lauantai 17. marraskuuta 2012

HS: Halla-aho: Helsinki on skitsofreeninen

Helsingin Sanomat: Halla-aho: Helsinki on skitsofreeninen 17.11.2012

Kan­san­edus­ta­ja ja kau­pun­gin­val­tuu­tet­tu Jus­si Hal­la-aho (ps) moit­tii Hel­sin­kiä skit­so­free­ni­ses­ta suh­tau­tu­mi­ses­ta maa­han­muut­toon.

Hal­la-aho sa­noi per­jan­tai­na, et­tä sa­mal­la kun heh­ku­te­taan tu­li­joi­den mer­kit­se­vän työ­voi­maa ja in­no­vaa­tioi­ta, mie­ti­tään, et­tä "mis­tä täl­le niin sa­no­tul­le työ­voi­mal­le saa­tai­siin työ­tä ja mi­ten sen syr­jäy­ty­mi­nen, ka­sau­tu­mi­nen ja get­tou­tu­mi­nen es­tet­täi­siin".

Pe­rus­suo­ma­lais­ten nä­ke­myk­siä Hel­sin­gin kau­pun­gin­val­tuus­ton se­mi­naa­ris­sa Hy­vin­kääl­lä esi­tel­lyt Hal­la-aho lyt­tä­si epä­rea­lis­ti­sik­si myös kau­pun­gin ta­voit­teet si­joit­taa maa­han­muut­ta­jia eri asuin­alueil­le ja eri­lai­siin asun­toi­hin.
"Hei­dän si­joit­ta­mi­sen­sa jul­ki­sin va­roin kal­liil­le asuin­alueil­le on on­gel­mal­lis­ta niin ih­mis­ten ta­sa-ar­von kuin jul­ki­sen ra­han­käy­tön kan­nal­ta", Hal­la-aho sa­noi.

Puo­lue kai­paa myös tu­los­vas­tuu­ta ko­tout­ta­mi­ses­ta vas­taa­vil­le vir­ka­mie­hil­le.
"Jos tu­lok­set py­sy­vät vuo­des­ta toi­seen yh­tä sur­kei­na, vir­ka­mie­het ei­vät jo­ko tee työ­tän­sä tai heil­lä on ai­van vää­rät työ­ka­lut. Jom­mat­kum­mat pi­tää vaih­taa", Hal­la-aho ryö­pyt­ti.

Maa­han­muu­tos­ta vas­taa­van apu­lais­kau­pun­gin­joh­ta­jan Rit­va Vil­ja­sen (sd) mie­les­tä Hel­sin­ki on on­nis­tu­nut ko­tout­ta­mi­ses­sa hy­vin. Hy­vä­nä esi­merk­ki­nä täs­tä hän pi­tää po­si­tii­vi­sen dis­kri­mi­naa­tion ra­haa ja si­tä, et­tä Hel­sin­ki on ni­mit­tä­nyt asian hoi­ta­mi­sel­le eril­li­sen joh­ta­jan.
Vil­ja­nen myön­tää, et­tä haas­tei­ta­kin on, sil­lä maa­han­muut­ta­jien osuus kau­pun­gis­sa kas­vaa ko­vaa vauh­tia.

Vil­ja­sen mu­kaan Hel­sin­kiin tu­le­vis­ta maa­han­muut­ta­jis­ta jo­ka kol­mas tu­lee maa­han töi­hin, kol­man­nes opis­ke­le­maan ja jo­ka nel­jäs rak­kau­den pe­räs­sä. Vain yh­del­lä kym­me­nes­tä on pa­ko­lais­taus­ta.
"Hal­la-ahon kri­tiik­ki kos­kee il­mei­ses­ti tä­tä pa­ko­lais­ten osuut­ta. Tot­ta on, et­tä pa­ko­lais­ten työt­tö­myys on al­ku­vai­hees­sa ai­ka kor­kea, mut­ta tut­ki­mus­ten mu­kaan maas­sao­loa­jan kas­vaes­sa työl­li­syys ja kou­lu­tus­ta­so pa­ra­ne­vat olen­nai­ses­ti", Vil­ja­nen sa­noo.

Hä­nen mie­les­tään vuok­ra-asun­to­jen si­joit­te­lul­la on on­nis­tut­tu es­tä­mään aluei­den yk­si­puo­lis­tu­mi­nen, vaik­ka joil­lain Itä-Hel­sin­gin alueil­la noin jo­ka nel­jäs asu­kas on maa­han­muut­ta­ja­taus­tai­nen.