torstai 7. helmikuuta 2013

HS: Ministeri voi käyttää hyväkseen laajan avustajakaartin asiantuntemusta

Helsingin Sanomat, Mielipide: Ministeri voi käyttää hyväkseen laajan avustajakaartin asiantuntemusta 7.2.2013

Mi­nis­te­ri Ale­xan­der Stubb (kok) ky­se­li äs­kei­ses­sä twii­tis­sään (31. 1.), voi­si­ko jo­ku ker­toa hä­nel­le, mi­kä on Eu­roo­pan ää­ri­oi­keis­ton ja ää­ri­va­sem­mis­ton ero ny­kyään? "En oi­keas­ti tie­dä. Ker­to­kaa plea­se."

Mi­nis­te­rin ky­sy­mys on lie­väs­ti sa­not­tu­na häm­mäs­tyt­tä­vä – eri­tyi­ses­ti, kun ot­taa huo­mioon esit­tä­jän kou­lu­tuk­sen, ase­man ja po­liit­ti­sen ko­ke­muk­sen.

Jos mi­nis­te­ri ei tie­dä täl­lai­ses­ta asias­ta riit­tä­väs­ti, hä­nen käy­tös­sään on laa­ja ja pä­te­vä asian­tun­ti­ja­kaar­ti, jon­ka tie­to­ja ja asian­tun­te­mus­ta voi käyt­tää hy­väk­si. Jos nä­mä­kään ei­vät asiaa tun­ne riit­tä­väs­ti, maan yli­opis­tois­sa ja tut­ki­mus­lai­tok­sis­sa on tar­vit­ta­vaa osaa­mis­ta.

Yh­tä sel­vää on myös se, et­tä oi­keis­ton ja va­sem­mis­ton ää­ri­ryh­mien vä­ki­val­tai­sel­la toi­min­nal­la on pit­kä ja ras­kas his­to­ria Eu­roo­pas­sa. Te­ma­tiik­ka on hy­vin rä­jäh­dys­herk­kä juu­ri näi­den ko­ke­mus­ten vuok­si.

Sik­si po­lii­tik­ko­jen oli­si näis­tä asiois­ta pu­hues­saan tun­net­ta­va riit­tä­vän hy­vin his­to­ria. Sen li­säk­si heil­lä oli­si syy­tä eri­tyi­seen ana­lyyt­ti­seen ja kä­sit­teel­li­seen tark­kuu­teen, kun he pu­hu­vat ää­ri­oi­keis­ton ja ää­ri­va­sem­mis­ton ideo­lo­gias­ta ja toi­min­nas­ta.

Sa­ma prob­le­ma­tiik­ka kos­kee eri­lais­ten ideo­lo­gis­ten ryh­mien ver­tai­lua ja nii­den mah­dol­lis­ta rin­nas­ta­mis­ta toi­siin­sa.

Po­liit­ti­sen re­to­rii­kan his­to­ria osoit­taa, kuin­ka ni­men­omaan eri­lais­ten il­miöi­den ja liik­kei­den rin­nas­ta­mis­ta – nii­tä tar­kas­ti mää­rit­te­le­mät­tä ja sel­vit­tä­mät­tä nii­den toi­min­nan to­si­asial­li­sia mit­ta­suh­tei­ta ja vai­ku­tuk­sia – on käy­tet­ty po­liit­ti­se­na väis­tö­liik­kee­nä, jol­la yri­te­tään vä­hä­tel­lä yh­den tai toi­sen osa­puo­len toi­min­taa.

Vas­taa­vas­ti Suo­men ti­lan­tees­sa oli­si to­del­li­nen jät­ti­mäi­nen vir­he näh­dä Jy­väs­ky­län ta­pah­tu­mat ää­ri­oi­keis­ton ja ää­ri­va­sem­mis­ton "ta­sa­suh­tai­se­na" konf­lik­ti­na. Ky­se oli vä­ki­val­tai­sen ää­ri­liik­keen hyök­käyk­ses­tä lail­lis­ta yh­teis­kun­nal­lis­ta toi­min­taa vas­taan.

Ja en­nen kaik­kea pi­täi­si ta­ju­ta, et­tä ny­ky­ti­lan­ne se­lit­tyy vain tä­män päi­vän yh­teis­kun­nal­li­sen ja kult­tuu­ri­sen to­del­li­suu­den kaut­ta.

Ny­kyi­sen ää­ri­oi­keis­ton (ja ää­ri­va­sem­mis­ton) ta­voit­teet ja toi­min­ta kum­pua­vat täs­tä ajas­ta, sii­tä, mi­ten he miel­tä­vät ajan­koh­dan suu­ret "vää­ryy­det" ja nii­den kor­jaa­mi­sek­si tar­vit­ta­vat kei­not.

Jos mi­kä ta­han­sa ää­ri­lii­ke uh­kaa toi­min­nal­laan de­mo­kraat­ti­sen oi­keus­val­tion pe­rus­pe­riaat­tei­ta, pi­täi­si hä­ly­tys­kel­lo­jen soi­da.

Vä­ki­val­ta on tut­kit­ta­va ja tuo­mit­ta­va il­man vas­ta­puo­leen koh­dis­tu­via vih­jai­lu­ja tai viit­tauk­sia ai­kai­sem­piin ta­pah­tu­miin.

Aja­tus­leik­ki­nä voi esit­tää, mi­tä oli­si seu­ran­nut, jos esi­mer­kik­si Sak­san, Rans­kan, Bri­tan­nian, Ruot­sin tai Nor­jan vas­taa­vas­sa ase­mas­sa ole­va mer­kit­tä­vä po­liit­ti­nen toi­mi­ja oli­si jul­ki­ses­ti esit­tä­nyt sa­man ky­sy­myk­sen. Ai­heut­tai­si­ko täl­lai­sen ky­sy­myk­sen il­moil­le heit­tä­mi­nen – eri­tyi­ses­ti ti­lan­tees­sa, jos­sa ää­ri­oi­keis­to­lai­nen ryh­mä on sa­maan ai­kaan syyl­lis­ty­nyt va­ka­vaan vä­ki­val­taan – ky­sy­myk­sen sii­tä, on­ko mi­nis­te­ri teh­tä­vien­sä ta­sal­la?

Juk­ka Kek­ko­nen
oi­keus­his­to­rian ja
roo­ma­lai­sen oi­keu­den pro­fes­so­ri
Hel­sin­gin yli­opis­to