tiistai 30. maaliskuuta 2010

Jyrki Virolainen: KHO:n päätös Evelin Fadailia (Egypti) koskevassa oleskelulupa-asiassa

Jyrki Virolainen: KHO:n päätös Evelin Fadailia (Egypti) koskevassa oleskelulupa-asiassa (blogi) 30.3.2010
Jyrki Virolainen: Isoäitien oleskelulupa-asia (blogi) 27.3.2010
KHO:n päätös Evelin Fadailia koskevassa koskevassa asiassa 8.3.2010

Korkein hallinto-oikeus (KHO) ratkaisi venäläistä Irina Antonovaa (82) koskevan oleskelulupaa ja käännytystä koskevan valitusasian kolmen tuomarin kokoonpanossa, josa olivat puheenjohtajana hallintoneuvos Esa Aalto ja jäseninä hallintoneuvokset Sakari Vanhala ja Riitta Mutikainen. Esittelijänä oli oikeussihteeri Lea Alén. KHO ei myöntänyt Antonovalle valituslupaa, joten valituksenalainen Helsingin hallinto-oikeuden päätös jäi voimaan.

Egyptiläistä Evelin Fadailia (65) koskevassa asiassa KHO myönsi ensin valitusluvan ja ratkaisi asian sitten vahvennetussa kahdeksan tuomarin kokoonpanossa eli ns. jaostoplenumissa. Puheenjohtajana toimi presidentti Pekka Hallberg ja jäseniä hallintoneuvokset Pekka Vihervuori, Marjatta Kaján, Kari Kuusiniemi, Tuula Pynnä, Sakari Vanhala, Riitta Mutikainen ja Hannu Ranta. Asian esittelijänä oli kansliapäällikkö Päivi Pietarinen.

Hallintoneuvos Vihervuori olisi mainitsemillaan perusteilla palauttanut asian uudelleen Helsingin hallinto-oikeuden käsiteltäväksi. Kun muut jäsenet ratkaisivat asian sitä palauttamatta, Vihervuori yhtyi itse asiakysymyksessä enemmistön lopputulokseen, jolla Fadailin valitus hylättiin ja Helsingin hallinto-oikeuden päätös jätettiin voimaan. Presidentti Hallberg, joka myönsi Fadailille oleskeluluvan, jäi pääasian osalta yksin vähemmistöön

Hallbergin kannalla oli asian esittelijä Pietarinen. Vaikuttaa hieman oudolta, että KHO:n päätöksessä/ratkaisuselosteessa ei selosteta tarkemmin esittelijän KHO:n enemmistön ratkaisusta eriävää käsitystä. Hallbergin äänestyslausunnon jälkeen todetaan vain lakonisesti, että esittelijä Pietarinen oli samaa mieltä kuin Hallberg. Esimerkiksi hovioikeuksissa ja KKO:ssa jäsenet hyväksyvät esittelijän mielipiteen ja/tai äänestyslausunnon, mutta KHO:ssa asia näyttäisi olevan päinvastainen: esittelijä yhtyy presidentin mielipiteeseen.

Minusta KHO:n enemmistön perustelut ovat johdonmukaiset ja selkeät. Samaa en voi sanoa presidentti Hallbergin pitkästä äänestyslausunnosta, joka vaikuttaa hieman sekavalta ja monimutkaiselta.

Helsingin hallinto-oikeuden perusteluissa viitataan KHO:n vastaavanlaisessa tapauksessa antamaan ennakkopäätökseen KHO 2006:8, jossa hallinto-oikeus olisi myöntänyt jatkuvan oleskeluluvan, mutta KHO oli toista mieltä ja epäsi noin 70 -vuotiaalta sairaalta venäläismummolta luvan jäädä Suomeen. KHO:n sanottu kanta näyttää vakiintuneen monissa muissakin vastaavanlaisissa tapauksissa, joihin viitataan Maahanmuuttoviraston lausunnossa.

