lauantai 20. lokakuuta 2012

HS: Siirtolaisparlamentti uhkaa jäädä haaveeksi

Helsingin Sanomat: Siirtolaisparlamentti uhkaa jäädä haaveeksi 20.10.2012

Suo­meen suun­ni­tel­tu siir­to­lais­par­la­ment­ti uh­kaa jää­dä pe­rus­ta­mat­ta ak­tii­vien ajan- ja ra­han­puut­teen vuok­si.
Maa­han­muut­ta­ja­taus­tais­ten kes­kus­te­lu­foo­ru­mik­si kaa­vail­lun par­la­men­tin en­sim­mäi­set vaa­lit oli tar­koi­tus jär­jes­tää tä­män syk­syn kun­ta­vaa­lien yh­tey­des­sä.
Vaa­le­ja ei kui­ten­kaan ole tu­los­sa, ker­too yk­si pe­rus­ta­ja­jä­se­nis­tä, Six Deg­rees -leh­den pää­toi­mit­ta­ja Ale­xis Kou­ros.

"Em­me ole saa­neet ra­hoi­tus­ta. Me pe­rus­ta­ja­jä­se­net olem­me ol­leet niin kii­rei­siä, et­tei meil­lä ole ol­lut mah­dol­li­suut­ta ra­hoi­tuk­sen et­si­mi­seen", Kou­ros se­lit­tää.
Idea par­la­men­tis­ta esi­tel­tiin jul­ki­suu­teen run­saat kak­si vuot­ta sit­ten. Par­la­men­tin tuek­si pe­rus­tet­tuun yh­dis­tyk­seen on Kou­rok­sen mu­kaan liit­ty­nyt sen jäl­keen muu­ta­mia sa­to­ja ih­mi­siä.

Yh­dis­tys ha­ki vii­me vuon­na si­sä­mi­nis­te­riöl­tä avus­tus­ta, jot­ta se oli­si voi­nut pal­ka­ta osa-ai­kai­sen toi­min­nan­joh­ta­jan et­si­mään par­la­men­til­le ra­hoi­tus­ta. Haet­tu­jen 20 000 eu­ron si­jaan mi­nis­te­riö myön­si 2 000 eu­roa.
"Em­me ot­ta­neet si­tä edes vas­taan. Mei­dän mie­les­täm­me se oli jo­pa louk­kaa­vaa", Kou­ros sa­noo.

Suu­rim­mak­si on­gel­mak­si par­la­men­tin pe­rus­ta­mi­ses­sa on muo­dos­tu­nut luo­tet­ta­van säh­köi­sen ää­nes­tyk­sen jär­jes­tä­mi­nen.
Aja­tus on ol­lut, et­tä par­la­ment­tiin ää­nes­tet­täi­siin 50 edus­ta­jaa kah­den vuo­den vä­lein. Ää­ni­oi­keu­tet­tu­ja oli­si­vat en­sim­mäi­sen ja toi­sen pol­ven maa­han­muut­ta­jat.
Par­la­men­til­la ei oli­si vi­ral­lis­ta ase­maa, vaan sen oli­si tar­koi­tus toi­mia mie­li­pi­de­vai­kut­ta­ja­na ja esi­mer­kik­si tut­ki­mus­ten teet­tä­jä­nä. Tä­hän men­nes­sä par­la­men­tin tu­ki­yh­dis­tys on teet­tä­nyt yh­den tut­ki­muk­sen ope­tus- ja kult­tuu­ri­mi­nis­te­riöl­le.

Kou­rok­sen mu­kaan par­la­ment­tia ei vas­ta­tuu­les­ta huo­li­mat­ta ole vie­lä lo­pul­li­ses­ti hau­dat­tu.
Pe­rus­ta­ja­jä­se­net yrit­tä­vät sel­vit­tää, löy­tyi­si­kö yh­dis­tyk­sen jä­se­nis­tä ih­mi­siä, jot­ka eh­ti­si­vät vie­dä han­ket­ta eteen­päin va­paaeh­tois­poh­jal­ta.
"Luu­len, et­tä se [toi­min­nan jär­jes­tä­mi­nen va­paaeh­tois­voi­min] on vai­keaa", Kou­ros kui­ten­kin ar­vioi.

Osa Suo­mes­sa asu­vis­ta maa­han­muut­ta­jis­ta on ker­to­nut jul­ki­ses­ti vas­tus­ta­van­sa par­la­men­tin pe­rus­ta­mis­ta.
Jou­lu­kuus­sa 2010 jouk­ko vas­tus­ta­jia luo­vut­ti si­sä­mi­nis­te­riöl­le lä­hes 700 ni­men ad­res­sin.
Yk­si ad­res­sin luo­vut­ta­jis­ta oli kot­ka­lai­nen pe­rus­suo­ma­lais­ten val­tuu­tet­tu Fred­dy van Won­terg­hem, jo­ka sai vii­me ke­vää­nä kä­rä­jä­oi­keu­des­ta tuo­mion kii­hot­ta­mi­ses­ta kan­san­ryh­mää vas­taan.