torstai 10. kesäkuuta 2010

Sisäasiainministeriö: Ulkomaalaislakiin muutoksia

Sisäasiainministeriö: Ulkomaalaislakiin muutoksia 10.6.2010

Hallitus esitti tänään, että tasavallan presidentti vahvistaisi lain ulkomaalaislain muuttamisesta. Tasavallan presidentin on tarkoitus vahvistaa laki perjantaina. Muutokset perustuvat keväällä 2009 tehtyyn turvapaikkapolitiikkaa koskevaan selvitykseen, jonka johdosta hallituksen esitys annettiin eduskunnalle marraskuussa 2009.

Ulkomaalaislakiin lisätään säännökset oleskeluluvan hakijan tai perheenkokoajan iän selvittämisestä oikeuslääketieteellisellä tutkimuksella. Tutkimusta käytetään, jos on olemassa ilmeisiä perusteita epäillä iästä annettujen tietojen luotettavuutta.

Perheenyhdistämistä koskeviin ulkomaalaislain säännöksiin tehdään muutoksia. Ulkomaalaislakiin lisätään säännös kasvattilapsista, jolla pyritään varmistamaan, että oleskeluluvan myöntämisen perusteena oleva kasvattilapsisuhde on aito. Alaikäiselle perhesiteen perusteella myönnettävän oleskeluluvan edellytykset muuttuvat siten, että luvan myöntäminen alaikäiselle on mahdollista vain, kun lapsi on alaikäinen sinä päivänä, jolloin oleskelulupahakemus ratkaistaan. Lupaa ei voi kuitenkaan evätä, jos hakemuksen käsittely on viivästynyt merkittävästi hakijasta riippumattomasta syystä.

Lainmuutoksen myötä oleskelulupa perhesiteen perusteella voidaan jättää myöntämättä, jos on perusteltua aihetta epäillä, että perheenkokoajan oma oleskelulupa perustuu hänen henkilöllisyydestään ja perhesuhteistaan antamiin vääriin tietoihin. Lisäksi lakia muutetaan myös siten, että kansainvälistä tai tilapäistä suojelua saaneen ulkomaalaisen perheenyhdistäminen edellyttää jatkossa turvattua toimeentuloa, jos perhe on muodostettu vasta Suomeen tulon jälkeen.

Turvapaikanhakijan työnteko-oikeutta rajoitetaan. Nykyisin kaikki turvapaikanhakijat saavat tehdä työtä kolmen kuukauden oleskelun jälkeen. Jatkossa työnteko-oikeus kolmen kuukauden jälkeen on vain niillä hakijoilla, joilla on rajanylitykseen oikeuttava asiakirja. Muuten oikeuden työntekoon saa 6 kuukauden oleskelun jälkeen.

Ulkomaalaislain muutokset tulevat voimaan 1.8.2010.

Eduskunnan vastaukseen sisältyy lausuma. Eduskunta edellyttää, että valtioneuvosto antaa hallintovaliokunnalle ennen 16. lokakuuta 2010 kokonaisvaltaisen ja systemaattisen selvityksen voimassa olevista ulkomaalaislain perheenyhdistämissäännöksistä ja niiden soveltamisesta,

1) joka kattaa oleskeluluvan myöntämisedellytysten arvioinnin lisäksi Suomeen muuttoon ja kotouttamiseen liittyvät taloudelliset ja sosiaaliset tekijät sekä erilaisiin etuuksiin ja toimenpiteisiin liittyvät kustannukset

2) jossa arvioidaan, olisiko perheen yhdistämiselle tarpeen asettaa kotoutumista tukevia edellytyksiä, kuten asuntoedellytys ja perheenkokoajan asumisaikaedellytys, ja

3) jossa verrataan Suomen nykyisiä perheen yhdistämistä koskevia säännöksiä ja käytäntöjä muiden EU- ja pohjoismaiden vastaaviin sen arvioimiseksi, muodostavatko Suomen säännökset vetovoimatekijöitä turvapaikan hakemiselle ja humanitäärisluonteiselle maahanmuutolle.

Lisätietoja: lainsäädäntöneuvos Tiina Sinkkanen, 071 878 8610, erityisavustaja Thomas Bergman, 071 878 8212