KHO:n päätös, josta on peitetty asianomaisen terveydentilaa koskevat, salassa pidettävät tiedot, Fadailia koskevassa asiassa löytyy täältä

KHO:n aiempi ennakkopäätös vuodelta 2006 KHO 2006:8

_________________________________________

Jyrki Virolainen: Isoäitien oleskelulupa-asia

Helsingin Sanomat, maan hallitus ja tasavallan presidentti kävelivät KHO:n päätöksen ja perustuslain yli. KHO:n presidentti Pekka Hallbergista ja poliisiylijohtaja Mikko Paaterosta on tehty kantelu oikeuskanslerille.

1. Korkein hallinto-oikeus (KHO) ratkaisi 8.3. kahden iäkkään ulkomaalaisen naisen oleskelulupaa koskevat valituslupahakemukset. KHO pysytti Helsingin hallinto-oikeuden asiassa antamat päätökset. ratkaisujen lopputuloksena kumpikaan isoäiti ei saa oleskelulupaa Suomesta. Aiemmin jo Maahanmuuttovirasto oli hylännyt kummankin isoäidin oleskelulupahakemuksen.

2. Venäläinen, vuonna 1928 syntynyt Irina Antonova oli hakenut muutosta hallinto-oikeuden oleskelulupaa ja käännyttämistä koskevaan, syyskuussa 2009 annettuun kielteiseen päätökseen. KHO epäsi Antonovan valituslupahakemuksen, joten hallinto-oikeuden päätös jäi voimaan.

3. Egyptiläisen, vuonna 1945 syntyneen Evelin Fadailin tapausta pidettiin ostakin syystä KHO:ssa epäselvempänä kuin Antonovan tapausta. KHO nimittäin myönsi hänelle valitusluvan painavan syyn perusteella ja tutki asian kahdeksan tuomarin kokoonpanossa; normaalisti asiat ratkaistaan KHO:n viisijäsenisessä jaostossa. Fadailin valitus oleskeluluvasta ja käännyttämisestä hylättiin äänestyksen jälkeen numeroin 6-1-1.

4. KHO:n enemmistön mukaan asiassa ei ollut osoitettu, ettei Fadailin voisi saada sairauksiinsa hoitoa kotimaassaan tai etä hän olisi sairautensa tai muun syyn vuoksi täysin riippuvainen Suomessa asuvista omaisistaan. Päätöksen mukaan Fadailin hoito voidaan järjestää hänen kotimaassaan. Hänellä on mahdollisuus vierailla Suomessa samoin kuin hänen lapsillaan ja heidän perheenjäsenillään Egyptissä, todetaan KHO:n päätöksen perusteluissa.

5. "Jatkuvan oleskeluluvan epääminen ei ole Fadailin terveydentilan, Suomeen syntyneiden siteiden tai muutoinkaan yksilöllisen inhimillisen syyn vuoksi ilmeisen kohtuutonta, KHO:n kuusi hallintoneuvosta totesivat perusteluissaan. "Tähän asiaan verrattavissa ja olosuhteiltaan vaikeammissakin tapauksissa ei ole katsottu voitavan myöntää jatkuvaa oleskelulupaa yksilöllisestä inhimillisestä syystä," sanotaan perusteluissa. - KHO:n enemmistö viittaa siten perustuslaissa säädettyyn yhdenvertaisuuden periaatteeseen: samanlaiset tapaukset on ratkaistava tuomioistuimessa samalla tavalla.

6. Toinen eri mieltä olleista kahdesta jäsenistä olisi kumonnut ja palauttanut Fadailin käännyttämistä koskevan asian Helsingin hallinto-oikeudelle uudelleen käsiteltäväksi. Äänestyksen tuloksen johdota velvollisena lausumaan pääasiasta kyseinen jäsen hylkäsi enemmistön tavoin Faidailin valituksen. Siis kahdeksasta jäsenestä seitsemän pysytti hallinto-oikeuden kielteisen päätöksen, johon myös Maahanmuuttovirasto oli omassa ratkaisussaan päätynyt.

