perjantai 21. syyskuuta 2012

HS: Vakavasti sairaalta ei pidä kysellä papereita

Helsingin Sanomt, vieraskynä: Ville Holmberg ja Heli Salmi: Vakavasti sairaalta ei pidä kysellä papereita 21.9.2012

Suo­mes­sa asuu noin 2 000–3 000 niin sa­not­tua pa­pe­ri­ton­ta siir­to­lais­ta. Useim­mis­ta EU-mais­ta poi­ke­ten Suo­mes­sa ei ole lain­sää­dän­töä ei­kä vi­ra­no­mai­soh­jeis­tus­ta, jot­ka tur­vai­si­vat pa­pe­rit­to­mien oi­keu­den edes vält­tä­mät­tö­mään ter­vey­den- ja sai­raan­hoi­toon.

Kii­reel­li­ses­tä hoi­dos­ta pa­pe­ri­ton jou­tuu mak­sa­maan to­del­li­set kus­tan­nuk­set, jo­ten päi­vys­tys­käyn­nis­tä tai syn­ny­tyk­ses­tä voi seu­ra­ta tu­han­sien eu­ro­jen las­ku. Kii­ree­tön­tä hoi­toa pa­pe­rit­to­mat ei­vät saa jul­ki­sel­la puo­lel­la lain­kaan. Pel­ko sii­tä, et­tä sai­raa­las­sa ri­ko­taan vai­ti­olo­vel­vol­li­suut­ta ja il­moi­te­taan po­ti­laas­ta po­lii­sil­le, es­tää va­ka­vas­ti­kin sai­rai­den ha­keu­tu­mis­ta hoi­toon.

Ny­ky­ti­lan­ne on se­ka­va ja epä­miel­lyt­tä­vä niin po­ti­laan kuin ter­vey­den­huol­lon hen­ki­lös­tön­kin kan­nal­ta. Hel­pos­ti syn­tyy ti­lan­tei­ta, jois­sa ku­kaan ei tie­dä, mi­tä hoi­toa po­ti­las voi saa­da, mi­kä on oi­kea hoi­to­paik­ka ja ku­ka vas­taa hoi­don kus­tan­nuk­sis­ta.

Pa­pe­rit­to­mat siir­to­lai­set asu­vat maas­sa il­man voi­mas­sa ole­vaa vii­su­mia tai oles­ke­lu­lu­paa. Ky­sees­sä voi ol­la il­man pas­sia tai vii­su­mia maa­han saa­pu­nut, vii­su­min um­peu­dut­tua maa­han jää­nyt tai kiel­tei­sen tur­va­paik­ka­pää­tök­sen saa­nut ih­mi­nen.

Ter­vey­den­huol­lon nä­kö­kul­mas­ta mu­kaan lue­taan li­säk­si ne lail­li­ses­ti maas­sa ole­vat, joil­ta puut­tuu oi­keus jul­ki­seen ter­vey­den­huol­toon. Näi­tä ovat esi­mer­kik­si Itä-Eu­roo­pan ro­ma­nit, jot­ka ei­vät ko­ti­maas­saan kuu­lu jul­ki­sen sai­raus­va­kuu­tuk­sen pii­riin ei­vät­kä sen vuok­si saa jul­ki­sen ter­vey­den­huol­lon pal­ve­lui­ta muis­sa­kaan EU-mais­sa.

Mal­mön yli­opis­ton tuo­rees­sa sel­vi­tyk­ses­sä on ver­tail­tu pa­pe­rit­to­mien oi­keuk­sia ter­vey­den­hoi­toon eri EU-mais­sa. Hol­lan­nis­sa, Rans­kas­sa, Ita­lias­sa, Es­pan­jas­sa ja Por­tu­ga­lis­sa pa­pe­rit­to­mil­le tar­jo­taan se­kä akuut­tia et­tä kii­ree­tön­tä jul­kis­ta ter­vey­den­huol­toa. Suo­mi kuu­luu nii­den kym­me­nen maan jouk­koon, jot­ka ei­vät to­teu­ta edes Eu­roo­pan neu­vos­ton aset­ta­maa vä­him­mäis­vaa­ti­mus­ta mak­sut­to­man kii­reel­li­sen hoi­don an­ta­mi­ses­ta kai­kil­le maas­sa olei­le­vil­le ih­mi­sil­le.

