keskiviikko 27. tammikuuta 2010

Sisäasiainministeriö: Lapissa ulkomaalaisten määrä kasvussa

Sisäasiainministeriön tiedote: Lapissa ulkomaalaisten määrä kasvussa 27.1.2010

Aluehallintoa on uudistettu ja maahanmuuttoon ja kotouttamiseen liittyvien tehtävien koordinointi on koottu Suomessa seitsemään Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukseen.

Sisäasiainministeriö vastaa ELYjen maahanmuuttoyksiköiden toiminnallisesta ohjauksesta. Lapin alueen maahanmuuttoyksikkö sijaitsee Rovaniemellä Lapin ELY-keskuksessa. Yksikön toiminta-alueena on koko Lappi.

Työvoiman saatavuuden edistäminen tulevaisuudessa tärkeää

Lapissa väestönkehityksen suurimmat haasteet kohdistuvat vanhusväestön kasvuun ja työikäisen väestön vähenemiseen. On arvioitu, että Lapin työvoimasta poistuu vuoteen 2020 mennessä yli 30 000 henkeä.

Tulevien vuosien työvoiman saatavuutta edistetään muun muassa parantamalla kantaväestön ja Lapissa jo asuvien maahanmuuttajien osaamista ja työllistymistä. Tarvittaessa ulkomailta myös rekrytoidaan työvoimaa työvoimapulasta kärsiville aloille. Työpaikkoja tulee avautumaan runsaasti mm. sosiaali- ja terveysalan sekä palvelutyön ammateissa. Lapissa erityisesti matkailun työpaikat avaavat mahdollisuuksia kielitaitoisten ja eri kulttuureja taitavien maahanmuuttajien työllistymiseen.

Lapissa väestön kokonaismäärä on vähentynyt viimeisen 15 vuoden aikana lähes 10 prosenttia, mutta ulkomaalaisväestön määrä on viime vuosina lisääntynyt vuosittain noin 10 prosenttia. Vuoden 2008 lopussa Lapin väestöstä oli ulkomaalaisia 1,4 prosenttia eli noin 2700 henkeä. He edustivat noin 90:tä eri kansalaisuutta. Lapin maahanmuuttajista yli 70 prosenttia asuu Rovaniemen ja Kemi-Tornion seuduilla, mutta maahanmuuttajia löytyy jokaisesta Lapin kunnasta.

Suurimmat kieliryhmät 31.12.2008 Lapissa olivat:
1. venäjä 675
2. englanti 169
3. saksa 167
4. persia 160
5. viro 120
6. kiina 95

(lähde: Tilastokeskus)

Lappiin muutetaan eniten perhesiteen perusteella, mutta myös työperusteinen maahanmuutto tulee lisääntymään. Lapin maahanmuuttajaväestön kasvu johtuu myös humanitaarisesta muutosta: Lapin ELY-keskuksella on sopimus pakolaisten vastaanotosta Rovaniemen, Kemin ja Tornion kanssa ja neuvoteltuja kuntapaikkoja on yhteensä 165 / vuosi. Kaikki kolme kuntaa ovat sitoutuneet pakolaisten vastaanottoon ja kotouttamiseen erittäin hyvin.

Vuonna 2009 Lapin kuntiin sijoitettiin yhteensä 189 pakolaista, joista 124 oli kiintiöpakolaisena maahan tullutta ja 65 myönteisen päätöksen saanutta turvapaikanhakijaa. Näiden lisäksi Lapin kunnat vastaanottivat perheenyhdistämisen kautta tulleet ja omatoimisesti kuntaan muuttaneet pakolaiset. Lapin ELY-keskus toivoo, että Rovaniemen, Kemin ja Tornion lisäksi Lapista saataisiin myös uusia kuntia pakolaisten vastaanottotyöhön mukaan.


Kehittämistyötä maahanmuuttajien kotoutumisen ja työllistymisen edistämiseksi

Taantuman vaikutukset Lapissa ovat toistaiseksi olleet vähäisempiä kuin koko maassa. Työttömyys on kasvanut muuta maata vähemmän, mutta Lapin 14,5 prosentin työttömyysaste (30.11.2009) on kuitenkin alueittain tarkasteltuna maan toiseksi korkein. Maahanmuuttajaväestön työttömyysaste on Lapissa, kuten muuallakin Suomessa, kantaväestöä huomattavasti korkeampaa.

Lapin ELY-keskuksen alueella maahanmuuttajat ovat päässeet verrattain hyvin suomen kielen koulutuksiin ilman kohtuuttoman pitkiä odotusaikoja. Myös työharjoittelupaikkoja löytyy melko hyvin. Sen sijaan työmarkkinoille pääseminen on haastavaa; merkittävimpiä työllistymisen esteitä ovat puutteet suomen kielen taidossa ja koulutuksessa, mutta myös maahanmuuttajien palvelutarpeiden ja osaamisen tunnistamisessa on kehitettävää.

Lapin ensimmäinen maahanmuuttostrategia – Lappi aktiiviseksi maahanmuuttoalueeksi 2015 – valmistui alueen eri toimijoiden välisenä yhteistyönä hieman yli vuosi sitten. Strategia sisältää kaikkiaan 23 kehittämistoimenpidettä neljästä eri toimintalinjasta 1) työperäisen maahanmuuton edistäminen, 2) maahanmuuttajien kotoutumisen, kouluttautumisen ja työllistymisen edistäminen, 3) humanitaarisen maahanmuuton kehittäminen ja 4) monikulttuurisuuden ja syrjimättömyyden edistäminen. Strategian toteuttaminen on päässyt hyvään vauhtiin; Lapissa on käynnistynyt useita strategiaa tukevia ESR-hankkeita sekä yhteistyötä maahanmuuton ja kotouttamisen kehittämiseksi on tiivistetty niin alueellisella kuin paikallisellakin tasolla.