7. Toisen eriävän mielipiteen päätökseen jättäneen jäsen nimi on "paljastunut" tai oikeastaan paljastettu median toimesta; KHO:n enemmistöön kuuluneiden jäsenten nimiä ei sen sijaan ole julkisuudessa kerrottu. Hän on KHO:n presidentti Pekka Hallberg. Hän myönsi "kokonaisarvion perusteella" Evelin Fadailille oleskeluluvan "yksilöllisten inhimillisten syiden vuoksi." Hallbergin mukaan F:n terveydentilan on osoitettu heikoksi ja jatkuvasti huononevaksi, hänen tukiverkkonsa on Suomessa ja siteet painottuneet enemmän Suomeen kuin Egyptiin. Lisäksi maiden välinen etäisyys on omiaan vaikeuttamaan yhteydenpitoa lähiomaisten kanssa. - Pekka Hallbergin toimintaa ko. asiassa olen kommentoinut blogissa 234/ 25.3.

8. Kohta KHO:n päätöksen jälkeen mediassa, hallituksessa ja maan poliittisessa johdossa alkoi edelleen jatkuva vyörytys, jonka tarkoituksena on mitätöidä ylimmän tuomioistuimen lainvoimainen ja täytäntöönpanokelpoinen päätös. Presidentti Halonen on arvostellut käännytyspäätöstä voimakkaasti ja sanonut sen sotivan hänen oikeustajuaan vastaan. Halonen käytti oman puheenvuoron pari päivää sen jälkeen, kun professori Martti Koskenniemi oli kritisoinut Helsingin Sanomissa KHO:n käännytyspäätöksiä. Jo ennen Halosen puheenvuoroa maahanmuuttoministeri Astrid Thors oli ehtinyt suorastaan moittia KHO:n päätöksiä sanoen, että KHO olisi voinut päätyä asiassa toisenlaisiin ratkaisuihin.

9. Thors vetosi presidentti Halosen ja KHO:n Pekka Hallbergin eriävään mielipiteeseen ja toitotti julkisuuteen, että nyt isoäidin oleskeluluvan myöntämiselle - Koskenniemi, Thors ja Halonen puhuvat jostakin syystä vain egyptiläisen mummon tapauksesta - on olemassa "kahden presidentin tuki." Jokseenkin populistinen puheenvuoro Thorsilta, ei voi muuta sanoa, kun KHO:n selkeä enemmistö (7-1) oli päätöksessään toisella kannalla. Thors ilmoitti kutsuvansa eduskuntaryhmät koolle erityiseen "isoäitiseminaariin", jossa on tarkoitus päättää ulkomaalaislain muuttamisesta niin, että egyptiläismummolle voidaan myöntää oleskelulupa.

10. Pääministeri Matti Vanhanen meni - kuinkas muuten - lupaamaan tukensa lain muutokselle, jotta käännytyspäätöksen saaneet isoäidit saisivat "toisen tilaisuuden." Taustalla kulisseissa häärii KHO:n Pekka Hallberg, johon kaikki tuntuvat vetoavan. Räikeä on myös tapa, jolla ylipoliisipäällikkö Mikko Paatero muutti yhdessä päivässä käännytyspäätöksen toimeenpanoasiaa koskevan mielipiteensä ja kertoi toissa päivänä - saatuaan Pekka Hallbergilta oikein kirjallisen lausunnon (!) - että käännytyspäätöksiä voidaan "viivystyttää;" tämä on aivan uusi termi, joka lienee syntynyt Pekka Hallbergin "luovan ajattelun" tuloksena. Pekka Hallberg on muuten julkisuudessa "iäkkääksi" tai vanhukseksi luonnehdittua Evelin Faidailia vuoden vanhempi.

11. Matti Vanhasen lausunnosta ilmenee, että lain muuttamista koskevan hankkeen tarkoituksena on yksinomaan KHO:n lainvoimaisen ja täytäntöönpanokelpoisen ratkaisun mitätöinti. Hallituksen ja lainsäätäjän, joita KHO:n päätöksenteossa yksin vähemmistöön jäänyt jäänyt Pekka Hallberg uskollisesti avustaa, aikovat säätää lainmuutoksen, jolla valtaapitävien ja heitä tukevien poliitikkojen mielestä tuomioistuimen väärän mutta lainvoimaisen päätöksen vaikutukset voitaisiin mitätöidä. Minusta näin toimittaessa rikotaan räikeästi oikeusvaltion kaikkein keskeisintä periaatetta eli tuomioistuimien riippumattomuutta vastaan. Lainvoimaisen tuomion vaikutukset halutaan mitätöidä ja pakottaa tuomioistuimet uusintakäsittelyyn, jossa niiden edellytetään muuttavan päätöstään, vaikka lakia ei juurikaan muuksi muuttaa.