Maail­man lää­kä­ri­liit­to ja Suo­men lää­kä­ri­liit­to ovat mo­lem­mat lin­jan­neet, et­tä pa­pe­rit­to­mien oi­keus ter­vey­den­hoi­toon on tur­vat­ta­va. Nyt lää­kä­ri saat­taa jou­tua vai­keaan ti­lan­tee­seen, kun am­mat­ti­etiik­ka ja ih­mis­oi­keus­so­pi­muk­set vel­voit­ta­vat hoi­ta­maan kaik­kia po­ti­lai­ta ta­sa-ar­voi­ses­ti mut­ta oma työn­an­ta­ja ei sal­li pa­pe­rit­to­mien hoi­ta­mis­ta.

Suo­men ra­ti­fioi­ma YK:n lap­sen oi­keuk­sien so­pi­mus vel­voit­taa tar­joa­maan kai­kil­le lap­sil­le sa­man­ta­soi­set ter­veys­pal­ve­lut kuin pai­kal­li­sil­le. EU:n pe­rusoi­keus­vi­ras­to suo­sit­taa jär­jes­tä­mään äi­tiys­huol­lon kai­kil­le, myös pa­pe­rit­to­mil­le. Suo­mes­sa näi­tä so­pi­muk­sia ja suo­si­tuk­sia ei nou­da­te­ta.

Glo­bal Cli­nic, va­paa­eh­tois­voi­min toi­mi­va pa­pe­rit­to­mien kli­nik­ka Hel­sin­gis­sä, on hoi­ta­nut en­sim­mäi­sen toi­min­ta­vuo­ten­sa ai­ka­na noin 200:aa eri po­ti­las­ta. Ko­ke­muk­set kli­ni­kal­ta vas­taa­vat muual­la Eu­roo­pas­sa teh­ty­jä tut­ki­mus­ha­vain­to­ja.

Pa­pe­rit­to­mien ter­veys­on­gel­mat ovat hy­vin sa­man­kal­tai­sia kuin pai­kal­lis­väes­tön. Kroo­ni­set tar­tun­ta­tau­dit, ku­ten hiv, he­pa­tii­tit ja tu­ber­ku­loo­si, ovat kui­ten­kin pa­pe­rit­to­mil­la ylei­sem­piä. In­fek­tioi­den asian­mu­kai­nen hoi­to oli­si vält­tä­mä­tön­tä po­ti­laan toi­pu­mi­sek­si ja uu­sien tar­tun­to­jen eh­käi­se­mi­sek­si.

Glo­bal Cli­ni­cin tar­ve on il­mei­nen, sil­lä myös ter­veys­kes­kuk­sis­ta ja sai­raa­lois­ta on oh­jat­tu po­ti­lai­ta kli­ni­kal­le. Li­säk­si ter­veys­alan lu­pa- ja val­von­ta­vi­ras­to Val­vi­ra on tie­dus­tel­lut Glo­bal Cli­ni­cin mah­dol­li­suuk­sia jär­jes­tää ras­kau­den seu­ran­ta­käyn­te­jä.

On kui­ten­kin kes­tä­mä­tön­tä, et­tä tu­han­sien ih­mis­ten ter­vey­den­huol­to on va­paa­eh­tois­toi­min­nan va­ras­sa il­man olen­nai­sim­pien­kaan la­bo­ra­to­rio- ja ku­van­ta­mis­tut­ki­mus­ten ja toi­men­pi­tei­den mah­dol­li­suut­ta se­kä kes­tä­vää ra­hoi­tus­ta.

