keskiviikko 29. joulukuuta 2010

Verkkouutiset: Maahanmuuttajien kotouttamista tehostetaan - lisää koulutusta

Verkkouutiset: Maahanmuuttajien kotouttamista tehostetaan - lisää koulutusta 29.12.2010

Valtioneuvosto on päättänyt maahanmuuttajien kotouttamista edistävän lain vahvistamisesta.

Jatkossa kaikki Suomeen muuttavat henkilöt saavat perustietoa yhteiskunnasta ja ohjausta palveluista saadessaan oleskeluluvan tai rekisteröidessään oleskeluoikeutensa.

Suomeen muuttaneilla on mahdollisuus alkukartoitukseen, jossa selvitetään muun muassa kielikoulutuksen ja muiden kotoutumista edistävien toimenpiteiden tarpeet.

Kotoutumissuunnitelma tehdään niille maahanmuuttajille, joiden arvioidaan tarvitsevan sitä alkukartoituksen perusteella.

Tavoitteena on, että maahanmuuttajat ohjataan nykyistä nopeammin ja tehokkaammin kotoutumiskoulutukseen. Kotoutumiskoulutus sisältää kieliopintoja ja yhteiskunnallista opetusta.

_______________________________________

Sisäasiainministeriön tiedote: Jatkossa kaikille maahanmuuttajille jaetaan perustietoa Suomesta

Valtioneuvosto esitti tänään 29.12. kotoutumisen edistämistä koskevan lain vahvistamista. Tasavallan presidentin on tarkoitus vahvistaa laki huomenna. Eduskunnan hallituksen esitykseen antamaan vastaukseen sisältyy lausumia, jotka koskevat muun muassa maahanmuuttoon ja kotouttamiseen liittyviä selvityksiä, turvapaikkamenettelyn nopeuttamista sekä riittävän rahoituksen varaamista kotoutumisen edistämisestä annettavan lain toimeenpanoon. Uusi kotoutumislaki tulee voimaan 1. syyskuuta 2011.

Jatkossa kaikki Suomeen muuttavat henkilöt saavat perustietoa yhteiskunnasta ja ohjausta palveluista saadessaan oleskeluluvan tai rekisteröidessään oleskeluoikeutensa. Perustietoa jaetaan sekä painettuna materiaalina että sähköisen verkkopalvelun kautta.

Uutena käytäntönä alkukartoitus koulutustarpeen selvittämiseksi

Suomeen muuttaneilla on mahdollisuus alkukartoitukseen, jossa selvitetään muun muassa kielikoulutuksen ja muiden kotoutumista edistävien toimenpiteiden tarpeet. Alkukartoitukseen ovat oikeutettuja työttömät maahanmuuttajat ja toimeentulotukea saavat maahanmuuttajat. Myös muut maahanmuuttajat voivat hakeutua alkukartoitukseen. Työttömille maahanmuuttajille alkukartoituksen tekee työ- ja elinkeinotoimisto, toimeentulotukea saaville kunta.

Kotoutumissuunnitelma vain sitä tarvitseville

Kotoutumissuunnitelma tehdään niille maahanmuuttajille, joiden arvioidaan tarvitsevan sitä alkukartoituksen perusteella. Kunta tai työ- ja elinkeinotoimisto käynnistää kotoutumissuunnitelman laatimisen viimeistään kahden viikon kuluttua siitä, kun maahan muuttaneelle henkilölle on tehty alkukartoitus.

Tavoitteena on, että maahanmuuttajat ohjataan nykyistä nopeammin ja tehokkaammin kotoutumiskoulutukseen. Kotoutumiskoulutus sisältää kieliopintoja ja yhteiskunnallista opetusta, ja se tulee järjestää Opetushallituksen opetussuunnitelmien perusteiden mukaisesti.

Kokeilulain avulla kehitetään kotoutumiskoulutusta

Kotoutumislaissa säädetään kokeilulaista, joka tulee voimaan 1.1.2011. Osallisena Suomessa -kokeilu on hanke, jossa kehitetään uusia malleja ja järjestämistapoja kotoutumiskoulutukseen. Noin 20 kuntaa on hakenut rahoitusta Osallisena Suomessa -hankkeesta rahoitusta erilaisille kotouttamiskoulutuksen kokeiluille.

Kokeilun tarkoituksena on kehittää kotoutumiskoulutukseen uusia malleja, sisältöjä ja järjestämistapoja entistä laajemmalle henkilöpiirille. Koulutusta kehitetään työmarkkinoille suuntaaville ja työmarkkinoilla oleville maahanmuuttajille, lisäksi erityistä tukea tarvitseville maahanmuuttajille sekä maahanmuuttajalapsille ja -nuorille.

Mallien vaikuttavuutta ja kustannustehokkuutta arvioidaan suhteessa nykyjärjestelmään. Arvioinnin perusteella tehdään tarvittavat lainsäädäntömuutokset. Kokeilun rahoittavat valtio, Suomen Kulttuurirahasto ja Svenska kulturfonden.

Kunnille korvataan valtion budjetista alkukartoituksesta aiheutuvat kulut laskennallisena kertakorvauksena.

Eduskunnan vastaukseen sisältyvät lausumat

Eduskunnan hallituksen esitykseen antamaan vastaukseen sisältyy seuraavat lausumat:
1. Eduskunta edellyttää hallituksen antavan eduskunnalle vaalikausittain ulkomaalais-, maahanmuutto- ja kotouttamispolitiikasta ja sen toimivuudesta selonteon, jossa muun ohella verrataan Suomen maahanmuuttoa koskevia säännöksiä, käytäntöjä ja taloudellisia etuuksia muihin EU-maihin muun muassa sen arvioimiseksi, muodostavatko Suomen säännökset, käytännöt tai taloudelliset etuudet vetovoimatekijöitä turvapaikan hakemiselle tai humanitaariselle maahanmuutolle.

2. Eduskunta edellyttää hallituksen huolehtivan turvapaikkamenettelyn nopeuttamisesta käsittelyaikojen lyhentämiseksi olennaisesti ja pysyvästi.

3. Eduskunta edellyttää, että hallitus varaa valtion talousarvioesityksiin riittävän rahoituksen kotoutumisen edistämisestä annettavan lain tehokkaaseen ja kattavaan toimeenpanoon kuntakorvausten korottaminen mukaan lukien.

4. Eduskunta edellyttää hallituksen antavan vuoden 2011 loppuun mennessä hallintovaliokunnalle selvityksen, jossa arvioidaan
1) asetetaanko kotoutumisen edistämisestä annettavassa laissa tarkoitetun perustietoaineiston omaksuminen Suomen kansalaisuuden saamisen edellytykseksi hakijoille tehtävässä testissä,
2) voidaanko kotoutumistukea maksaa maahanmuuttajille kieli- ja muiden opintojen edistymisen perusteella ja
3) onko syytä ohjata maahanmuuttajien kotoutumisen alkuvaiheen koulutusta nykyistä suuremmassa määrin ja pitkäjänteisemmin kansalais-, työväen- ja kansanopistojen tehtäväksi.