åkes­son.

Åkes­so­nin us­kot­ta­vuus läs­säh­ti, kun il­ta­päi­vä­leh­ti Exp­res­se­nin jul­kis­ti kes­ki­viik­ko­na vi­deoi­ta, jois­sa kol­me ruot­si­de­mo­kraat­tien joh­to­hen­ki­löä hauk­kuu Tuk­hol­man yös­sä maa­han­muut­ta­ja­taus­tais­ta mies­tä räi­keän ra­sis­ti­ses­ti ja sol­vaa pai­kal­la ol­lut­ta nais­ta.

Kes­ki­viik­ko­na tu­li jul­ki vie­lä vi­deo, jos­sa mie­het ha­ke­vat aseik­seen rau­ta­put­kia, kät­ke­vät ne po­lii­sin saa­pues­sa, ker­to­vat po­lii­sil­le jou­tu­neen­sa hu­ma­lai­sen maa­han­muut­ta­ja­taus­tai­sen mie­hen uh­kai­le­mik­si ja pois­tu­vat nau­res­kel­len pai­kal­ta.

Tapah­tu­ma sat­tui ke­säl­lä 2010, mut­ta vies­ti ei ole van­hen­tu­nut. Vi­deol­la nä­ky­vät ruot­si­de­mo­kraat­tien kan­sa­ne­dus­ta­jat, ta­lous­po­li­tii­kas­ta vas­tan­nut Erik Almq­vist ja oi­keus­po­li­tii­kas­ta vas­tuus­sa ol­lut Kent Eke­roth. Hei­dät on otet­tu pois puo­lue­teh­tä­vis­tä. Kol­man­te­na oli puo­lueen ul­ko­po­li­tii­kan asian­tun­ti­ja Chris­tian West­ling.

Ti­mo Soi­nin huo­let puo­lueen­sa joh­dos­sa ovat vä­häi­siä ver­rat­tui­na ruot­si­de­mo­kraat­tien on­gel­miin.