sunnuntai 5. elokuuta 2012

HS: Kostomagneetti

Helsingin Sanomat: Kostomagneetti 5.8.2012

On tors­tai 19. hei­nä­kuu­ta, kel­lo lä­he­nee seit­se­mää. Ou­lun Kirk­ko­to­rin kou­lu­tus­kes­kuk­ses­sa on al­ka­mas­sa Va­paa va­sem­mis­to -liik­keen kes­kus­te­lu­ti­lai­suus, jon­ka ai­hee­na on ää­ri­oi­keis­ton uh­ka sek­suaa­li­vä­hem­mis­töil­le.

Ti­lai­suu­den pää­pu­hu­ja Dan Koi­vu­laak­so vil­kui­lee ym­pä­ril­leen niin kuin hän usein te­kee, tui­mas­ti kul­mien al­ta.

Ylei­sön jou­kos­sa is­tuu al­le 25-vuo­tias pu­na­pai­tai­nen mies, jo­ka näyt­tää le­vot­to­mal­ta. Tä­mä pu­ris­taa jo­tain tas­kus­saan lu­jas­ti, rys­ty­set pais­ta­vat hou­sun­kan­kaan lä­pi.

Nuo­ri mies huo­maa Koi­vu­laak­son tui­jo­tuk­sen ja nou­see ylös. Koi­vu­laak­so seu­raa hän­tä etei­seen.

Mies sei­sos­ke­lee au­lan vä­ki­jou­kos­sa. Koi­vu­laak­so ei viit­si pii­na­ta hän­tä enem­pää vaan pa­laa sa­liin.

Pen­kit al­ka­vat täyt­tyä ja pu­heen­so­ri­na vä­hi­tel­len vai­me­ta, mut­ta mies­tä ei kuu­lu ta­kai­sin. Koi­vu­laak­so päät­tää men­nä vie­lä kur­kis­ta­maan etei­seen.

He­ti kun hän as­tuu oves­ta au­laan, mies on sii­nä. Kuu­luu si­hi­se­vä ää­ni, ja ki­pu viil­tää sil­miä. Pap­ri­ka­su­mu­tet­ta tai jo­tain yh­tä kir­ve­le­vää.

Toi­ses­ta sil­mäs­tä me­nee nä­kö, toi­sel­la Koi­vu­laak­so nä­kee su­meas­ti, kun mies juok­see ulos oves­ta.

Ou­lun po­lii­si tut­kii hyök­käys­tä pa­hoin­pi­te­ly­nä, po­liit­ti­sen toi­min­ta­va­pau­den louk­kaa­mi­se­na ja ko­kouk­sen es­tä­mi­se­nä. Pää­pu­hu­ja vie­tiin sai­raa­laan ja sa­li jou­dut­tiin tyh­jen­tä­mään.

Mo­tii­vi oli to­den­nä­köi­ses­ti po­liit­ti­nen. Koi­vu­laak­sol­la on vah­va epäi­lys te­ki­jäs­tä, mut­ta tut­kin­nal­li­sis­ta syis­tä hän on nyt lu­van­nut ol­la pu­hu­mat­ta sii­tä.

Vi­hol­li­sia hä­nel­lä kyl­lä riit­tää.

Dan Koi­vu­laak­so, 31, on hank­ki­nut vi­ha­mie­hiä 2000-lu­vun al­ku­vuo­sis­ta läh­tien. Opis­ke­lu­ai­ka­naan Hel­sin­gin yli­opis­tos­sa hän kiin­nos­tui to­den teol­la po­li­tii­kas­ta ja ak­ti­vis­mis­ta ja al­koi käy­dä ah­ke­ram­min mie­le­no­soi­tuk­sis­sa.

Sii­hen ai­kaan maail­mas­sa al­koi hah­mot­tua uu­si vas­tak­kai­na­set­te­lu, län­si­maat vas­taan ter­ro­ris­tit – ja jot­kut sa­mas­ti­vat ter­ro­ris­min ko­ko is­la­mi­lai­seen kult­tuu­riin.