12. Viittaan Turun yliopiston valtiosääntöoikeuden professori Veli-Pekka Viljasen lausuntoon HS:ssa 26.3.:

- Lainsäätäjän ei pitäisi mennä kumoamaan yksittäistä tuomioistuimen ratkaisua muutamalla lakia. Se ei vastaa vallanjako-opin ajatusta tuomioistuimen ja lainsäätäjän roolista.

Professori Viljasen mukaan lainsäätäjän tehtävänä on muuttaa lakia, jos tuomioistuimien ratkaisut ilmentävät yleistä epäkohtaa lainsäädännössä. Mutta kuten Maahanmuuttoviraston johtaja Olli Koskipirtti kertoi A-talkissa 25.3., Suomi on käännyttänyt vakiintuneen käytännön mukaisesti paljon sairaampiakin ja vielä vaikeammissa oloissa ulkomailla asuvia mummoja. Miksi näitä muita kymmeniin lainvoimaisiin päätöksiin perustuvia käännytyspäätöksiä ei ole pidetty yleisenä epäkohtana? On selvää, että egyptiläisen ja venäläisen mummon tapauksessa ei ole kyse mistään sellaisesta yleisestä epäkohdasta, joka edellyttäisi lainmuutoksen ja muutoksen jopa erittäin kiireellisessä aikataulussa, kuten pääministeri on ajattelemattomuuttaan mennyt lupaamaan.

13. Superkiireelliseksi julistettu lainsäädäntöhanke on erityisen räikeä temppu siksi, että jo voimassa olevaan ulkomaalaislakiin sisältyvät selkeät säännökset asiasta, jonka osalta lakia on tarkoitus muuttaa, eli säännökset oleskeluluvan myöntämisestä "yksilöllisestä inhimillisestä syystä" (52 §). Maahanmuuttovirasto, hallinto-oikeus ja KHO ovat jo kertaalleen tutkineet oleskeluluvan myöntämisen edellytykset inhimillisten syiden perusteella, mutta päättyneet pohdinnassa kielteiseen tulokseen. Nyt egyptiläismummoa koskeva ratkaisu aiotaan kumota vain siksi, että asian ratkaisemiseen eri portaissa osallistuneista reilusta kymmenestä juristista yhdellä oli inhimillisten syiden tulkinnasta toisenlainen tulkinta ja koska tasavallan presidentti viestitti, että enemmistön päätös on hänen oikeustajunsa vastainen. Käsittämätöntä, mutta Suomessahan kaikki on mahdollista! "Kaksi presidenttiä" eli tasavallan presidentti ja hänen uskollinen isäntärenkinsä Pekka voivat parilla haastattelulausunnollaan käytännöllisesti katsoen mitätöidä riippumattoman tuomioistuimen lainvoimaisen tuomion.

14. Kokemussääntö "kaiken takana on nainen," näyttää siis pitävän tässäkin yhteydessä kutinsa, en tarkoita naisilla nyt näitä ulkomaalaismummoja. Mutta kaiken takana on usein myös media, tarkemmin sanottuna Helsingin Sanomat. Hesarissa julkaistiin eilen pääkirjoitus otsikolla "Isoäidit saivat vihdoin oikeutta." Lehti väittää, että "vanhuksia uhkasi kotimaassaan eläminen yksin vailla lähiomaisten tukea." Kuitenkin KHO:n päätöksen perusteluista saa aivan toisenlaisen käsityksen. Tietääkö HS siis asiat tuomioistuimia paremmin?

