torstai 10. marraskuuta 2011

Aamulehti: Ely-keskus: Pirkanmaa tarvitsee lisää maahanmuuttajia töihin

Aamulehti: Ely-keskus: Pirkanmaa tarvitsee lisää maahanmuuttajia töihin 10.11.2011
Radio 957: Maahanmuuttajat tulevaisuuden työvoimana Pirkanmaalla

Pirkanmaan on opeteltava keinoja maahanmuuttajien houkuttelemiseksi alueelle.

Maahanmuuttajien työpanos korostuu etenkin aloilla, joissa väkeä jää paljon eläkkeelle tulevina vuosina.

Työvoiman tarve esimerkiksi hoiva-alalla, turvapalveluissa, kaupan alalla, kiinteistöhuollossa ja liikenteessä on suuri. Vaikka maahanmuuttajia työskentelee jo joillakin aloilla paljon, he ovat nyt osittain hyödyntämätön voimavara. Kilpailu osaavasta työvoimasta on tulevaisuudessa kovaa.

Pirkanmaan ely-keskuksen mukaan maakunnan on huolehdittava siitä, että se pysyy vetovoimaisena ja houkuttelevana. Erityisesti Pirkanmaalla opiskeleviin ulkomaalaisiin opiskelijoihin kannattaisi kiinnittää enemmän huomiota, jotta heillä olisi entistä paremmat mahdollisuudet jäädä työskentelemään Pirkanmaalle.

Pirkanmaan ely-keskuksen maahanmuuttoa valottava selvitys valmistuu marraskuun lopulla.

_______________________________________________

YLE Tampere: Ulkomaiset opiskelijat halutaan pysyvästi töihin Pirkanmaalle

Työperäisen maahanmuuton merkitys kasvaa jatkossa Pirkanmaalla. Tärkein syy tähän on eläköityminen. Työvoimaksi rekrytoidaan lähitulevaisuudessa erityisesti ulkomaisia opiskelijoita.

Ramboll Oy:n Risto Karinen on ollut mukana tekemässä selvitystä maahanmuuttajien merkityksestä tulevaisuuden työntekijöinä.

- Hyvinvointiala on jo pitkään ollut siinä tilanteessa, että maahanmuuttajien merkitys työvoimana on siellä suuri. Sen lisäksi kiinteistönhuollossa, liikenteessä ja logistiikassa, teollisuuden puolella metalliteollisuudessa, teknologiateollisuudessa ja erilaisissa asiantuntijatehtävissa merkitys on jo suuri ja tulee kasvamaan, Karinen sanoo.

Maahanmuuttajien työttömyys on Pirkanmaalla muun Suomen tapaan noin kaksinkertainen Suomen kansalaisiin verrattuna - joidenkin alojen työvoimapulasta huolimatta.

- Myöskin ne maahanmuuttajat, jotka jo ovat Pirkanmaalla, tulisi entistä paremmin huomioida potentiaalisena työvoimana. Joko osaajina tai henkilöinä, joista voi tulla osaajia, Karinen sanoo.

Selvityksen mukaan ulkomaiset vaihto- ja tutkinto-opiskelijat on tulevaisuudessa saatava nykyistä useammin jäämään Pirkanmaalle pysyvästi.

- Heitä pitäisi entistä paremmin houkutella myös Pirkanmaalaisen yrityselämän ja julkisen sektorin töihin. Se on erittäin potentiaalinen ryhmä työvoimana, Risto Karinen sanoo.

Maahanmuuttajille tarjottava haastavia töitä

Tampereen yliopiston sosiologian professori Harri Melin on tutkinut työelämän muutoksia 1980-luvulta lähtien. Myös hän pitää ulkomaisia opiskelijoita merkittävänä työelämän voimavarana.

- Suurin osa heistä vain käy täällä. Mielestäni ainoa mahdollisuus saada heidät jäämään tänne, on se, että Pirkanmaa tarjoaa tarpeeksi haastavia työtehtäviä, hyvän ja turvallisen asuinympäristön sekä asiantuntijoille että heidän perheilleen.

Melinin mukaan avainkysymys on nimenomaan se, että täällä on haastavia työtehtäviä, jotka houkuttavat jäämään Pirkanmaalle.

Melin neuvoo tamperelaisia tarkastelemaan kaupungin historiaa.