Sit­tem­min Koi­vu­laak­so on puo­lus­ta­nut siir­to­lai­sia ja tur­va­pai­kan­ha­ki­joi­ta, ro­ma­ni­ker­jä­läi­siä ja asun­not­to­mia.

Hän on osal­lis­tu­nut mie­le­no­soi­tuk­siin, val­tauk­siin ja kul­kuei­siin, työs­ken­nel­lyt muun muas­sa Am­nes­tys­sä ja Uni­ce­fis­sa, Sam­bias­sa ja Pa­les­tii­na-pro­jek­tis­sa, toi­mi­nut Va­sem­mis­to­nuor­ten pu­heen­joh­ta­ja­na ja aja­nut pre­ka­riaa­tin eli pät­kä­työ­läis­ten ja it­sen­sä työl­lis­tä­jien asiaa.

Ny­kyään Koi­vu­laak­so on päi­vä­töis­sä Jul­kis­ten ja hy­vin­voin­ti­alo­jen lii­ton alue­toi­mit­si­ja­na.

Hä­nen har­ras­tuk­sen­sa on kui­ten­kin ää­ri­oi­keis­ton ku­kis­ta­mi­nen.

"­Suo­mes­sa ei ole juu­ri­kaan kir­joi­tet­tu ää­ri­oi­keis­to­lai­ses­ta ka­tu­liik­kees­tä niin, et­tä ym­mär­ret­täi­siin se eu­roop­pa­lai­ses­sa ja his­to­rial­li­ses­sa vii­te­ke­hyk­ses­sä", hän aloit­taa. "­Joi­den­kin vä­ki­val­lan­te­ko­jen ta­ka­na on aa­te­maail­ma, jo­ka poh­jau­tuu tie­tyn kan­san­osan tu­hoa­mi­seen ja val­lan­ku­mouk­seen."

Is­tum­me ra­vin­to­la­pöy­däs­sä Kal­lios­sa. Koi­vu­laak­soa her­mos­tut­taa. Kun pu­huu ää­rioi­keis­tos­ta, jär­jen­juok­sun pi­tää ol­la val­pas. Ää­rioi­keis­to, nat­sit, uus­nat­sit ja ka­tu­liik­keet vaa­ti­vat jat­ku­vaa kä­sit­teen­mää­rit­te­lyä.

Täs­men­ne­tään. Nat­seis­ta Koi­vu­laak­son sil­mä­tik­ku on Suo­men vas­ta­rin­ta­lii­ke -ni­mi­nen jär­jes­tö, jo­ka sa­noo täh­tää­vän­sä kult­tuu­ri­sen ja ro­dul­li­sen puh­tau­den vaa­li­mi­seen niin, et­tä tän­ne so­peu­tu­mat­to­mat "­muu­ka­lai­set" pa­lau­te­taan. Lo­pul­li­nen ta­voi­te on poh­jois­mai­nen kan­sal­lis­mie­li­nen val­ta­kun­ta. Jä­se­net kut­su­vat it­seään kan­sal­lis­so­sia­lis­ti­sik­si tais­te­li­joik­si.

Vain muu­ta­ma jä­sen kir­joit­taa net­tiin ni­mel­lään. Lo­puis­ta Koi­vu­laak­so on yrit­tä­nyt ot­taa sel­vää yh­des­sä Li An­ders­so­nin ja Mi­kael Bru­ni­lan kans­sa. He jul­kai­se­vat syk­syl­lä Ää­ri­oi­keis­to Suo­mes­sa -kir­jan, jos­sa pal­jas­te­taan myös ni­miä.

To­si­asial­li­nen nat­si­kort­ti siis. Ai­ka var­ma saa ol­la, en­nen kuin läh­tee si­tä ja­ke­le­maan.

"A­sia­kir­jat ja po­lii­si­ra­por­tit ovat jul­ki­sia", Koi­vu­laak­so kuit­taa. "­Me teh­dään tut­ki­vaa jour­na­lis­mia."

