torstai 27. syyskuuta 2012

Suomen Pakolaisapu: Paperittomien siirtolaisten oikeutta terveyspalveluihin parannettava

Suomen Pakolaisapu: Paperittomien siirtolaisten oikeutta terveyspalveluihin parannettava 27.9.2012

Suomen lainsäädäntö takaa ainoastaan omakustanteisen kiireellisen ja välttämättömän hoidon. Tämä tarkoittaa sitä, että paperittoman tulee maksaa hoidon todellinen hinta. Pääsyä perusterveydenhuoltoon ei ole, ja välttämättömän hoidonkin saaminen voi estyä hoidosta aiheutuviin kustannuksiin. ”Rahan puutteen lisäksi myös pelko siitä, että joku ilmoittaa poliisille, voi estää hoitoon hakeutumisen. Tämä johtaa yksittäisten ihmisten kohdalla epäinhimillisiin tilanteisiin", toteaa Suomen evankelis-luterilaisen kirkon pakolais- ja maahanmuuttajatyön sihteeri Marja-Liisa Laihia.

Paperittomien siirtolaisten kanssa toimivat järjestöt kohtaavat Suomessa vakavia puutteita hoitoon pääsyssä ja hoidon jatkuvuudessa. Yksittäisten järjestöjen ja lääkärien huoli paperittomien terveydenhuollon tilanteesta on johtanut muutamassa kaupungissa vapaaehtoisvoimin toimivien klinikoiden perustamiseen. Resurssit ovat kuitenkin vähäiset ja klinikat pystyvät tarjoamaan vain perusterveydenhuoltoa, eikä laboratorio- tai kuvantamistutkimuksia ole käytettävissä.

"Klinikalla kohtaamme ihmisiä haavoittuvimmista ryhmistä, joita emme pysty asianmukaisesti auttamaan kuten raskaana olevia naisia ja kroonisesti sairaita vanhuksia. Emme pysty tarjoamaan lapsille rokotuksia, kasvun seurantaa emmekä hampaiden huoltoa", sanoo Helsingissä toimivan Global Clinicin lääkäri Paula Tiittala.

Paperittomien parissa toimivien järjestöjen verkosto vaatii paperittomille yhtäläistä pääsyä terveydenhuoltoon. Hoidon takaaminen olisi linjassa kansainvälisten yhtäläistä terveydenhuoltoa koskevien sopimusten, kuten YK:n lapsen oikeuksien sopimuksen sekä YK:n taloudellisia, sosiaalisia ja sivistyksellisiä oikeuksia koskevan kansainvälisen sopimuksen kanssa. "Erityisen tärkeää on toteuttaa naisten oikeus raskauden seurantaan ja turvallisiin synnytyksiin sekä lasten kokonaisvaltainen terveydenhoito", korostaa Pro-tukipisteellä toimiva lääkäri Minna Nikula.

Ruotsin hallituksen viime vuonna tekemä selvitys paperittomien terveydenhuollosta päätyy samaan suositukseen: yhtäläinen valtion subventoima terveydenhuolto on tarjottava kaikille oleskeluluvasta riippumatta. Myös sairaaloiden henkilökunnan salassapitovelvollisuus on turvattava potilaiden turvallisuuden sekä lääkärien ammattietiikan takaamiseksi. Pelon joutua virkavallan kiinniottamaksi ei tule estää hoitoon hakeutumista tai sen saamista.

”Ruotsissa saavutettiin tänä vuonna poliittinen kompromissi paperittomien hoidosta. Se takaa paperittomille lapsille samat oikeudet kuin maassa pysyvästi asuville lapsille ja aikuiset paperittomat saavat välttämättömän hoidon lääkärin tekemän arvion perusteella. Tähän kuuluvat myös äitiyshuollon palvelut. Tämä olisi Suomessakin hieno askel oikeaan suuntaan”, toteaa pääsihteerin erityisavustaja Leena-Kaisa Åberg Suomen Punaisesta Rististä.

Ruotsin Skånessa on toteutettu kokeilu paperittomien terveydenhuollosta. Kokeilua toteuttamassa olleen Ruotsin Punaisen Ristin Anne Sjögrenin mukaan kustannukset jäivät 35 000 euroon vuodessa. "Suomessa paperittomina eläviä on vähemmän kuin Ruotsissa, joten kustannukset eivät olisi korkeat. Tiukka oleskelulupapolitiikka synnyttää paperittomuutta. Esimerkiksi työlupia on vaikea saada työvoimapoliittisen saatavuusharkinnan vuoksi. Tästä ei voida kuitenkaan rankaista niitä ulkomaalaisia, jotka ovat maahamme saapuneet. Myös paperittomille kuuluu oikeus saada terveyspalveluita", kommentoi Katja Tuominen Vapaa liikkuvuus -verkostosta.

Suomen lääkäriliitto ja Global Clinic järjestävät aiheeseen liittyen seminaarin "Kuinka turvataan terveyspalvelut 'paperittomille' - ratkaisujen hakeminen" 27.9.2012.

Paperittomat –verkostossa toimivat tahot:
Global Clinic
Emmaus Helsinki
Lääkärin sosiaalinen vastuu ry
Monika-naiset liitto ry
Pakolaisneuvonta ry:n Paperittomat-hanke
Pro-tukipiste ry
Suomen evankelis-luterilaisen kirkon monikulttuurinen työ
Suomen Mielenterveysseura ry
Suomen Pakolaisapu
Suomen Punainen Risti
Vailla vakinaista asuntoa ry.
Vapaa liikkuvuus -verkosto

Ruotsin hallituksen selvitys: Vård efter behov och på lika villkor : en mänsklig rättighet : betänkande av utredningen om vård för papperslösa m.fl. SOU 2011:48
http://www.regeringen.se/content/1/c6/16/98/15/1ce2f996.pdf

FRA – European Union Agency for Fundamental Rightsin selvitys paperittomien pääsystä terveyspalveluihin eri Euroopan maissa: http://fra.europa.eu/fraWebsite/attachments/FRA-2011-fundamental-rights-for-irregular-migrants-healthcare_EN.pdf