keskiviikko 1. joulukuuta 2010

Amicase: Työtön, mutta pätevä - mistä töitä korkeasti koulutetuille maahanmuuttajille?

Amicase 2/2010: Työtön, mutta pätevä - mistä töitä korkeasti koulutetuille maahanmuuttajille?

Said Aden työskentelee AFRO-hankkeen projektikoordinaattorina sisäasiainministeriössä maahanmuutto-osaston kotouttamisyksikössä.

>> Said Aden, mikä on AFRO-hanke?
Alkuvuonna 2010 käynnistyneen hankkeen tavoitteena on lisätä kolmansien maiden kansalaisten edustusta valtion ja kunnallishallinnon työtehtävissä, lieventää syrjinnästä aiheutuvien haittojen vaikutusta kotoutumisprosessissa sekä edistää kulttuurien välistä vuoropuhelua. Hanke on toteutettu EU:n kotouttamisrahaston tuella.

>> Miten hanketta on lähdetty viemään eteenpäin?
Olemme etsineet oikeita kanavia vaikuttamiseen ja tiedon levittämiseen. Olemme julkaisseet artikkeleja. Järjestimme julkiseen hallinnon tehtäviin valmentavan PÄTEVÄ-koulutuksen korkeasti koulutetuille maahanmuuttajille.

>> Kerro lisää koulutuksen järjestämisestä?
Koulutukseen valittiin kaksikymmentä korkeasti koulutettua maahanmuuttajaa. Hakijoita oli yli kolminkertainen määrä. Korkeasti koulutettujen maahanmuuttajien on edelleen vaikea työllistyä Suomessa, jos heiltä puuttuu työkokemusta ja tarvittavaa verkostoa.

>> Miten koulutus toteutettiin?
Koulutuksen kokonaiskesto on 6 kuukautta, josta yhteensä viisi viikkoa on lähiopetusta Amiedussa ja muu aika työharjoittelua. Myös harjoittelujakson aikana on jokaisena viikkona päivä lähiopetusta.

>> Mitä lähiopetuksessa käytiin läpi?
Siellä opiskeltiin muun muassa Suomen julkishallinnon rakenteita, ministeriöiden ja niiden alaisten virastojen työnjakoa ja tehtäviä, päätöksenteko- ja virkakoneiston työnjakoa ja keskinäistä toimintaa. Näiden lisäksi vahvistettiin julkishallinnon työssä tarvittavaa viestintäosaamista sekä saatiin tietoa suomalaisesta viestintäkulttuurista työpaikalla.

>> Minkälaisia työpaikkoja hankkeeseen osallistuneille löydettiin?
Työharjoittelupaikoille asetetut kriteerit olivat koulutuksessa vaativat. Paikan tuli edustaa julkishallintoa, ensisijaisesti ministeriöitä. Tehtävät eivät voineet olla pelkästään avustavia, vaan opiskelijan tuli voida hyödyntää osaamistaan. Osallistujille löytyi hyviä harjoittelupaikkoja useista ministeriöistä ja Uudenmaan aluehallintovirastosta.

>> Onko työllistymisessä onnistuttu hankkeen tuloksena?
Koulutusmalli tulee johtamaan joidenkin harjoittelijoiden työllistymiseen nykyisille harjoittelupaikoille.

>> Miten merkitykselliseksi näet AFRO-hankkeen?
Hanke on ollut erittäin tärkeä ja arvokas. Suomessa on paljon ulkomaalaisia, joilla on osaamista, mutta heillä ei ole riittävää verkostoa työllistymiseen. On tärkeää nähdä maahanmuuttajat osaavana voimavarana suomalaisessa yhteiskunnassa.

---

Gafow Abdinasir on osallistunut korkeasti koulutettujen maahanmuuttajien julkisen hallinnon tehtäviin valmentavaan PÄTEVÄ-koulutukseen. Hän työskentelee projektin työharjoittelujaksossa ulkoministeriössä kehitysyhteistyön arviointi -projektissa.

>> Gafow Abdinasir, kuinka tulit osallistuneeksi PÄTEVÄ-projektiin?
Sain tietää AFRO-hankkeen kautta tästä projektista. Minut kutsuttiin haastatteluun 30 hakijan joukosta ja valittiin koulutukseen.

Minun kaltaisiani koulutettuja maahanmuuttajia on Suomessa paljon ilman työtä. Itselläni on taustalla IT-alan koulutus.

>> Minkälaista työtä teet ulkoministeriössä?
Olen tehnyt ulkoministeriössä erilaisia hankearviointeja, jotka liittyvät yritysten kehitysmaaprojekteihin.

>> Mitkä ovat kokemuksesi projektista?
On tärkeää tarjota maahanmuuttajille mahdollisuuksia integroitua yhteiskuntaan. Jos ihminen on pitkään ilman opiskelu- tai työpaikkaa, on aina vaarana motivaation katoaminen. Se heikentää valmiuksia omaehtoiseen kouluttautumiseen ja maahanmuuttajilla myös kielitaidon ylläpitämiseen ja kehittämiseen.

>> Miksi tällaista projektia tarvitaan?
Suomessa on runsaasti ulkomaalaisia, jotka voisivat tehdä osaamistaan vastaavaa työtä, jos he saisivat mahdollisuuden. On hyvä, että julkinen sektori näkee nämä ihmiset. Se avaa ovia myös muille. PÄTEVÄ on merkittävä projekti, joka yhdistää maahanmuuttajia ja yhteiskuntaa.

Pääasia on, että maahanmuuttajia nähdään työelämän eri tehtävissä. Työn löytäminen on kaikille vaikeaa. Maahanmuuttajille siinä on vielä omat haasteensa, kuten kieli ja työpaikkojen valmiudet ottaa maahanmuuttajia vastaan.

>> Kuinka projekti mielestäsi onnistui?
Se on toiminut mielestäni hyvin. Koulutusta voisi kehittää siten, että kursseja järjestettäisiin eri aloittain. Kun kurssilla olisi saman alan ihmisiä, se hyödyttäisi kaikkia osallistujia. Koulutus olisi suunnatumpaa.

>> Kannatatko projektin jatkoa?
Kyllä. Toivon, että nämä koulutuksessa mukana olleet lahjakkaat ihmiset, joilla on aiemmin kieli ollut esteenä, näyttävät nyt osaamisensa työpaikoillaan.