Vuon­na 2008 pe­rus­tet­tu Suo­men vas­ta­rin­ta­lii­ke ha­kee esi­ku­van­sa Ruot­sis­ta. Siel­lä Svens­ka motstånds­rö­rel­sen (SMR) on ot­ta­nut ti­lil­leen usei­ta pa­hoin­pi­te­ly­jä ja va­hin­gon­te­ko­ja. Esi­mer­kik­si sen joh­to­hah­mo Klas Lund on is­tu­nut van­ki­las­sa ta­pos­ta.

Sik­si Koi­vu­laak­son mie­les­tä nat­si­tar­ro­jen le­viä­mi­seen kan­nat­taa he­rä­tä ajois­sa.

"Ei täs­sä mi­tään kris­tal­li­yö­tä vie­lä ole ol­lut, mut­ta toi­min­nan in­ten­si­teet­tiä on nos­tet­tu. Lii­ket­tä on ra­ken­net­tu hy­vin kär­si­väl­li­ses­ti ja pit­kään, ja se on osa Eu­roo­pan laa­juis­ta ver­kos­toa."

Lo­ka­kuun 22. päi­vä 2011. Suo­men vas­ta­rin­ta­lii­ke on kut­su­nut aa­te­vel­jiään Hel­sin­kiin "­kan­sain­vä­li­seen se­mi­naa­riin". Ha­ka­nie­men­to­rin met­ro­tun­ne­lin suul­la sei­soo vii­ti­sen­tois­ta nuor­ta mies­tä. Mei­tä toi­mit­ta­jia on mel­kein yh­tä mon­ta.

Muu­ta­ma nat­seis­ta kuu­luu pu­hu­van ruot­sia, suu­rin osa ei pu­hu mi­tään. Ju­ron nä­köi­siä poi­kia.

Voi­si­ko ää­ri­oi­keis­to­lai­suu­des­sa ol­la ky­se myös psy­ko­lo­gias­ta? Siis sii­tä, et­tä ih­mi­set viet­tä­vät ai­kaan­sa ne­tis­sä ja ha­ke­vat ää­ri­ajat­te­lus­ta tur­vaa ja yh­tei­söä?

Koi­vu­laak­so ei ym­mär­rä ky­sy­mys­tä.

"En osaa tar­kas­tel­la po­liit­tis­ta on­gel­maa psy­ko­lo­gian kan­nal­ta. Po­liit­ti­set liik­keet pi­tää näh­dä ra­tio­naa­li­se­na toi­min­ta­na. Vi­ran­omais­ten ei pi­täi­si erot­taa vä­ki­val­taa ja ideo­lo­giaa toi­sis­taan. Jos teh­dään po­liit­tis­ta ter­ro­ria, se on si­tä."

Koi­vu­laak­son mie­les­tä nat­sit hyö­ty­vät niin sa­no­tun maa­han­muut­to­kri­tii­kin rai­vaa­mas­ta ti­las­ta. Kun pe­rus­suo­ma­lai­set ovat si­sä­siis­tis­ti edus­kun­nas­sa ja et­nis­ten vä­hem­mis­tö­jen kär­je­käs ar­vos­te­lu on ylei­ses­ti hy­väk­syt­tyä, mar­gi­naa­lil­la on tem­mel­lys­ti­laa.

Mut­ta ei­vät kai pe­rus­suo­ma­lai­set voi ot­taa vas­tuu­ta kai­kis­ta räy­hä­jen­geis­tä?

"Ei me ol­la väi­tet­ty, et­tä he tu­ki­si­vat uus­nat­se­ja. Mut­ta he ei­vät ole kun­nol­la sa­nou­tu­neet ir­ti niis­tä. Per­sut sal­li­vat avus­ta­jien­sa jouk­koon ih­mi­siä, jot­ka flirt­tai­le­vat fa­sis­tien kans­sa."

Pe­rus­suo­ma­lai­sil­la taas ei pi­täi­si Koi­vu­laak­son mie­les­tä ol­la mi­tään po­liit­tis­ta pai­noar­voa.

