perjantai 20. tammikuuta 2012

YLE: JO: Ensamma invandrarbarn har rätt till undervisning

YLE: JO: Ensamma invandrarbarn har rätt till undervisning 20.1.2012

Barn som ansöker om internationellt skydd ska få rätt till gratis grundläggande undervisning, framhåller biträdande JO Maija Sakslin. Det är fråga om barn som kommer utan vårdnadshavare till Finland.

Lagstiftningen bör revideras på den här punkten, anser Sakslin eftersom både grundlagen och konventionen om barns rättigheter förutsätter det.

Reformen nämns i den nuvarande regeringens program.

Sjundeå gjorde fel med asylsökande barn

Biträdande JO har prövat ärendet på eget initiativ. Under en inspektion 2010 hade grundläggande undervisning inte anordnats för barn som anlänt utan vårdnadshavare och inkvarterats i Sjundeå. Detta avvvek från praxis i andra kommuner.

Kommunen sade först att den inte hade lagstadgad skyldighet att anordna undervisning men ändrade sig senare och barnen har från och med hösten 2011 fått undervisning.

Biträdande JO framhåller också att det är viktigt att de ensamma barnen ska ha tillgång till barnskyddstjänster. Sakslin vill att inrikes- och social- och hälsovårdsministeriet ska hjälpa kommunerna med barnskyddet.

Sakslin har bett ministerierna meddela om hennes förslag föranleder åtgärder. Deadline är april i år.
___________________________________________


YLE: Sjundeå gjorde fel med asylsökande barn

Barn som ansöker om internationellt skydd ska ha rätt till gratis grundläggande undervisning eftersom både grundlagen och konventionen om barns rättigheter förutsätter det. Det säger biträdande justitieombudsman Maija Sakslin som nu kräver att lagen revideras.

Sakslin kom fram till den här slutsatsen när hon på eget initiativ bekantade sig med fallet Harjulinna i Sjundeå.

Kommunen tyckte 2010 att det inte behövs grundläggande undervisning för barn som anlänt utan vårdnadshavare.

Nu går barnen i skola i Aleksis Kiviskolan i Sjundeå centrum.
____________________________________________

Tiedote: AOA Sakslin kiirehtii parannuksia ilman huoltajaa Suomeen tulleiden lasten asemaan

Apulaisoikeusasiamies Maija Sakslin kiirehtii lainsäädännön uudistamista siten, että kansainvälistä suojelua hakeneiden lasten oikeus saada maksutonta perusopetusta turvataan lainsäädännössä. Tätä edellyttävät sekä perustuslaki että lapsen oikeuksien sopimus.

Sakslin on pyytänyt opetus- ja kulttuuriministeriötä ilmoittamaan helmikuun loppuun mennessä, missä vaiheessa asian valmistelu on.

Eduskunta käsitteli viime talvena lakiehdotusta kansainvälistä suojelua hakevan vastaanotosta. Tuolloin perustuslakivaliokunta piti tärkeänä, että lasten oikeus maksuttomaan perusopetukseen turvataan lainsäädännössä mahdollisimman pian. Uudistus sisältyy pääministeri Jyrki Kataisen hallituksen hallitusohjelmaan.

Apulaisoikeusasiamies tutki asiaa omana aloitteena. Vuonna 2010 oli tarkastuksella todettu, että Siuntioon majoitetuille, ilman huoltajaa tulleille lapsille ei ollut järjestetty perusopetusta. Tämä poikkesi muiden kuntien noudattamasta käytännöstä.

Kunnan mukaan sillä ei ollut lakiin perustuvaa velvollisuutta järjestää opetusta. Sittemmin Siuntio on muuttanut kantansa, ja lapset ovat voineet osallistua maahanmuuttajille tarkoitettuun opetukseen viime syksystä alkaen.

Ohjeistusta ja neuvontaa kunnille

Apulaisoikeusasiamies on huolissaan myös siitä, että ilman huoltajaa tullut lapsi saattaa jäädä ilman lastensuojelun palveluja, koska eri hallinnonalojen lainsäädännön ja viranomaiskäytäntöjen yhteensovittaminen koetaan vaikeaksi.

Ongelma tuli esille, kun oikeusasiamies oli saanut lastensuojeluviranomaiselta asiakirjoja, joissa oli epätarkkuuksia ja virheellisiä tietoja. Ne johtuivat ilmeisesti siitä, että viranomainen ei tuntenut turvapaikkamenettelyä.

Sakslin on esittänyt sisäasiainministeriölle ja sosiaali- ja terveysministeriölle, että ne järjestäisivät yhteistyössä ohjeistuksen ja neuvonnan kuntien lastensuojeluviranomaisille.

Ohjeistusta tarvitaan tilanteissa, joissa lasten asema määräytyy samanaikaisesti sekä kansainvälistä suojelua hakevan vastaanottoa ja maahanmuuttajien kotoutumisen edistämistä koskevan lainsäädännön että lastensuojelulain ja muun sosiaalihuollon lainsäädännön perusteella.

Sakslin pyysi ministeriöitä ilmoittamaan huhtikuun alkuun mennessä, onko esitys antanut niille aihetta toimenpiteisiin.

Apulaisoikeusasiamies Maija Sakslinin ratkaisu 1420/2/10 kokonaisuudessaan. Ratkaisu 4509/4/09 on salassapidettävä.