15. Tämän jälkeen HS:n pääkirjoituksessa pannaan riemastuneena merkille, että "korkeimman oikeusasteen antama vanhusten karkotuspäätös (JV: kyseessä on käännytyspäätös, ei karkotuspäätös) alkoi kuitenkin murentua." Lehti jatkaa:

- Päätöstä arvosteltiin kansalaiskeskustelussa, mutta eri mieltä päätöksestä ilmoitti olevansa myös muun muassa tasavallan presidentti. Samoin paljastui, että korkeimman hallinto-oikeuden presidentti oli äänestänyt vanhusten oleskeluluvan puolesta (JV: Pekka Hallberg osallistui vain egyptiläismummon tapauksen ratkaisemiseen). Vihdoin hallituksen piirissä päätettiin tehdä oikea teko (JV: ?) ja pääministeri Matti Vanhanen ilmoitti, että ulkomaalain harkintavaltaa lisätään (JV: lainmuutoksesta päättää eduskunta, ei pääministeri).

16. HS:n pääkirjoitus on yksipuolisuudessaan karmaisevaa luettavaa. Siinä ohitetaan kokonaan oikeusvaltion perusperiaatteet, eli muun muassa tuomioistuimen riippumattomuus ja sen kunnioittamisen periaate, samoin lainvoimaisten tuomioiden noudattaminen. Pääkirjoituksessa ei puhuta mitään myöskään siitä, että oikeusvaltiossa tasavallan presidentti, maan hallitus tai eduskunta eivät voi säätää lakia, jolla mitätöidään riippumattoman tuomioistuimen yksittäisessä oikeusjutussa antaman päätöksen oikeusvaikutukset ja estetään päätöksen laillinen täytäntöönpano. Myös yhdenvertaisuusperiaatteen kunnioittaminen ohitetaan pääkirjoituksessa tyystin; kuten KHO:n päätöksessä todetaan, Suomesta on lakiin ja vakiintuneeseen oikeuskäytäntöön perustuen "karkotettu" vielä huonommassakin olosuhteissa eläviä mummoja ja vaareja, koska laillisia edellytyksiä oleskeluluvan myöntämiseen ei ole ollut.

17. Muistuu mieleen, miten Helsingin Sanomat myös erässä toisessa suurta julkisuutta herättäneessä oikeusjutussa asettui pääkirjoituksessaan selvin sanoin kannattamaan laittomuutta. Tarkoitan yksityistä pysäköinninvalvontaa ja niin sanottujen parkkiyhtiöiden oikeutta antaa valvontamaksuja yksityisille alueille väärin pysäköinneille autoilijoille. Helsingin Sanomat oli varustanut ko. tapauksessa pääkirjoituksensa raflaavalla otsikolla "Hämärän parkkisakotuksen loputtava" (21.12.2008). Kirjoituksessa vihjailtiin parkkiyhtiöiden toiminnan voivan olevan jopa rikollista tai ainakin yleisöä harhaanjohtavaa. Pääkirjoitus ennusti, että KKO ei tule myöntämään ParkComille valituslupaa. Mutta kuten nyt tiedämme, parkkisakkoasiassa kävi aivan toisin kuin kiihkoileva HS oli ennustanut: KKO myönsi ParkComille valitusluvan ja katsoi päätöksessään (KKO 2010:22), että yksityinen pysäköinninvalvonta ei ole mitään "hämärää sakotusta" vaan täysin laillista toimintaa, eikä valvontamaksun määräämisessä ole kyse väitetystä virkavallan anastamisesta tai rangaistuksenluontoisten maksujen määräämisestä. Yksityinen pysäköinninvalvonta ei loppunut, mutta HS vaikutti kirjoituksellaan ehkä ratkaisevasti siihen, että parkkiyhtiöt joutuivat keskeyttämään yli vuoden ajaksi täysin laillisen toimintansa, josta niille aiheutui suurta taloudellista tappiota. Tähänkö HS:n pääkirjoituksella ("Hämärän parkkisakotuksen loputtava") tähdättiin?

18. Mistä näitä outoja pääkirjoituksia ja pääkirjoitustoimittajia oikein tulee? Helsingin Sanomien levikki on ollut viime aikoina laskussa, joten jollakin konstilla lehden ilmeisesti pitää yrittää hankkia uusia lukijoita ja "kannattajia." Parkkisakkoasiassa lehti näytti nuoleskelevan pääkaupunkiseudun autoilijoiden ohella parkkiaktivisteja ja parkkiyhtiöiden työntekijöiden toimintaa pysäköintialueilla häirinneitä parkkihuligaaneja. Isoäitien oleskelulupa-asiassa lehti ilmeisesti laskeskelee, että enemmistö suomalaisista on niin "hellytettävissä," että laillisuutta voidaan taas kerran potkaista levikin nostamistarkoituksessa kunnolla päähän.