- Tamperetta ei olisi ilman työperäistä maahanmuuttoa. Finlayson oli skotti, joka tuli tänne Pietarin kautta ja perusti tänne ensimmäiset isot tekstiilitehtaat. Monet perinteiset tamperelaiset yritykset ovat alkujaan saaneet voimavaroja ulkomaalaisista osaajista. Näitä asioita emme osaa enää edes miettiä ja arvottaa. He ovat aikanaan olleet välttämätön edellytys koko kaupungin elinkeinoelämän kasvulle.

________________________________________

Radio 957: Maahanmuuttajat tulevaisuuden työvoimana Pirkanmaalla

Maahanmuuttajat ovat edelleen osin hyödyntämätön voimavara Pirkanmaalla. Maahanmuuttajien merkitys työvoimana tulee kasvamaan tulevaisuudessa erityisesti niillä aloilla, joilla eläkepoistuma on suuri ja joille on vaikea saada riittävästi työvoimaa. Työvoiman tarve on suuri Pirkanmaalla erityisesti hoiva-alalla, turvapalveluissa, kaupan alalla, kiinteistönhuollossa, liikenteessä ja logistiikassa sekä ravitsemusalalla.

Maahanmuuttajien määrä Pirkanmaalla on edelleen melko pieni, mutta eräillä aloilla ulkomailta Suomeen muuttaneiden työntekijöiden panos on jo pitkään ollut merkittävä, ja merkitys kasvaa useilla aloilla nopeasti.

Työvoiman tarve on suuri Pirkanmaalla erityisesti hoiva-alalla, turvapalveluissa, kaupan alalla, kiinteistönhuollossa, liikenteessä ja logistiikassa sekä ravitsemusalalla. Teollisuuden puolella erityisesti teknologiateollisuudessa sekä metalliteollisuudessa on työvoimaa rekrytoitu suoraan ulkomailta.

Työvoimatarpeita esiintyy niin kaupunkiseuduilla kuin kaupunkien ulkopuolella. Talouden taantuma on kuitenkin hidastanut merkittävästi työperusteista maahanmuuttoa viime vuosina.

Maahanmuuttopolitiikka on kunnissa nähtävä osana työvoima- ja elinkeinopolitiikkaa. Vaikka Pirkanmaa ja erityisesti Tampere ovat Suomen sisällä vetovoimaisia kohteita, on syytä kysyä, miten hyvin maakunta tulevina vuosina pärjää työperusteisen maahanmuuttajien houkuttelussa.

Kilpailu osaavasta työvoimasta tulee olemaan tiukkaa. Samanaikaisesti tulee kehittää sekä vetovoimatekijöitä että niitä tekijöitä, jotka saavat ihmiset viihtymään ja pysymään alueella. Pirkanmaalla jo asuvat maahanmuuttajat tulisi hyödyntää potentiaalisena työvoimana.

Erityistä huomiota tulisi suunnata Pirkanmaalla opiskeleviin ulkomaalaisiin opiskelijoihin, jotta heille tarjoutuisi entistä paremmat mahdollisuudet jäädä työskentelemään Pirkanmaalle. Syyskuussa voimaan astuneen kotoutumislain toimenpiteitä, kuten alkukartoituksien järjestämistä, tulisi soveltaa ulkomaalaisten opiskelijoiden ja tutkijoiden kohdalla työllistymisen tehostamiseksi. Suomen kielen opiskelumahdollisuuksia oppilaitoksissa tulisi parantaa, ja ulkomailta tulleita opiskelijoita tulisi vahvasti kannustaa suomen kielen opiskeluun.

Kaikki ulkomaalaiset työntekijät eivät jää pysyvästi Pirkanmaalle tai Suomeen asumaan. Silti kaikkiin ulkomailta tuleviin työntekijöihin tulisi panostaa, sillä väliaikaisetkin tulijat tuovat mukanaan tietotaitoa ja verkostoja, joita voi hyödyntää henkilöiden muutettua muualle. Peruspalveluiden kehittämisessä tulisi huomioida, että palvelut joustavat erilaisten tarpeiden ja käyttäjäryhmien mukaan.

Selvityksen on tilannut Pirkanmaan Ennakointipalvelu -hanke, jota rahoittaa Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) ja Euroopan sosiaalirahasto (ESR). Selvityksen on toteuttanut Ramboll Management Consulting.