keskiviikko 8. elokuuta 2012

HS: Maahanmuuttajat tarvitsevat ääniä

Helsingin Sanomat, pääkirjoitus: Maahanmuuttajat tarvitsevat ääniä 8.8.2012

Kun­ta­lii­ton tuo­reim­man tut­ki­mus­ai­neis­ton mu­kaan 32 pro­sent­tia Suo­men kun­tien asuk­kais­ta oli­si val­mis ai­na­kin har­kit­se­maan kun­nal­li­seen luot­ta­mus­teh­tä­vään ryh­ty­mis­tä, jos mah­dol­li­suut­ta tar­jot­tai­siin.

Puo­lueil­la on ol­lut vai­keuk­sia eh­do­kas­han­kin­nas­sa. On­gel­ma tai­taa­kin ol­la sii­nä, et­tä luot­ta­mus­teh­tä­vää ei tul­la tar­joa­maan. Sen eteen pi­tää teh­dä pal­jon työ­tä.

Eri­tyi­sen pal­jon työ­tä luot­ta­mus­teh­tä­vän saa­mi­nen vaa­tii maa­han­muut­ta­jal­ta. Vuo­den 2008 kun­ta­vaa­leis­sa maa­han­muut­ta­jia – nii­tä, joi­den äi­din­kie­li on jo­kin muu kuin suo­mi, ruot­si tai saa­me – oli 3,2 pro­sent­tia ää­ni­oi­keu­te­tuis­ta mut­ta vain 1,5 pro­sent­tia eh­dok­kais­ta ja 0,3 pro­sent­tia val­tuus­toon va­li­tuis­ta. Val­tuus­to­pai­kan sai yh­teen­sä 34 maa­han­muut­ta­jaa.

Sel­vä syy ali­edus­tuk­seen on maa­han­muut­ta­jien pie­ni ää­nes­tysp­ro­sent­ti: vii­me kun­ta­vaa­leis­sa vain 19,6 pro­sent­tia heis­tä ää­nes­ti, kun kaik­kien ää­ni­oi­keu­tet­tu­jen ää­nes­tys­pro­sent­ti oli 61,3 – se­kin va­li­tet­ta­van pie­ni lu­ku.

Kun­ta­vaa­lei­hin osal­lis­tu­mi­sen kyn­nys on höy­lät­ty pe­ri­aat­tees­sa ma­ta­lak­si. Ää­ni­oi­keu­tet­tu­ja ja vaa­li­kel­poi­sia ovat vä­hin­tään kak­si vuot­ta Suo­mes­sa asu­neet ul­ko­maa­lai­set. EU-mai­den, Nor­jan ja Is­lan­nin kan­sa­lai­sil­la on kun­ta­vaa­leis­sa täy­det oi­keu­det, jos he ovat muut­ta­neet suo­ma­lais­kun­taan vii­meis­tään 51 päi­vää en­nen vaa­le­ja.

Käy­tän­nös­sä maa­han­muut­ta­jien vä­häi­nen osal­lis­tu­mi­nen ker­too, et­tei ko­tout­ta­mi­nen ole on­nis­tu­nut. Maa­han­muut­ta­jat tun­te­vat huo­nos­ti vai­ku­tus­mah­dol­li­suuk­siaan ja yleen­sä kun­nal­lis­ta pää­tök­sen­te­ko­ko­neis­toa. Kie­li­muu­ri on kor­kea. Maa­han­muut­ta­jien ei ole myös­kään help­po löy­tää eh­dok­kai­ta, joi­hin he voi­si­vat sa­mas­tua.

Al­ku­pe­räs­tä riip­pu­mat­ta ih­mi­set ää­nes­tä­vät kun­ta­vaa­leis­sa en­si­si­jai­ses­ti hen­ki­löä, ei­vät puo­luet­ta.

Maa­han­muut­ta­ja­väes­tön kas­vaes­sa puo­luei­den kan­nat­tai­si jo oman me­nes­tyk­sen­sä täh­den roh­kais­ta maa­han­muut­ta­jia mu­kaan toi­min­taan­sa – ei pel­käs­tään vaa­li­lis­to­jen jat­kok­si vaan ak­tii­vi­sik­si pai­kal­lis­po­lii­ti­koik­si myös vaa­lien vä­lil­lä.

Maa­han­muut­ta­ja­taus­tais­ten eh­dok­kai­den li­sää­mi­nen on ko­tout­ta­mi­ses­sa hy­vä ja vält­tä­mä­tön vä­li­ta­voi­te. Kau­kai­seen maa­liin on pääs­ty vas­ta, kun al­ku­pe­rä ei ole eh­dok­kaak­si aset­ta­mi­sen ja ää­nes­tä­mi­sen tai ää­nes­tä­mät­tä jät­tä­mi­sen kan­nal­ta mer­ki­tyk­sel­li­nen asia.