Ruot­sin hal­li­tus aset­ti pa­ri vuot­ta sit­ten asian­tun­ti­ja­työ­ryh­män sel­vit­tä­mään pa­pe­rit­to­mien hoi­don vaih­to­eh­to­ja ja kus­tan­nuk­sia. Työ­ryh­mä suo­sit­te­li pa­pe­rit­to­mil­le ja tur­va­pai­kan­ha­ki­joil­le kaik­kia sa­mo­ja pal­ve­lui­ta kuin maan va­ki­tui­sil­le asuk­kail­le.

Ke­sä­kuus­sa Ruot­sin hal­li­tus pää­tyi työ­ryh­män eh­do­tus­ta sup­peam­paan mal­liin, jos­sa pa­pe­rit­to­mil­le ryh­dy­tään tar­joa­maan sa­man­ta­sois­ta ter­vey­den­huol­toa kuin tur­va­pai­kan­ha­ki­joil­le ny­kyi­sin. Tä­mä tar­koit­taa, et­tä lap­set ja nuo­ret saa­vat kai­ken en­nal­ta eh­käi­se­vän ter­vey­den­huol­lon, sai­raan­hoi­don, ham­mas­hoi­don se­kä lääk­keet il­mai­sek­si. Ras­kaa­na ole­vat pää­se­vät äi­tiys­neu­vo­laan ja syn­nyt­tä­mään. Ai­kui­sil­la on oi­keus mak­sut­to­maan akuut­ti­hoi­toon ja vält­tä­mät­tö­mään kroo­nis­ten sai­rauk­sien hoi­toon.

So­siaa­li- ja ter­veys­mi­nis­te­riön tu­li­si ryh­tyä pi­kai­ses­ti val­mis­te­le­maan uu­dis­tus­ta pa­pe­rit­to­mien ter­veys­pal­ve­lui­den jär­jes­tä­mi­sek­si Suo­mes­sa. On tar­peen ar­vioi­da eri mal­lien kus­tan­nuk­sia ja to­teu­tus­ta­po­ja.

Las­kel­mis­sa tu­lee huo­mioi­da myös ny­kyi­sin hoi­ta­mat­ta jää­vien tai liian myö­hään hoi­det­tu­jen sai­rauk­sien vai­ku­tuk­set kus­tan­nuk­siin. Oh­jeis­tus pi­tää laa­tia niin, et­tei se ole ris­ti­rii­das­sa Suo­men al­le­kir­joit­ta­mien so­pi­mus­ten ei­kä lää­kä­rin am­mat­ti­etii­kan kans­sa.

Val­ta­osa pa­pe­rit­to­mis­ta siir­to­lai­sis­ta on ter­vei­tä ai­kui­sia, joi­den ter­veys­pal­ve­lu­jen tar­ve ja kus­tan­nuk­set ovat vas­taa­via kuin sa­man­ikäi­sen suo­ma­lai­sen väes­tön. Jos pa­pe­rit­to­mil­le tar­jot­tai­siin kaik­ki sa­mat pal­ve­lut kuin kun­tien va­ki­tui­sil­le asuk­kail­le, vuo­sit­tai­set kus­tan­nuk­set oli­si­vat noin kol­me mil­joo­naa eu­roa. Tä­mä on noin 0,2 pro­mil­lea Suo­men jul­ki­sis­ta ter­vey­den­huol­to­me­nois­ta.

Val­ta­kun­nal­lis­ta oh­jeis­tus­ta odo­tel­les­sa kun­nat ja sai­raan­hoi­to­pii­rit voi­vat laa­tia pai­kal­li­sia toi­min­ta­oh­jei­ta pa­pe­rit­to­mien pe­rusoi­keuk­sien tur­vaa­mi­sek­si. Hy­vä esi­merk­ki on Hel­sin­gin kau­pun­gin oh­je tu­ber­ku­loo­sin tut­ki­muk­sis­ta ja hoi­dois­ta. Vas­taa­via oh­jei­ta kai­vat­tai­siin kii­rees­ti esi­mer­kik­si ras­kau­den seu­ran­nan jär­jes­tä­mi­ses­tä ja lap­si­po­ti­lai­den hoi­ta­mi­ses­ta.

Kir­joit­ta­jat ovat Glo­bal Cli­ni­cin va­paa­eh­toi­sia lää­kä­rei­tä.