tiistai 12. helmikuuta 2013

HS: Työvoimaa löytyy enää vieraskielisistä

Helsingin Sanomat: Työvoimaa löytyy enää vieraskielisistä 12.2.2013
Helsingin Sanomat: Kriisimaista Suomeen töihin

Hel­sin­gin maa­han­muut­to­joh­ta­ja pa­ni­si ul­ko­mai­set opis­ke­li­jat suo­men tun­nil­le, sil­lä kie­li­tai­do­ton ei saa töi­tä.

Hel­sin­gin seu­dun riip­pu­vai­suus maa­han­muut­ta­jis­taan li­sään­tyy lä­hi­vuo­si­kym­men­ten ai­ka­na. Ai­na­kin, jos asiaa ky­syy Hel­sin­gin maa­han­muut­to­asioi­den joh­ta­jal­ta Annika Forsanderilta.
"Työ­voi­man nä­kö­kul­mas­ta olem­me täy­sin riip­pu­vai­sia maa­han­muut­ta­jis­ta", hän sa­noo.
Hel­sin­gin seu­dun vie­ras­kie­li­sen väes­tön en­nus­te vuo­sil­le 2013–2030 po­vaa, et­tä vie­ras­kie­lis­ten mää­rä kak­sin­ker­tais­tuu Hel­sin­gin seu­dul­la vuo­teen 2030 men­nes­sä. Sil­loin hei­tä on noin 300 000 eli enem­män kuin es­poo­lai­sia nyt.
Sa­maan ai­kaan kan­ta­suo­ma­lai­nen työ­voi­ma vä­he­nee.
For­san­de­rin mie­les­tä vie­ras­kie­lis­ten mää­rän kas­vu on hy­vä asia, kun­han he pää­se­vät töi­hin.

SUU­RIN maa­han­muut­ta­ja­jouk­ko ovat hä­nen mu­kaan­sa Suo­meen nai­dut. Hy­vä­nä kak­ko­se­na tu­le­vat opis­ke­li­jat. For­san­der ha­luaa, et­tä he myös jäi­si­vät tän­ne.
Eräs kei­no on te­hos­taa opis­ke­li­joi­den suo­men­kie­lis­tä kou­lu­tus­ta. "Tar­vit­sem­me ki­peäs­ti sai­raan­hoi­ta­jia, mut­ta ke­nel­le ja mik­si hei­tä kou­lu­te­taan eng­lan­nik­si? Tääl­lä ei sil­lä sel­viä."
Eng­lan­nin­kie­li­siin tut­kin­to-oh­jel­miin tu­lee seu­dul­la vuo­sit­tain 2 500 ul­ko­maa­lais­ta opis­ke­li­jaa.
"Heil­le on tar­jot­ta­va mah­dol­li­suuk­sia suo­men op­pi­mi­seen opin­to­jen­sa alus­ta as­ti, et­tä he voi­vat pääs­tä myö­hem­min suo­raan oman alan­sa töi­hin."

VIE­RAS­KIE­LIS­TÄ väes­töä tut­kit­tiin väes­tö­en­nus­tees­sa en­sim­mäis­tä ker­taa myös sen kaut­ta, kuin­ka pit­kään he ovat pää­kau­pun­ki­seu­dul­la oles­kel­leet.
Hel­sin­gin tie­to­kes­kuk­sen pro­jek­ti­pääl­lik­kö Pekka Vuori huo­maut­taa, et­tä jo en­si vuo­si­kym­me­nel­lä iso osa vie­ras­kie­li­sis­tä on asu­nut tääl­lä jo ai­ka kauan. Sil­loin myös ko­tou­tu­mis­pon­nis­te­lu­jen kas­vu voi vii­mein tait­tua.

EN­NUS­TEEN mu­kaan vie­ras­kie­li­nen väes­tö le­vit­täy­tyy jat­kos­sa suh­teel­li­sen ta­sai­ses­ti eri puo­lil­le pää­kau­pun­ki­seu­tua.
Hel­sin­ki me­net­tää ase­man­sa alueen kan­sain­vä­li­sim­pä­nä kau­pun­ki­na.