keskiviikko 16. tammikuuta 2019

Suomenmaa: Jussi Halla-aho unohtaa oman vastuunsa

Suomenmaa, pääkirjoitus: Jussi Halla-aho unohtaa oman vastuunsa 16.1.2019
Suomenmaa: Anna-Mari Vimpari: Halla-aho pakottaa maahanmuuton vaali­a­gen­dalle 11.1.2019

Pe­rus­suo­ma­lai­set ovat odo­te­tus­ti yrit­tä­neet ke­rä­tä kai­ken mah­dol­li­sen po­liit­ti­sen hyö­dyn kan­sa­lai­sia kuo­hut­ta­neis­ta uu­ti­sis­ta ul­ko­maa­lais­taus­tais­ten hen­ki­löi­den syyl­lis­ty­mi­ses­tä alai­käis­ten tyt­tö­jen sek­su­aa­li­seen hy­väk­si­käyt­töön Ou­lus­sa ja Hel­sin­gis­sä. Pu­heen­joh­ta­ja Jus­si Hal­la-aho vaa­ti 12. tam­mi­kuu­ta fa­ce­boo­kis­sa jopa Juha Si­pi­län hal­li­tuk­sen eroa.

”Hal­li­tus on vas­tuus­sa pait­si siir­to­lais­vyö­ryn mil­jar­di­luo­kan kus­tan­nuk­sis­ta myös sen ai­heut­ta­mas­ta in­hi­mil­li­ses­tä kär­si­myk­ses­tä. Jos hal­li­tuk­sel­la oli­si sel­kä­ran­ka, se pyy­täi­si an­teek­si ja ero­ai­si”, Hal­la-aho kir­joit­ti.

Hal­la-aho luot­taa täs­sä asi­as­sa ää­nes­tä­jien ly­hy­een muis­tiin.

Hal­la-aho unoh­taa, et­tä pe­rus­suo­ma­lais­ten ny­kyi­sen edus­kun­ta­ryh­män jä­se­net oli­vat hy­väk­sy­mäs­sä nii­tä lin­jauk­sia, joi­den mu­kaan vuon­na 2015 Suo­meen tul­lut­ta ”siir­to­lais­vyö­ryä” on hoi­det­tu. Ta­paus­ten kul­ku lie­nee syy­tä ker­ra­ta kai­kil­le huo­no­muis­ti­sil­le.

Pa­ko­lais­po­li­tiik­ka oli yk­si pe­rus­suo­ma­lais­ten vaa­li­tee­ma sekä vuo­den 2011 et­tä var­sin­kin vuo­den 2015 edus­kun­ta­vaa­leis­sa. Vaa­lien jäl­keen oli sel­vää, et­tä pe­rus­suo­ma­lais­ten tulo hal­li­tuk­seen edel­lyt­ti hei­dän pro­fii­li­ky­sy­mys­ten­sä huo­lel­lis­ta sel­vit­tä­mis­tä.

Niin­pä hal­li­tuk­sen muo­dos­ta­ja Juha Si­pi­lä ot­ti pe­rus­suo­ma­lai­set kah­den­vä­li­siin neu­vot­te­lui­hin en­nen var­si­nais­ten hal­li­tus­neu­vot­te­lu­jen aloit­ta­mis­ta ke­vääl­lä 2015.

Näis­sä neu­vot­te­luis­sa kes­kus­ta ja pe­rus­suo­ma­lai­set laa­ti­vat yh­tei­set lin­jauk­set pe­rus­suo­ma­lais­ten pro­fii­li­a­si­ois­ta, muun mu­as­sa maa­han­muut­to­po­li­tii­kas­ta ja pa­ko­lais­po­li­tii­kas­ta. Nämä lin­jauk­set otet­tiin sel­lai­se­naan hal­li­tu­soh­jel­maan sen jäl­keen kun ko­koo­mus tuli mu­kaan neu­vot­te­lui­hin.

Timo Soi­nia on jos­kus syy­tet­ty sii­tä, et­tä hän ot­ti Hal­la-ahon ja hä­nen kan­nat­ta­jan­sa ke­rää­mään ää­niä puo­lu­eel­leen. Mut­ta sama pä­tee myös toi­sin päin. Hal­la-aho­lai­sil­le kel­pa­si vuo­den 2015 vaa­leis­sa erit­täin suo­si­tun Timo Soi­nin an­ta­ma ve­to­a­pu.

Oleel­lis­ta on, et­tä sil­loi­nen pe­rus­suo­ma­lais­ten edus­kun­ta­ryh­mä hy­väk­syi Vesa-Mat­ti Saa­rak­ka­laa lu­kuu­not­ta­mat­ta yk­si­mie­li­ses­ti hal­li­tu­soh­jel­man. Puo­lu­een ha­jo­a­mi­sen jäl­keen ke­sä­kuus­sa 2017 Hal­la-aho il­moit­ti, et­tä hal­li­tu­soh­jel­ma oli­si kel­van­nut hä­nel­le edel­leen.

Ei­kä täs­sä kaik­ki. Kun pa­ko­laisk­rii­si al­koi syk­syl­lä 2015, hal­li­tus laa­ti 80-koh­tai­sen tur­va­paik­ka­po­liit­ti­sen oh­jel­man. Se­kin hy­väk­syt­tiin pe­rus­suo­ma­lais­ten ryh­mäs­sä.

Tur­va­pai­kan saan­tia mo­nin ta­voin ki­ris­tä­nyt oh­jel­ma on pää­o­sin to­teu­tet­tu. To­teut­ta­mat­ta ovat jää­neet lä­hin­nä pe­rus­tus­lain kans­sa ris­ti­rii­das­sa ole­vat koh­dat.

Pe­rus­suo­ma­lai­set ha­jo­si­vat ke­sä­kuus­sa 2017, kun Hal­la-aho va­lit­tiin pu­heen­joh­ta­jak­si Timo Soi­nin jäl­keen. Edus­kun­ta­ryh­män enem­mis­tö ero­si ja pe­rus­ti oman ryh­män­sä, joka jäi hal­li­tuk­seen. Myös kaik­ki pe­rus­suo­ma­lais­ten mi­nis­te­rit siir­tyi­vät tä­hän uu­teen ryh­mään ja jat­koi­vat hal­li­tuk­ses­sa.

Oleel­lis­ta on, et­tä kaik­ki pe­rus­suo­ma­lais­ten ryh­mään jää­neet kan­sa­ne­dus­ta­jat ovat ol­leet hy­väk­sy­mäs­sä sekä hal­li­tu­soh­jel­maa et­tä tur­va­paik­ka­po­liit­tis­ta oh­jel­maa, jot­ka ovat ol­leet Si­pi­län hal­li­tuk­sen oh­je­nuo­ra­na ul­ko­maa­lais- ja pa­ko­lais­po­li­tii­kas­sa.

Jus­si Hal­la-aho va­lit­tiin Eu­roo­pan par­la­ment­tiin vuo­den 2014 vaa­leis­sa ei­kä läh­te­nyt eh­dol­le vuo­den 2015 edus­kun­ta­vaa­leis­sa. Hän ei ole kui­ten­kaan ir­ti­sa­nou­tu­nut hal­li­tu­soh­jel­mas­ta ei­kä tur­va­paik­ka-oh­jel­mas­ta mis­sään vai­hees­sa. Sik­si voi­daan sa­noa, et­tä myös Hal­la-aho kuu­luu lis­tal­le, jos vii­me kuu­kau­sien ta­pauk­siin ale­taan et­siä syyl­li­siä po­lii­tik­ko­jen jou­kos­ta.