keskiviikko 20. tammikuuta 2010

Turun Sanomat: Ammattikoulutus jää maahanmuuttajilta helposti kesken

Turun Sanomat/STT: Ammattikoulutus jää maahanmuuttajilta helposti kesken 20.1.2010

Ammattikoulutus jää maahanmuuttajanuorilta helposti kesken. Mitä vähemmän aikaa opiskelija on asunut Suomessa, sitä vaikeampi hänen on suoriutua ammatillisista opinnoista, ilmenee tuoreesta selvityksestä.

Keskeyttämisriskiä lisää se, jos nuoren kotoutuminen Suomeen on kesken. Opintojen keskeytymisen vaara kasvaa myös, jos nuori on käynyt vain vähän kouluja entisessä kotimaassaan.

Maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden mielestä opintojen keskeyttämistä voi parhaiten ehkäistä osaava opettaja.

Maahanmuuttajien ammattikoulutuksen keskeytymisen syitä selvitti Opetushallituksen toimeksiannosta Turun ammatti-instituutin kehitysyksikkö.

_____________________________________________________

Verkkouutiset: Kotoutumisella vaikutusta maahanmuuttajan opintojen etenemiseen

Mitä lyhyemmän aikaa maahanmuuttajataustainen opiskelija on asunut ja käynyt koulua Suomessa, sitä enemmän hänen taustansa vaikuttaa ammatillisissa opinnoissa etenemiseen ja niiden keskeyttämiseen, ilmenee Opetushallituksen tilaamasta selvityksestä.

Opintojen keskeyttämisen keskeisiä syitä ovat opetuskielen vaikeudet, puutteelliset opiskeluvalmiudet, taloudelliset vaikeudet ja vaikea perhe- ja elämäntilanne.

Riski keskeyttää opinnot on erityisen suuri ensimmäisen polven maahanmuuttajaopiskelijoilla, jotka ovat asuneet ja käyneet koulua Suomessa vain muutaman vuoden ja jotka ovat tulleet Euroopan ulkopuolisista maista. Heillä on usein vähäinen koulutausta omasta kotimaastaan ja keskeyttämiset liittyvät keskeneräiseen kotoutumisprosessiin.

Valtaosalla ammatillisen koulutuksen järjestäjistä ei ole yksityiskohtaista tilastoitua tietoa maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden opintojen keskeyttämisten määristä, syistä ja taustatekijöistä, joiden perusteella voitaisiin tehdä yleistyksiä. Suurimman osan maahanmuuttajataustaisista opiskelijoista katsottiin olevan opiskelijoita, joiden keskeyttämisten syiden ei nähty eroavan kantaväestön opiskelijoiden keskeyttämisten syistä.

Selvitystyön tulosten perusteella maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden määrällä on yhteys keskeyttämisten määrään, joissa on suuria valtakunnallisia eroja. Osaa ammatillisista oppilaitoksista maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden keskeyttämisproblematiikka ei vielä kosketa. Tulevaisuudessa tilanteen uskotaan muuttuvan.

Keskeisessä roolissa keskeyttämisten ehkäisyssä oli erityisesti maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden mielestä opettaja, joka käyttää monipuolisia opetusmenetelmiä ja jolla on sekä pedagogista osaamista että kokemusta maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden opettamisesta.

Turun ammatti-instituutin kehitysyksikkö selvitti Opetushallituksen toimeksiannosta maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden ammatillisen opetussuunnitelmaperusteisen peruskoulutuksen keskeyttämisen syitä ja siihen vaikuttavia tekijöitä. Lisäksi kartoitettiin sellaisia hyviä käytäntöjä ja toimenpide-ehdotuksia, joilla maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden keskeyttämisiä voitaisiin ehkäistä.