19. HS:n pääkirjoitus isoäitien tapauksessa on kuitenkin herättänyt lehden lukijoissa vahvoja vastareaktioita kommenttien muodossa. Niihin voi tutustua hs.fi:n pääkirjoituksia koskevalla keskustelusivustolla. Muutama poiminta kommenteista (yhteensä nyt n. 160):

- Mieletöntä Hesarilta, oikeus ei toteutunut, RKP-läinen eliitti näyttä kyntensä, KHO:n päätöksen yli voi kävellä mennen tulleen, poliisikin on kontallaan poliitikkojen edessä, eduskunnalta odotetaan ryhtiä;

- Päätös kannustaa lain rikkomiseen ja maahantulijoita kiristämään viranomaisia säälipisteitä keräämällä, toimintatapa osoittaa, että maan lakia on turha noudattaa, laki tehdään tulijoiden tarpeen mukaan, se on tämän viesti maailmalle;

- Pääkirjoitustoimittajalla on heikot tiedot laista ja oikeudesta, KHO:n päätöksen tosiasiallinen mitätöinti on isku oikeusvaltio-periaatteen ytimeen, halvalle poliittiselle suosion kalastukselle uhrataan oikeusjärjestelmämme uskottavuus, isoäitien tapauksessa poliitikot riistivät oikeuslaitokselta ylimmän tuomiovallan;

- KHO:n ratkaisu on lainvoimainen päätös, josta ei ole valitusoikeutta, mutta jonka yli poliisijohtaja Paatero käveli mennen tulleen, miltähän päätöksen tehneistä tuomareista tuntuu, voidaanko enää luottaa oikeuksien ja tuomareiden päätöksiin;

- Pääkirjoituksessa kirjoitettiin karkottamisesta, kun kyse on käännyttämisestä, tarkoitushakuistako, karkotettavalla on ollut oleskelupa Suomessa, käännytettävällä ei;

- Onpa outoa otsikointia ("Isoäidit saivat vihdoin oikeutta") HS:n päätoimittajalta ja yhtä oudolta kuulostaa koko pääkirjoituskin, päätoimittaja ei näytä ymmärtävän, että tässä tapauksessa oikeus ei todellakaan voittanut vaan mielivalta, selkeä signaali kantasuomalaisille on se, että laista ei tarvitse välittää, koska pianhan joku laki muuttuu kuitenkin, samalla avattiin Suomen ovet kaikille ulkomaalaisille inhimillisyyteen vedoten, laista tai KHO:n päätöksistä viis, samalla meni jo heikoilla ollut luottamus oikeuslaitokseen, presidenttiin ja poliisiin

Kaikissa kommenteissa ihmetellään HS:n pääkirjoitusta, KHO:n lainvoimaisen päätöksen yli kävelemistä sekä poliitikkojen ja poliisin toimintaa.

Kyllä kansa sentään näyttää tietävän ja ymmärtävän!

20. Jossakin HS:n kommentissa ilmoitettiin, että kirjoittaja on kannellut Pekka Hallbergin ja Mikko Paateron menettelystä oikeuskanslerille. Selvyyden vuoksi lienee syytä todeta, että allekirjoittaneella ei ole mitään tekemistä mainitun kantelun kanssa. On toki hyvä, että tätäkin konstia yritetään. Mutta kuten käytännöstä hyvin tiedämme, oikeuskanslerilta tai oikeusasiamieheltä ole odotettavissa minkäänlaista tukea tai kannanottoa tällaisissa tapauksissa. Mitä räikeämmin valtaapitävät rikkovat perustuslain tai lain henkeä ja kirjainta, sitä hiljaisempina ylimmät laillisuusvalvojamme yleensä pysyttelevät omissa pilttuissaan. Tämä on maan tapa: ei korppi korppi silmää noki.