"­Mik­si hei­tä kuun­nel­laan? Puo­lueel­le ei oli­si tar­vin­nut an­taa yh­tään va­lio­kun­ta­paik­kaa. Per­sut oli­si pi­tä­nyt eris­tää po­liit­ti­sin kei­noin."

Mut­ta jos pe­rus­suo­ma­lais­ten suu jou­kol­la tu­kit­tai­siin, ei­kö se oli­si de­mo­kra­tian vä­hek­sy­mis­tä? Puo­lue sai kui­ten­kin 19 pro­sent­tia ää­nis­tä edus­kun­ta­vaa­leis­sa.

Koi­vu­laak­so ta­kel­te­lee het­ken.

"­Vir­he on teh­ty sii­nä, et­tä muut puo­lueet tois­ta­vat per­su­jen pu­he­ta­paa sen si­jaan, et­tä pis­täi­si­vät hei­dät ko­vil­le."

En­tä sa­nan­va­paus sit­ten?

"­Si­tä­hän pe­rus­suo­ma­lai­set ki­ti­see, et­tä he ei­vät mu­ka saa pu­hua. Mut­ta ovat ko­ko ajan pu­hu­neet."

Koi­vu­laak­sol­le pe­rus­suo­ma­lai­set ovat lä­hin­nä är­syt­tä­vä po­li­tii­kan häi­riö­te­ki­jä.

"­Po­pu­lis­ti­set liik­keet hait­taa­vat si­tä, et­tä pääs­täi­siin kiin­ni ko­koo­muk­seen, jo­ka on Suo­men suu­rin vi­hol­li­nen." Hän hy­myi­lee vi­nos­ti.

Niin, Dan Koi­vu­laak­so on pa­ta­va­sem­mis­to­lai­nen, va­sem­mis­to­lii­ton kun­nal­lis­vaa­lieh­do­kas. Hän sa­noo aa­te­maail­maan­sa mar­xi­lai­sek­si, vaik­ka se usein tul­ki­taan­kin vää­rin ja jou­tuu kes­kus­te­le­maan neu­vos­to­dik­ta­tuu­ris­ta.

Hän työs­ken­te­lee am­mat­ti­lii­tos­sa ja elät­te­lee toi­vet­ta yh­te­näi­ses­tä am­mat­tiyh­dis­tys­liik­kees­tä, jon­ka pii­riin kuu­lui­si­vat myös ny­kyi­set se­ka­työ­läi­set, pak­ko­yrit­tä­jät ja free­lan­ce­rit.

Hän pu­huu työn ja pää­oman vä­li­ses­tä ris­ti­rii­das­ta, tu­lo­ero­jen kas­vus­ta, jul­ki­sen ti­lan yk­si­tyis­ty­mi­ses­tä ja ve­ro­pa­ra­tii­seis­ta.

Pu­he on no­peaa ja aka­tee­mi­sen täs­mäl­lis­tä, kuin hän sa­ne­li­si tie­teel­lis­tä ar­tik­ke­lia.

Täl­lais­ta elä­mää, sil­mien vä­lis­sä ali­tui­nen kurt­tu. Koi­vu­laak­son blo­gien ala­reu­nat täyt­ty­vät ni­mit­te­lys­tä ja vä­hät­te­lys­tä. Vä­lil­lä saa­puu vi­ha­pos­te­ja, jo­ku se­ko­pää soit­taa tai tun­te­ma­ton mies suih­kut­taa kaa­sua kas­voil­le.

Vä­syt­tää­kö po­li­tiik­ka?

"Ai­na! Mut­ta jos on ru­ven­nut ajat­te­le­maan ym­pä­röi­vää yh­teis­kun­taa, ei si­tä voi kyt­keä pois pääl­tä. Ja kun mun naa­ma on niin sa­no­tus­ti pa­la­nut niin mo­nes­sa yh­tey­des­sä, ei ole suu­ri kyn­nys ava­ta suu­ta uu­des­taan."

No, pe­lot­taa­ko?

"­Joo. Mut­ta ei sen saa an­taa lan­nis­taa. Sil­loin­han ne voit­taa."