torstai 16. elokuuta 2012

HS: Perheenyhdistämisen tiukennukset eivät juuri saa kannatusta

Helsingin Sanomat: Perheenyhdistämisen tiukennukset eivät juuri saa kannatusta 16.8.2012

Useat vi­ran­omai­set ja kan­sa­lais­jär­jes­töt vas­tus­ta­vat si­sä­mi­nis­te­riön ai­kei­ta ki­ris­tää maa­han­muut­ta­jien per­heen­yh­dis­tä­mi­sen eh­to­ja.

Si­sä­mi­nis­te­riö eh­dot­ti ke­vääl­lä teh­dys­sä sel­vi­tyk­ses­sä, et­tä en­tis­tä useam­mal­ta maa­han­muut­ta­jal­ta alet­tai­siin vaa­tia riit­tä­vää toi­meen­tu­loa en­nen kuin he voi­si­vat saa­da myös per­heen­sä Suo­meen.

Muu­tos kos­ki­si hu­ma­ni­taa­ri­sen suo­je­lun pe­rus­teel­la oles­ke­lu­lu­van saa­nei­ta, joi­ta on vain pie­ni osa kai­kis­ta kan­sain­vä­lis­tä suo­je­lua Suo­mes­ta saa­vis­ta.

Li­säk­si mi­nis­te­riö vä­läyt­ti, et­tä Suo­mes­sa pi­täi­si poh­tia niin sa­no­tun asun­to­edel­ly­tyk­sen käyt­töö­not­toa. Se tar­koit­taa, et­tä Suo­mes­ta oles­ke­lu­lu­van saa­neel­la pi­täi­si ol­la käy­tös­sään riit­tä­vä asun­to en­nen per­hee­nyh­dis­tä­mis­tä.

Vain har­va noin 30:stä sel­vi­tyk­seen lau­sun­ton­sa an­ta­neis­ta kan­nat­taa suo­ral­ta kä­del­tä eh­to­jen ki­ris­tä­mis­tä. Lau­sun­to­kier­ros päät­tyi hei­nä­kuus­sa.

Esi­mer­kik­si Hel­sin­gin so­siaa­li­vi­ras­to kat­soo, et­tei kan­sain­vä­lis­tä suo­je­lua saa­vien per­heen­yh­dis­tä­mi­sen edel­ly­tyk­siä tu­li­si enää tiu­ken­taa. Sa­mal­la kan­nal­la ovat muun muas­sa Väes­tö­liit­to, Suo­men Pu­nai­nen Ris­ti ja Suo­men Pa­ko­lai­sa­pu.

Mi­nis­te­riöis­tä va­rau­tu­neim­min si­sä­mi­nis­te­riön eh­do­tuk­siin suh­tau­tu­vat työ- ja elin­kei­no­mi­nis­te­riö se­kä so­siaa­li- ja ter­veys­mi­nis­te­riö.
So­siaa­li- ja ter­veys­mi­nis­te­riö huo­maut­taa, et­tä ny­kyi­sin per­heen­ko­koajan ei ole edes mah­dol­lis­ta saa­da riit­tä­vän ko­kois­ta, val­tion tuel­la ra­ken­net­tua vuok­ra-asun­toa, en­nen kuin per­heen­jä­se­net ovat saa­neet oles­ke­lu­lu­vat ja muut­ta­neet Suo­meen.

Puo­lueis­ta asiaan ot­ti­vat kan­taa Sdp, va­sem­mis­to­liit­to, vih­reät, Kd ja Rkp.
Kris­til­lis­de­mo­kraat­te­ja lu­kuun ot­ta­mat­ta niis­tä kaik­ki suh­tau­tu­vat lau­sun­nois­saan va­rau­tu­nees­ti uu­siin per­heen­yh­dis­tä­mis­eh­to­jen ki­ris­tyk­siin en­nen kuin on ar­vioi­tu, mil­lai­sia vai­ku­tuk­sia aiem­mil­la muu­tok­sil­la on ol­lut.

Suo­mi on vii­me vuo­si­na teh­nyt usei­ta lain­muu­tok­sia, joil­la per­heen­yh­dis­tä­mis­sään­nök­siä on tiu­ken­net­tu eri ta­voin. Nii­den käy­tän­nön vai­ku­tuk­sis­ta on tois­tai­sek­si vain vä­hän tie­toa.

Si­sä­mi­nis­te­riön maa­han­muut­to-osas­tol­la on jo eh­dit­ty tu­tus­tua lau­sun­toi­hin, mut­ta jat­ko­toi­mis­ta ei vie­lä ole pää­tet­ty. Yli­tar­kas­ta­ja Kat­ri Nis­ka­sen mu­kaan asiaa aio­taan kä­si­tel­lä jo lä­hi­viik­koi­na.