perjantai 18. maaliskuuta 2011

YLE: Työryhmä: Laittomasta työntekijästä rapsut työnantajalle

YLE Uutiset: Työryhmä: Laittomasta työntekijästä rapsut työnantajalle 18.3.2011

Laittomasti Suomessa olevan henkilön palkkaamisesta pitäisi määrätä työnantajalle seuraamusmaksu, ehdottaa asiaa pohtinut työryhmä. Maksu olisi vähintään tuhat ja enintään 30 000 euroa.

Seuraamusmaksua korottaisivat esimerkiksi työntekijän palauttamisesta koituneet kustannukset. Maksua puolestaan laskisi se, että työnantaja on hoitanut velvoitteensa hyvin.

Sääntöjen noudattamista valvoisivat työsuojelusta vastaavat viranomaiset yhdessä Maahanmuuttoviraston kanssa. Seuraamusmaksun täytäntöönpanosta huolehtisi Oikeusrekisterikeskus.

Työministeri Anni Sinnemäki pitää hyvänä, että työnantajaa kannustetaan olemaan palkkaamatta muita kuin työluvan saaneita työntekijöitä. Sinnemäen mukaan näin voidaan vaikuttaa myös siihen, että työnantajat hoitavat kaikkein huono-osaisimpien ulkomaalaisten työsuhteisiin liittyvät kysymykset aiempaa paremmin.

Työryhmässä oli edustajia työ- ja elinkeinoministeriöstä, sosiaali- ja terveysministeriöstä, Elinkeinoelämän keskusliitosta, Suomen Yrittäjistä, SAK:sta, STT:sta ja Akavasta.

________________________________________________________

TEM: Laittomasti Suomessa olevan henkilön palkkaamisesta työnantajalle seuraamusmaksu

Työryhmä ehdottaa seuraamusmaksua työnantajalle, jos työnantaja on palkannut työntekijän, joka ei täytä Suomeen tulon edellytyksiä tai jonka oikeus oleskella Suomessa on päättynyt. Työnantajan seuraamusmaksusta säädettäisiin työsopimuslaissa. Maksu olisi vähintään 1 000 euroa ja enintään 30 000 euroa.

Seuraamusmaksua korottavana tekijänä otettaisiin huomioon mm. työntekijän mahdollisesta palauttamisesta aiheutuneet keskimääräiset kustannukset ja maksua alentavana tekijänä työnantajavelvoitteiden hyvä hoitaminen.

Työryhmä ehdottaa myös muutettavaksi lähetetyistä työntekijöistä annettua lakia siten, että lähetetyn työntekijän työnantaja olisi yhtälailla velvollinen maksamaan seuraamusmaksun. Seuraamusmaksun määräisi Maahanmuuttovirasto.

Lisäksi ehdotetaan, että työnantaja vastaisi työntekijän palkkasaatavien lähettämisestä toiseen valtioon aiheutuneista kustannuksista. Työsuhteen katsottaisiin kestäneen kolme kuukautta, ellei muuta osoitettaisi.

Lisäksi työsopimuslaissa olisivat säännökset, jotka koskisivat alihankintatilanteissa välittömän toimeksiantajan ja pääasiallisen toimeksiantajan sekä mahdollisten muiden alihankkijoiden velvollisuuksia tietyissä tilanteissa maksaa työnantajan kanssa yhteisvastuullisesti seuraamusmaksu, kun työnantajana toiminut alihankkija on palkannut säännöksissä tarkoitetun työntekijän.

Työryhmä ehdottaa, että seuraamusmaksun täytäntöönpanosta huolehtisi Oikeusrekisterikeskus. Työsuojeluviranomaisten tulisi toimia yhteistyössä Maahanmuuttoviraston kanssa säännösten noudattamisen valvonnassa.

Työministeri Anni Sinnemäki pitää hyvänä, että työryhmän ehdottamilla toimilla luodaan työnantajalle kannuste olla palkkaamatta muita kuin työluvan saaneita työntekijöitä. Näin voidaan vaikuttaa myös siihen, että työnantajat hoitavat kaikkein huono-osaisimpien ulkomaalaisten työsuhteisiin liittyvät kysymykset nykyistä paremmin.

Ehdotusten tarkoituksena on toteuttaa osaltaan Euroopan parlamentin ja neuvoston niin sanottu työnantajasanktiodirektiivi 2009/52/EY. Direktiivin täytäntöönpanosta kokonaisuutena vastaa sisäasianministeriö, jolle ehdotusten jatkovalmistelu siirtyy.

Ehdotukset on valmisteltu kolmikantaisessa työryhmässä, jossa olivat edustettuina työ- ja elinkeinoministeriön lisäksi sosiaali- ja terveysministeriö, Elinkeinoelämän keskusliitto EK, Suomen Yrittäjät ry sekä SAK, STTK ja Akava. Muistioon liittyy SAKn täydentävä mielipide.